09-04-13

Zaak Van Den Brink: griffier van de Eerste Kamer, Mr. Warmolt de Boer

VanDen.BrinkMr. Warmolt de Boer1°Kamer.jpg

'De Eerste Kamer heeft volgens de Grondwet een rol bij de totstandkoming van wetgeving en bij de controle van de regering. Burgers kunnen de leden behulpzaam zijn bij hun wetgevende en
controlerende werk door hun bezwaren te melden. 
Uit brieven van burgers kunnen problemen en misstanden gesignaleerd worden die breder voorkomen en bijgestuurd moeten worden of die niet in voorgestelde wetgeving terecht zouden moeten komen.
Fracties beoordelen deze informatie tegen de achtergrond van hun programma’s. Vervolgens is het de vraag of er een meerderheid in de Kamer bestaat om veranderingen tot stand te brengen.
U mag er op vertrouwen dat de leden van deze Kamer zich bij elke brief de vraag stellen of er wellicht iets in de algemeen geldende regels te kort schiet en aangepast moet worden.  Ook de Nationale Ombudsman kan individuele klachten in behandeling nemen die betrekking hebben op het functioneren van overheidsorganen... '

===

datum: 19 november 2009 - datum: 9 april 2013

Aan de heer A. Jansen
email: arendjansenmaastricht@gmail.com

19 november 2009


Geachte heer Jansen,

Hierbij wil ik de ontvangst bevestigen van uw brief van 14 maart 2013 inzake het drama rond
de familie van den Brink uit Schoorl.
Uw brief is ter kennis gebracht van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie. De Eerste
Kamer heeft volgens de Grondwet een rol bij de totstandkoming van wetgeving en bij de
controle van de regering. Burgers kunnen de leden behulpzaam zijn bij hun wetgevende en
controlerende werk door hun bezwaren te melden. Om die reden dankt de commissie u voor
de moeite die u heeft genomen om uw problemen op te schrijven. Uit brieven van burgers
kunnen problemen en misstanden gesignaleerd worden die breder voorkomen en bijgestuurd
moeten worden of die niet in voorgestelde wetgeving terecht zouden moeten komen. Fracties
beoordelen deze informatie tegen de achtergrond van hun programma’s. Vervolgens is het de
vraag of er een meerderheid in de Kamer bestaat om veranderingen tot stand te brengen.

Eerste Kamerleden mogen schriftelijke vragen aan de regering stellen over onderwerpen die
niet direct met een wetsvoorstel te maken hebben. Van dit recht maken zij echter maar beperkt
gebruik. Controle van het actuele regeringsbeleid is - zo wordt algemeen gevonden - in de
eerste plaats een zaak van de Tweede Kamer.

Over het algemeen kan de Kamer geen invloed uitoefenen op de concrete afwikkeling van
individuele problemen, omdat ook ministers en staatssecretarissen vaak niet de bevoegdheid
hebben te beslissen over individuele gevallen. Juist om zorgvuldig om te kunnen gaan met de
belangen van alle afzonderlijke inwoners van ons land is de uitvoering van heel veel wetten
in handen gelegd van vele instanties die dichter bij de burger staan en de tijd hebben zich in
dossiers te verdiepen. De rechtspraak is in handen gelegd van onafhankelijke rechters. Veel
mag ook geregeld worden door lokaal bestuur. Als medewetgever is het voor de Eerste Kamer
steeds een punt van aandacht dat ook de mogelijkheden van bezwaar en beroep goed geregeld
zijn voor burgers die het niet eens zijn met besluiten die hen raken, zonder daar overigens zelf
een rol in te spelen. Ook de Nationale Ombudsman kan individuele klachten in behandeling
nemen die betrekking hebben op het functioneren van overheidsorganen.

Hoewel u mogelijk teleurgesteld bent in de mogelijkheden die deze Kamer heeft om uw
individuele problemen op te lossen, mag u er op vertrouwen dat de leden van deze Kamer zich
bij elke brief de vraag stellen of er wellicht iets in de algemeen geldende regels te kort schiet en
aangepast moet worden.

Hoogachtend,

De plv. griffier van de Eerste Kamer,

Mr. Warmolt de Boer

---


http://verontrustevaders.nl/#overzicht

20-03-13

Contactverbod ouders-kinderen: kamerlid Henk Beckers

Nederland.HenkBeckers.jpg

Geachte Dames en Heren, Geachte Heer Jan Boeykens,

Het is goed dat U mij informeert over mogelijke misstanden, maar het is niet zo dat individuele belangenbehartiging behoort tot mijn verantwoordelijkheidspakket. Als ik U goed begrijp heeft de rechter ook al een uitspraak gedaan en als U het om serieuze redenen daar niet mee eens bent staat mogelijk een hoger beroep open.

Wel ben ik het geheel met U eens dat het scheiden van ouders en kinderen een uiterste maatregel is en slechts bij hoge uitzondering moet plaatsvinden, bijv in geval van ernstige verwaarlozing en/of mishandeling.

Misschien behoort het tot de mogelijkheid om overtuigend aan te geven dat de situatie van de ouders zodanig verbeterd is dat een heroverweging kan plaatsvinden.

Tenslotte wens ik U veel succes bij de behartiging van de belangen en groet ik U vriendelijk

van:  Beckers, mr. H.G.J.M. (Henk) <h.beckers@eerstekamer.nl>
aan:  werkgroepmorkhoven
datum:  20 maart 2013 16:02
onderwerp:  Mensenrechten

=========================================

vandenBrink.familie.jpg

20 maart 2013 17:59


Geachte Heer Beckers,

 
Betreft: zaak Van Den Brink - kinderen die van hun ouders gescheiden worden
 
Nogmaals hartelijk dank voor uw antwoord.
 
Ik ben het met u eens dat het tot de mogelijkheid behoort om overtuigend aan te geven dat de situatie van de ouders zodanig verbeterd is dat een heroverweging kan plaatsvinden.

Anderzijds vraag ik mij af of de Justitie, na al wat er gebeurd is, wel bereid is om een oplossing in deze zaak te vinden en de ouders en kinderen die reeds drie jaar lang van elkaar gescheiden zijn, te herenigen.

Ik vrees ook dat het niet enkel een individueel probleem is maar dat het tevens om een structureel probleem gaat dat door de Nederlandse overheid en beleidsdeskundigen onderzocht dient te worden.

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens