14-06-13

Aangiftes seksueel misbruik in Nederland: Zaak Van Den Brink

vandenBrink.familie.jpg

Het is nog niet gezegd dat er een doorbraak komt in de zaak Van Den Brink omdat de computer van Ben Van Den Brink, vader van de meisjes Demi en Nirwana, voortdurend gehackt schijnt te worden door de pedo-maffia en/of politie.

Alhoewel de zaak reeds jaren aansleept, stellen bepaalde overheidsinstanties zich nu wel opener op.

De zaak Van Den Brink roept ernstige vragen op over de manier waarop klachten over het sexueel misbruik van kinderen (op basis van een medisch verslag en een psychologische expertise) door de Nederlandse autoriteiten worden afgehandeld.

Het kan niet dat de aangevers van sexueel misbruik als 'verdachten' worden beschouwd en de kinderen, voor hun zogenaamde 'veiligheid', van de ouders ontnomen worden en in een gesloten jeugdinstelling worden geplaatst om het onderzoek af te sluiten. Zoals geweten, komen sexuele misbruiken ook veelal in jeugdinstellingen voor.

De Werkgroep Morkhoven ontving het volgende rapport van de heer Frides Laméris, de vertrouwenspersoon van de ouders Van Den Brink.

=====

Zuidlaren, 13 juni 2013

Ik sprak vandaag rond 17.00 uur gedurende ca 10 minuten met de heer R.
die mij terugbelde nadat ik hem eerder zelf telefonisch had proberen te bereiken.
 
Hij vertelde dat de zaak nu wordt voorgelegd aan de eenheidchef Utrecht en bevestigde mijn
opmerking dat dit nog  een stadium VOOR het mogelijk inschakelen van de rijksrecherche is, die normaal gesproken wordt ingeschakeld als de criminaliteit een politiemedewerker betreft.

Inzake M. H. bevestigde hij dat deze zaak een van de aandachtspunten is bij het onderzoek.

Hij herhaalde daarbij nog een uitdrukking die hij ook al eerder tegen Ben had gebruikt: `Als er een rotte appel is in een organisatie, dan moet daaraan natuurlijk wat gedaan worden.`

Er wordt ook de nodige zorgvuldigheid daarbij betracht omdat men geen mensen onnodig wil beschadigen.

Vervolgens heb ik hem wat specifieker bevraagd op evt. medewerking van recherche Utrecht bij het ophalen (bevrijden) van de beide meisjes uit het Wilmahuis omdat dit voor ons het meest urgente punt is.

Het klonk alsof hij niet direct dat als een ´brandend´punt in zijn eigen bewustzijn had, maar hij snapte wel onze eigen prioriteit daarin. Ook dit punt zou aan de orde gesteld worden, zei hij.

Vervolgen ben ik met hem nog even teruggekomen op de ´vorige ronde´. Die begon ca 9 febr. 2013 rond onze aangifte tegen de 3 (corrupte) Amsterdamse rechters. R. zei dat al dat materiaal in het systeem was ingevoerd en meegenomen kon worden.

Ik vroeg daarbij ook specifiek aan hem of hij wist wat (zijn leidinggevende) R. A. destijds tegen mij had gezegd toen de zaak verder geen doorgang vond. Dat wist hij niet zo duidelijk en ik heb hem toen gezegd dat ik van A. had begrepen dat er weliswaar materiaal in en uit het politiesysteem was verzameld maar dat in overleg met een Officier van Justitie (F ...' ) was besloten dat Utrecht het niet zou afhandelen. Daarbij had A. mij ook verteld dat er verder niets met het materiaal gedaan zou worden en dat we maar in Alkmaar aangifte moesten doen. Met dit antwoord was ik toen in het geheel niet tevreden, en heb dat ook aan R. gezegd.

R. vertelde veder dat de  officier van justitie zou ook deze keer weer in de zaak betrokken zou worden.

Het zijn volgens hem zaken die wat tijd nemen maar hij hoopte toch dat we niet weer een week zouden hoeven wachten voordat we weten wat voor ´beslissing´ ze gaan nemen.

Ik neem aan dat hij daar in ieder geval minimaal ´vervolging van M. H.´ mee bedoelt en dat kan natuurlijk niet los gezien worden van de rest van Case van den Brink.

R. refereerde toen het over de beide meisjes in het Wilmahuis ging ook nog aan politie Zoetermeer. Daarop heb ik toen gezegd dat dit buro geen aangifte wilde opnemen in verband met seksueel misbruik in het Wilmahuis en daarover ook nooit documenten in ontvangst heeft willen nemen.

Dit is wel de essentie van het gesprek denk ik.  Komt het tot daadwerkelijke vervolging van ´M. H.´ , dan zal dat zeker veel in beweging gaan zetten. Korte termijnactie voor de meisjes (vanuit recherche U) is niet erg waarschijnlijk volgens mij.

Verder is het nu dus weer even afwachten geblazen.

===

Rond 17.00 uur belde ik (Frides) met Recherche Utrecht over diverse aspecten van de zaak familie van den Brink. Het eerste aspect betrof de aangifte tegen de van hacking beschuldigde Utrechtse rechercheur M.H. die er inmiddels ook van beschuldigd wordt een dubbele identiteit te hebben, hetgeen ook strafbaar is.

Recherche Utrecht liet weten dat de zaak nu wordt voorgelegd aan de chef Eenheid Utrecht. Dat is nog een voorstadium van het eventuele inschakelen van Rijksrecherche, hetgeen gebruikelijk is als de rechercheuse daadwerkelijk vervolgd gaat worden.

Ook de situatie van Demi en Nirvana zal aan de orde komen. Verder liet men ons weten dat de politie Utrecht ook nog al het materiaal paraat heeft dat al in februari en maart van dit jaar is ingebracht in verband met een aanklacht tegen 3 Amsterdamse rechters wegens rechtbankfraude. Opnieuw zal ook een Officier van Justitie bij dit alles betrokken worden. Een beslissing over dit alles wordt op niet al te lange termijn verwacht.

Wordt vervolgd

Groetjes

Frides Laméris

11-05-13

Nederland: 'kindermisbruik is verzinsel van psychiatrische patiënten'

zandvoortphotos.jpg

'Volgens de getuigenissen van psychiatrische patiënten zouden in ons land kinderen seksueel worden misbruikt in georganiseerd verband'...

===

22 april 1994

'Meisje van 12 ritueel misbruikt - Werkgroep kan geen tastbare bewijzen vinden'

DEN HAAG/ALKMAAR De politie in Den Helder heeft een netwerk opgerold dat een 12jarig meisje jarenlang op rituele wijze zou hebben misbruikt. Het gruwelijke karakter van de zaak is vergelijkbaar met dat van het incest-drama in Epe...

De politie heeft tot nu toe negen verdachten aangehouden. Onder hen zijn de vader (35) en de stiefmoeder (24) van het meisje. Zij zouden hun dochtertje tegen betaling beschikbaar hebben gesteld. Het misbruik vond plaats tussen het vierde en achtste levensjaar van het slachtoffer. Ze is volgens een van de advocaten „geestelijk en lichamelijk een wrak” en verblijft in een tehuis.
Tijdens het misbruik droegen de daders maskers. Ook is er sprake van beschilderingen. Het misbruik zou in groepsverband hebben plaatsgevonden. Het geval is gemeld bij de werkgroep-Hulsenbek van het ministerie van justitie. Die bracht gisteren rapport uit aan staatssecretaris Kosto.

De werkgroep zegt geen tastbare bewijzen gevonden te hebben dat in ons land sprake is van ritueel misbruik, al wil ze niet uitsluiten dat het voorkomt. Het geval in Den Helder valt, voor zover nu bekend, niet onder de definitie die de werkgroep voor ritueel misbruik hanteert. Dan moet. er meer dan één slachtoffer zijn.

De werkgroep, genoemd naar haar voorzitter de Arnhemse advocaat-generaal mr. J. Hulsenbek, onderzocht het waarheidsgehalte van de meldingen bij de inspectie Jeugdhulpverlening en van de verhalen die vorig jaar werden verspreid via tv-uitzendingen en perspublikaties. Volgens de getuigenissen van psychiatrische patiënten zouden in ons land kinderen seksueel worden misbruikt in georganiseerd verband.
Het misbruik zou gepaard gaan met satanische rituelen. De verhalen werden naar buiten gebracht door psychotherapeuten die ze uit de mond van (ernstig beschadigde) patiënten hadden opgetekend.

Na gesprekken met hulpverleners is de commissie tot de slotsom gekomen dat in ons land enkele tientallen kinderen en volwassenen vermeend slachtoffer zijn van rituele mishandeling. Hun verhalen kenmerken zich volgens de commissie door uitzonderlijke angsten.

De werkgroep zegt op goede gronden te betwijfelen dat ritueel misbruik daadwerkelijk voorkomt. Onderzoek in binnen- en buitenland heeft geen enkel tastbaar bewijs opgeleverd. Toch wil de werkgroep geen uitspraak doen over de geloofwaardigheid van ''de verhalen.

http://www.digibron.nl/search/detail/012df15aa4e5be897b7a...

Foto: Afbeeldingen van misbruikte kinderen in de kinderpornozaak Zandvoort die door de Belgische autoriteiten werd dichtgedekt en waarin de Nederlandse Justitie enkel een zeer beperkt onderzoek voerde.

07-05-13

Klachten Sexueel Misbruik Kinderen: Bureau Jeugdzorg

vandenBrink.familie.jpg

7.5.2013

De Nederlandse Rijksoverheid verwijst naar het Bureau jeugdzorg in geval van vermoedens van sexueel misbruik.
Maar in de zaak Van Den Brink werden de kinderen, zonder verder onderzoek in een instelling geplaatst nadat de ouders een klacht wegens een vermoedelijk sexueel misbruik indienden en er geneeskundige rapporten werden opgemaakt die deze vermoedens leken te bevestigen.

Er zijn talrijke vragen over de werking van de Hulplijn Seksueel Misbruik voor slachtoffers van seksueel misbruik die sinds 1 oktober 2012 werd ingesteld.

Ook over het Actieplan aanpak kindermishandeling 2012-2016 ‘Kinderen veilig’ dat volgde op het onderzoek van de Commissie-Samson naar seksueel misbruik van minderjarigen die in de jeugdzorg zijn geplaatst, bestaat er heel wat onduidelijkheid. Het Aktieplan is bedoeld om kindermishandeling te voorkomen, te signaleren, te stoppen en de schadelijke gevolgen ervan te beperken.

===

Bureau jeugdzorg

Als de laagdrempelige ondersteuningvan het CJG (gemeentelijk Centrum voor Jeugd en Gezin) niet voldoende is, kunnen ouders en jongeren via een CJG bij Bureau Jeugdzorg terecht. Medewerkers van Bureau Jeugdzorg hebben namelijk andere wettelijke bevoegdheden dan medewerkers van het CJG. De wettelijke taken van Bureau Jeugdzorg zijn:

indicatiestelling (passende hulp vinden voor kind of ouders);
uitvoering van de taken van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK);
uitvoering van jeugdbeschermingsmaatregelen (voogdij, gezinsvoogdij);
jeugdreclassering.
Elke provincie heeft een Bureau Jeugdzorg; ook de stadsregio’s Amsterdam, Rotterdam en Den Haag hebben ieder hun eigen Bureau Jeugdzorg.

Bureau Jeugdzorg valt onder het toezicht van de Inspectie Jeugdzorg en wordt grotendeels gefinancierd met overheidssubsidies.

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling
Bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) kan iedereen (vermoedens van) kindermishandeling melden. Elk Bureau Jeugdzorg beschikt over een AMK.

Onderzoek naar misbruik in jeugdzorg

De Commissie-Samson heeft onderzoek gedaan naar seksueel misbruik van minderjarigen die sinds 1945 in de jeugdzorg zijn geplaatst. Uit het eindrapport van de commissie blijkt dat kinderen in residentiële jeugdinstellingen 2 maal zo veel risico te lopen om slachtoffer te worden van seksueel misbruik als andere kinderen in Nederland.

De ministeries van Veiligheid & Justitie (V&J) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) – de opdrachtgevers van het onderzoek – zullen met snelle maatregelen en structurele oplossingen en verbeteringen komen. Een aantal stappen is al gezet:

Het Actieplan aanpak kindermishandeling 2012-2016 ‘Kinderen veilig’ is gericht op het voorkomen, signaleren, stoppen en beperken van de schadelijke gevolgen van kindermishandeling.
De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik zal de uitvoering van de acties uit het Actieplan Kinderen Veilig nauwlettend volgen en aanjagen. De taskforce zal ook de uitvoering van de aanbevelingen van de Commissie-Samson monitoren.
Sinds 1 oktober 2012 is er een Hulplijn Seksueel Misbruik voor slachtoffers van seksueel misbruik.

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdzorg/jeugdzorg-dichtbij-kind-organiseren

09-04-13

'Nederlandse Overheid: geen actie om seksueel misbruik aan te pakken’

Nederland.voormalige procureur-generaal Rieke Samson.jpg

14.2.2013

‘Overheid onderneemt geen actie om seksueel misbruik aan te pakken’

Het ministerie van Volksgezondheid doet te weinig om seksueel misbruik bij pleeggezinnen en instellingen aan te pakken. Dat zegt voorzitter Rieke Samson van de commissie die dit seksueel misbruik onderzocht vandaag in Trouw. Het is “oorverdovend stil” volgens Samson.

De commissie-Samson kwam in oktober met haar conclusies en aanbevelingen, maar daarna is er volgens de voorzitter weinig gebeurd. Volgens Samson worden de aanbevelingen van de commissie doorgeschoven.

Stukje uit het interview in Trouw van 14.2.2013

Rieke Samson heeft harde kritiek op het Ministerie van Volksgezondheid. Volgens haar schuift het ministerie veel van de aanbevelingen door. Naar Jeugdzorg Nederland, naar de commissie-Rouvoet die door Jeugdzorg is ingesteld om een kwaliteitskader te ontwikkelen, gericht op het voorkomen van seksueel misbruik. Naar de taskforce onder leiding van burgemeester Van der Laan, die toeziet op het actieplan voor de aanpak van kindermishandeling en misbruik. Samson: “Maar op het Ministerie verandert er niets. Dat is nog even afstandelijk als altijd. Het heeft alles weggeregeld. En nu zit iedereen op elkaar te wachten. En Van der Laan monitort maar door. Het ontbreekt aan actie.”

Jeugdzorg Dark horse:

Ook komen er geluiden van belangenbehartigers van jeugdzorgslachtoffers, dat er van overheidswege niets wordt gedaan voor het stroomlijnen van het beleid inzake compensatieregelingen. Geen enkele pro-actieve houding is merkbaar vanuit de ministeries en ieder contact moet vanuit de stichtingen zelf komen. Dat maakt de excuses die de overheid (onder grote druk) dan uiteindelijk toch heeft gemaakt richting de slachtoffers, nog leger dan ze al waren.

Het is overduidelijk dat de schaduwzijde van jeugdzorg bij dit kabinet, net als voor alle voorgaande kabinetten, geen enkele speciale belangstelling geniet en dat men zonder na te denken, verder gaat met het ontwikkelen van talloze plannen om juist meer kinderen het jeugdzorgcircuit in te leiden, zodat er nog meer kinderen beschadigd kunnen raken door dit overmatig gejuridiseerde systeem, waarin ouders feitelijk worden beschouwd als minderwaardige wezens. Niet op papier natuurlijk, want de schijn van gelijkwaardigheid wil men blijven wekken, maar in juridische zin verandert er voor ouders de komende tijd helemaal niets. O nee, dat is niet helemaal waar. De gronden voor gedwongen maatregelen worden met de 'OTS-light' in de nieuwe jeugdwet nog verder versoepeld, dus ouders zullen in de praktijk nog sneller de regie over hun eigen kinderen kwijt zijn.

Foto: voormalige procureur-generaal Rieke Samson

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/03/brief-burgemeester-van-der-laan.html
http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/08/pina-colada-onderzoek.html
http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3393733/2013/02/14/Samson-Oorverdovend-stil-rond-misbruik.dhtml
http://www.nrc.nl/nieuws/2013/02/14/overheid-onderneemt-geen-actie-om-seksueel-misbruik-aan-te-pakken/
http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

http://www.onderzoek-seksueel-kindermisbruik.nl/
http://www.onderzoek-seksueel-kindermisbruik.nl/meldpunt/index.aspx
http://www.onderzoek-seksueel-kindermisbruik.nl/actueel/20121218-laatste-openbaar-bericht-commissie-samson.aspx?cp=109&cs=578
http://www.onderzoek-seksueel-kindermisbruik.nl/actueel/summary-rapport-commissie-samson-beschikbaar.aspx?cp=109&cs=578
http://www.onderzoek-seksueel-kindermisbruik.nl/actueel/Excuus-bewindspersonen-aan-slachtoffers.aspx?cp=109&cs=578
http://www.onafhankelijkleven.be/2012/10/10/seksueelmisbruik/