09-05-13

Child abuse Holland: breaking news

Nederland.Toos Nijenhuis.jpg

International Tribunal into Crimes of Church and State (ITCCS) - Breaking News

May 8, 2013: Zwolle, Holland:

Toos Nijenhuis, a fifty four year old physiotherapist and mother of five from Holland, was tortured, raped and used experimentally from the age of four years old by wealthy and powerful men around the world, including top officials of churches and governments.

And, Nijenhuis claims, these crimes are continuing today, including the ritual sacrifice of children in rural Holland. 

In response to Toos Nijenhuis' horrific revelations, a Dutch-based group was formed on May 7 in Zwolle.

Stay tuned for more information at www.freedomcentral.info , www.itccs.org and the Tribunal's international language website:http://www.kevinannettinternational.blogspot.fr  .

Photo: Toos Nijenhuis points out child sacrifice site, near Zwolle, Holland

14:15 Gepost door JaapjeJaap in Child abuse Holland, latest news | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

08-05-13

Nederland doet niets tegen kindermisbruik (2)

vandenBrink.familie.jpg

‘Kabinet doet nog niets tegen misbruik in instellingen’

14.2.2013

AMSTERDAM – Het kabinet is ”oorverdovend stil” over de aanpak van kindermisbruik in instellingen en pleeggezinnen.

Dat zegt voorzitter Rieke Samson van de commissie die het seksueel misbruik onderzocht, in een interview donderdag in Trouw.

De commissie-Samson kwam in oktober met haar conclusies en aanbevelingen….

Samson richt haar pijlen op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dat schuift volgens haar veel werk door naar anderen. ”Maar op het ministerie verandert niets. Dat is nog even afstandelijk als altijd. Het heeft alles weggeregeld. En nu zit iedereen op elkaar te wachten.”

Jeugdzorg

Als voorbeeld noemt Samson de gemeenten, die in 2015 verantwoordelijk worden voor de jeugdzorg in Nederland.

”Zijn de gemeenten wel klaar om de verantwoordelijkheid over te nemen voor die zware categorie jongeren? Als je dat aan het ministerie vraagt, krijg je een keurige opsomming van wat ze allemaal geregeld hebben. Op papier klopt dat ook wel. Maar ze gaan niet kijken bij de gemeenten zelf, of die wel toegerust zijn voor hun nieuwe taak”, zegt Samson daarover.

Opleiding

Ook bij de opleiding van nieuwe jeugdwerkers ziet Samson problemen. Zo wordt op mbo-scholen geen les gegeven over normale seksuele ontwikkeling van kinderen. ”Mensen met een mbo-opleiding zijn immers niet verantwoordelijk voor de behandeling van kinderen.”

“Maar daar gaat het niet om. ‘s Avonds, als je alleen met een kind staat af te wassen, op een werkplaats waar je kinderen leert timmeren of in een kapsalon waar je meisjes leert kappen: dat zijn de momenten waarop je met een kind tot vertrouwelijke gesprekken kunt komen. Dat moet je dan wel kunnen.”

Door: ANP

http://www.nu.nl/binnenland/3202482/kabinet-doet-nog-niets-misbruik-in-instellingen.html

12:56 Gepost door JaapjeJaap in Actualiteit, kindermisbruik, Nederland | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nederland doet niets tegen kindermisbruik

vandenBrink.familie.jpg

Open Brief aan wijkwethouder (Meerzicht) Zoetermeer ivm Demi en Nirvana van den Brink

Date: Tue, 7 May 2013 12:21:06 +0100
Subject: Demi en Nirvana van den Brink ter attentie van dhr. Klaasjan de Jong
From: al*******67@hotmail.nl
To: wijkpostmeerzicht@zoetermeer.nl
 
Geachte heer de Jong,

De zaak Ben van den Brink is al jaren bekend vanuit de media. Het betreft de door bureau jeugdzorg zogenaamd uitgeplaatste Demi en Nirvana, dochtertjes van Ben v.d. Brink en Leonie Minkema uit Schoorl Noord-Holland. Nadat beide kinderen tegenover hun ouders verklaarden misbruikt te zijn door de vader van hun moeder (opa) heeft Ben van den Brink proberen aangifte te doen hiervan bij de politie en melding gemaakt hiervan bij bureau jeugdzorg. Het vertrouwen dat Ben had in beide instanties verdween toen bleek dat de politie herhaaldelijk bleef weigeren de aangifte in ontvangst te nemen, een aanleiding creëerde om Ben vast te zetten, en vervolgens werden beide kinderen uit huis geplaatst.

Tot op heden is de situatie onveranderd, echter zijn de kinderen sindsdien op verschillende locaties ondergebracht waaronder voormalig OCK het Spalier te Zandvoort en bevinden zich nu al geruime tijd in het Wilmahuis, Hazewater 20 te Zoetermeer dat gerund wordt door Wilma B. en ex-politierechercheur Anton W. wiens kinderen bij de politie werken.

Ik volg deze zaak al jaren en heb geconstateerd dat de vader, Ben v.d.Brink zeer gegronde redenen heeft te beweren dat zijn beide kinderen in handen zijn gevallen van een misbruik-netwerk dat wordt afgedekt door alle betrokken instanties en dat in de gehele procedure van ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing de ene na de andere onregelmatigheid heeft plaats gevonden. Zo werden rechtbankbeschikkingen opgesteld die achteraf zonder voorafgaande zitting blijken te zijn opgesteld en niet in het rechtbankbestand blijken voor te komen.

Ook is het wederrechtelijk de kinderen onder te brengen ‘buiten de regio’ waar de ouders woonachtig zijn, ze onder te brengen bij een stichting die niet verbonden is aan jeugdzorg zoals het Wilmahuis en dat de pleegouder Wilma B. niet mee werkt aan het tot stand brengen van een normale omgangsregeling tussen de ouders en hun kinderen en daarentegen onder schuilnamen als “derde kop koffie’, ‘entoch’, ‘theo’, en ‘ jos bos’, op verschillende sites de vader ernstig pleegt te belasteren en te psychiatriseren.

Enkele maanden geleden is op een site een foto opgedoken van Nirvana die ik u stuur als bijlage. Ik ben het met de vader eens dat deze foto een zeer sterke aanwijzing is dat Nirvana, die inmiddels 15 jaar is, in de jeugdprostitutie is geplaatst met medeweten van betrokken personen Wilma B. en Anton W. en anderen.

Omdat deze praktijken, die elementen in zich dragen van ontvoering, mensenhandel, pedofilie en mensenrechtenschendingen, zich afspelen in de wijk waarover u toezicht houdt doe ik een beroep op uw verantwoording vanuit uw functie en wens ik u met de grootste nadruk te verzoeken om “alles op alles te zetten” teneinde via de aangewezen rechtsmiddelen en instanties deze praktijken te doen onderzoeken/beëindigen en er bij de burgemeester op aan te dringen de aangiftes door de politie alsnog in ontvangst te laten nemen.

In wijs u erop dat indien de politie blijft weigeren aangiftes te ontvangen de belanghebbenden van de burgemeester een dwangsom kunnen eisen van €1000,- per dag.

Vertrouwende op uw welwillende medewerking.

Met vriendelijke groet,

V.S.

12:44 Gepost door JaapjeJaap in Actualiteit, kindermisbruik, Nederland | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

07-05-13

Klachten Sexueel Misbruik Kinderen: Bureau Jeugdzorg

vandenBrink.familie.jpg

7.5.2013

De Nederlandse Rijksoverheid verwijst naar het Bureau jeugdzorg in geval van vermoedens van sexueel misbruik.
Maar in de zaak Van Den Brink werden de kinderen, zonder verder onderzoek in een instelling geplaatst nadat de ouders een klacht wegens een vermoedelijk sexueel misbruik indienden en er geneeskundige rapporten werden opgemaakt die deze vermoedens leken te bevestigen.

Er zijn talrijke vragen over de werking van de Hulplijn Seksueel Misbruik voor slachtoffers van seksueel misbruik die sinds 1 oktober 2012 werd ingesteld.

Ook over het Actieplan aanpak kindermishandeling 2012-2016 ‘Kinderen veilig’ dat volgde op het onderzoek van de Commissie-Samson naar seksueel misbruik van minderjarigen die in de jeugdzorg zijn geplaatst, bestaat er heel wat onduidelijkheid. Het Aktieplan is bedoeld om kindermishandeling te voorkomen, te signaleren, te stoppen en de schadelijke gevolgen ervan te beperken.

===

Bureau jeugdzorg

Als de laagdrempelige ondersteuningvan het CJG (gemeentelijk Centrum voor Jeugd en Gezin) niet voldoende is, kunnen ouders en jongeren via een CJG bij Bureau Jeugdzorg terecht. Medewerkers van Bureau Jeugdzorg hebben namelijk andere wettelijke bevoegdheden dan medewerkers van het CJG. De wettelijke taken van Bureau Jeugdzorg zijn:

indicatiestelling (passende hulp vinden voor kind of ouders);
uitvoering van de taken van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK);
uitvoering van jeugdbeschermingsmaatregelen (voogdij, gezinsvoogdij);
jeugdreclassering.
Elke provincie heeft een Bureau Jeugdzorg; ook de stadsregio’s Amsterdam, Rotterdam en Den Haag hebben ieder hun eigen Bureau Jeugdzorg.

Bureau Jeugdzorg valt onder het toezicht van de Inspectie Jeugdzorg en wordt grotendeels gefinancierd met overheidssubsidies.

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling
Bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) kan iedereen (vermoedens van) kindermishandeling melden. Elk Bureau Jeugdzorg beschikt over een AMK.

Onderzoek naar misbruik in jeugdzorg

De Commissie-Samson heeft onderzoek gedaan naar seksueel misbruik van minderjarigen die sinds 1945 in de jeugdzorg zijn geplaatst. Uit het eindrapport van de commissie blijkt dat kinderen in residentiële jeugdinstellingen 2 maal zo veel risico te lopen om slachtoffer te worden van seksueel misbruik als andere kinderen in Nederland.

De ministeries van Veiligheid & Justitie (V&J) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) – de opdrachtgevers van het onderzoek – zullen met snelle maatregelen en structurele oplossingen en verbeteringen komen. Een aantal stappen is al gezet:

Het Actieplan aanpak kindermishandeling 2012-2016 ‘Kinderen veilig’ is gericht op het voorkomen, signaleren, stoppen en beperken van de schadelijke gevolgen van kindermishandeling.
De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik zal de uitvoering van de acties uit het Actieplan Kinderen Veilig nauwlettend volgen en aanjagen. De taskforce zal ook de uitvoering van de aanbevelingen van de Commissie-Samson monitoren.
Sinds 1 oktober 2012 is er een Hulplijn Seksueel Misbruik voor slachtoffers van seksueel misbruik.

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdzorg/jeugdzorg-dichtbij-kind-organiseren

26-04-13

Doodslag Eindhoven: Belgische jongeren aan Nederland uitgeleverd ?

Turnhoutse relschopper.eindhoven.jpgDe Turnhoutse jongeren die een 22-jarige Eindhovenaar bijna half-dood schopten, zouden na de weigering van België, dan toch aan Nederland worden uitgeleverd.
Gezien het hier om doodslag gaat, is dit niet meer dan normaal en men kan zich afvragen waarom België zich daartegen verzette.

De zaak Jonathan Jacob toont echter aan dat het niet gezegd is dat de uitlevering aan de Nederlandse justitie ook werkelijk zal plaatsvinden.
De 26-jarige Jonathan Jacob werd op 6.1.2010 door politieagenten van het Bijzondere Bijstandsteam in een politiecel doodgeslagen zonder dat het geweld van de agenten werd onderzocht, zoals Diane Reynders van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, zoals het comité officieel heet, enkele weken geleden nog verklaarde.
De Belgische Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH) vroeg pas op 22.2.2013, na het TV-programma over deze zaak dat heel wat stof deed opwaaien, aan de Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) om een politieambtenaar, die Jonathan Jacobs sloeg en die naar de correctionele rechtbank zou zijn gestuurd, te schorsen.
Op 26.2.2013 zei de Belgische Minister van Justitie Annemie Turtelboom dat zij 'het onderzoek afwacht van de Antwerpse procureur-generaal Liégois voordat ze, als tuchtoverste, haar conclusies zal trekken'. Turtelboom beloofde verder dat in het dossier "de onderste steen wordt bovengehaald". Op de vraag van verschillende kamerleden om het heropende dossier weg te halen uit Antwerpen omdat dit een objectief onderzoek onmogelijk maakt, wenste ze echter niet in te gaan.
Enkele dagen geleden is de Antwerpse procureur Herman Dams die negen weken geleden 'vrijwillig' een stap opzij zette als procureur des Konings toen bleek dat hij mogelijk een rol had gespeeld in een doofpotoperatie in de zaak rond Jonathan Jacob, plotseling teruggekeerd naar het Antwerpse parket. Hij krijgt een zogenoemd directiecomité van vier magistraten naast zich om het Antwerpse parket te besturen.
Het parket-generaal en Minister Turtelboom wisten vanzelfsprekend 'niets van de terugkeerplannen van Dams'.

Ook het feit dat de leden van gewapende bendes in België door de lokale en federale autoriteiten worden beschermd, zoals ondermeer uit het schrijven van de Werkgroep Morkhoven aan Premier Di Rupo blijkt, wijst erop dat het lang niet zeker is dat de Turnhoutse jongeren die de Eindhovenaar half-dood schopten, daadwerkelijk aan de Nederlandse justitie zullen uitgeleverd worden. België liet trouwens reeds weten dat
'in afwachting van de behandeling van de cassatie, de uitlevering niet plaatsvindt'.


Foto: De bijna doodgeslagen 22-jarige Eindhovenaar
'Verdachten mishandeling Eindhoven mogen worden uitgeleverd'
 
25 april 2013
 
Twee Belgische verdachten van de geruchtmakende mishandeling in Eindhoven mogen worden overgeleverd aan Nederland. Dat heeft een Antwerpse rechter in hoger beroep donderdag besloten. Beide verdachten, Brent L. en Brett S., hebben cassatie aangetekend tegen het besluit.
 
De twee maakten deel uit van een groep van acht jongeren die op 4 januari op de Vestdijk een 22-jarige Eindhovenaar in elkaar sloegen en schopten. Het slachtoffer werd bewusteloos achtergelaten. De zaak leidde tot grote commotie nadat een filmpje van de mishandeling op internet was verschenen.
 
De raadkamer in Turnhout bepaalde eerder dat de twee mochten worden uitgeleverd. Ze gingen tegen die uitspraak in beroep bij de zogenoemde kamer van inbeschuldigingstelling in Antwerpen, die de uitlevering donderdag dus ook goedkeurde.
 
Het OM trok vorige maand het uitleveringsverzoek voor drie van de vijf verdachten van de mishandeling in januari in, omdat ze niet actief bij de vechtpartij betrokken zouden zijn geweest. De twee zouden wel een actieve rol in de mishandeling hebben gehad, die voor veel verontwaardiging zorgde.
 
In afwachting van de behandeling van de cassatie vindt de uitlevering niet plaats. Het is nog onduidelijk wanneer de zaak in cassatie dient.

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3431771/2013/04/25/Verdachten-mishandeling-Eindhoven-mogen-worden-uitgeleverd.dhtml

---

'Drie kopschoppers worden niet uitgeleverd'

28 maart, 2013

Drie van de vijf Turnhoutse jongeren die verdacht worden van de geweldpleging in Eindhoven, worden niet uitgeleverd aan Nederland. Dat heeft de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) in Antwerpen donderdag beslist. De KI ziet daar simpelweg geen reden meer voor, nadat het openbaar ministerie in Nederland zijn uitleveringsverzoek voor wat hen betrof, had ingetrokken.

Na een nieuw verhoor vorige week was duidelijk geworden dat de drie niet actief hadden deelgenomen aan de mishandeling van het slachtoffer. De twee andere verdachten hadden de man wel geslagen en geschopt en wat hen betreft blijft Nederland op een uitlevering aandringen.

'Kopschoppers' Brent L. (17) en Brett Smits (19) verzetten zich daar tegen. De kamer van inbeschuldigingstelling hakt op 25 april de knoop door.

http://www.vandaag.be/buitenland/121292_drie-kopschoppers-worden-niet-uitgeleverd.html

=====

Jonathandood.jpg.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Foto: Jonathan Jacob die op 6.1.2010 in een politiecel doodgeslagen werd...

Turnhoutse relschoppers worden niet uitgeleverd aan Nederland: http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/03/31/turnhoutse-relschoppers-worden-niet-uitgeleverd-aan-nederlan.html

Zaak Jonathan Jacob: Herman Dams weer procureur: http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/04/25/zaak-jonathan-jacob-herman-dams-weer-procureur.html

"Deze beelden zijn mijn laatste schreeuw": http://www.hbvl.be/nieuws/binnenland/aid1336767/deze-beelden-zijn-mijn-laatste-schreeuw.aspx


22.2.2013 - 'Milquet vraagt schorsing politieambtenaar in zaak Jonathan Jacob'
http://www.gva.be/nieuws/binnenland/aid1337180/milquet-vraagt-schorsing-politieambtenaar-in-zaak-jonathan-jacob.aspx

'Antwerpse justitieoorlog escaleert': http://www.gva.be/regio-antwerpen-stad/onderzoek-naar-procureur-dams-in-zaak-jonathan-jacob.aspx

Marcel.Vervloesem.kleinkindje.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Foto: Marcel Vervloesem die sinds 2006 een spreekverbod heeft met de pers; reeds jarenlang een contactverbod heeft met de andere bestuursleden van de vzw Werkgroep Morkhoven; reeds jarenlang geen deel meer mag uitmaken van verenigingen die kindermisbruiken bestrijden; al jarenlang een contactverbod heeft met zijn eigen dochter en kleindochter die, met medewerking van bepaalde autoriteiten, sinds 17.12.2012 geterroriseerd worden door diegenen die hem moesten aanklagen om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken.

21-4-13 - 'Minister Milquet: Veiligheid en Terreur': http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/04/21/minister-milquet.html

21-4-13 - Di Rupo: 'de veiligheid van alle burgers is een absolute prioriteit': http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/04/20/di-rupo-de-veiligheid-van-alle-burgers-is-een-absolute-prior.html

17-4-13 - 'Jeugdbendes in Nederland': http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/04/17/jeugdbendes-nederland.html

31-3-13 - 'Turnhoutse relschoppers worden niet uitgeleverd aan Nederland': http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/03/31/turnhoutse-relschoppers-worden-niet-uitgeleverd-aan-nederlan.html

21-3-13 - 'Klacht bij Minister Milquet': http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/03/22/klacht-bij-de-nederlandse-politie-klacht-bij-minister-milque.html

18-3-13 - 'Terreur in Herentals: Antwoord van Premier Di Rupo's beleidscel': http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/03/18/terreur-in-herentals-antwoord-van-premier-di-rupo-s-beleidsc.html

14-3-13 - 'Waarom is het nationaal veiligheidsplan belangrijk voor uw veiligheid?': http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/03/14/waarom-is-het-nationaal-veiligheidsplan-belangrijk-voor-uw-v.html

14-3-13 - 'Veiligheid van de burger: Open Brief Europese Unie': http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/03/14/veiligheid-van-de-burger-open-brief-europese-unie.html

8-3-13 - 'Europa van de Burger': Open Brief aan Neelie Kroes, Vice-voorzitter E.U.': http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/03/08/europa-van-de-burger-open-brief-aan-neelie-kroes-vice-voorz.html

5-3-13 - 'De veiligheid van de burgers: antwoord van Minister Milquet': http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/03/05/de-veiligheid-van-de-burgers-antwoord-van-minister-milquet.html

25-2-13 - 'Veiligheid van de Burger: Open Brief aan FOD Justitie': http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/02/25/veiligheid-van-de-burger-open-brief-aan-fod-justitie.html

15-2-13 - 'Veiligheid van de Burger': Antwoord van Premier Di Rupo's kabinet: http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/02/15/veiligheid-van-de-burger-antwoord-van-premier-di-rupo-s-kab.html

7-2-13 - 'Doodsbedreigingen: Antwoord aan de heer Slootmans (FOD Justitie)': http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/02/07/doodsbedreigingen-antwoord-aan-de-heer-slootmans.html

24-1-13 - 'Skynetblogs van 'Werkgroep Morkhoven' zijn weer terug': http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/01/24/skynetblogs-van-werkgroep-morkhoven-zijn-weer-terug.html

21-04-13

Akties tegen terroristische activiteiten in België zijn geen sukses

Image

Brussel, 21 april 2013

In tegenstelling tot wat de Minister van Binnenlandse Zaken J. Milquet (cdH) op haar website beweert, zijn de akties tegen terroristische activiteiten in België geen sukses.
Dat blijkt uit de reeds maandenlange terreurcampagne van een geörganiseerde bende tegenover twee gezinnen met minderjarige kinderen en buurtbewoners te Herentals waartegen de Minister van Justitie A. Turtelboom (Open VLD) en Minister Milquet niet optreden.
Doordat de lokale en federale overheid in gebreke blijven, werd er zelfs een aanslag gepleegd in deze zaak en een buurtbewoner kreeg onlangs een mes op de keel gezet met de waarschuwing dat hij zich 'niet moest moeien indien hij de bende niet op zijn nek wil krijgen'.

Terwijl de Nederlandse politici de jeugdbendes daadwerkelijk trachten te bestrijden, wordt er door de Belgische beleidsvoerders alleen maar gepraat over de strijd tegen de jeugdbendes en over 'de veiligheid van alle burgers die een absolute prioriteit is van de regering' (Premier Di Rupo).

Daardoor grijpen de jeugdbendes, vooral in de kleinere steden, steeds meer en meer de macht. In sommige kleine steden bestaan er zelfs samenwerkingsverbanden tussen de leiders van de criminele bendes en bepaalde politieambtenaren.

Dat is ook de reden van het feit dat België de Turnhoutse bendeleden die enkele weken geleden een 22-jarige Eindhovenaar half-dood sloegen, niet aan de Nederlandse justitie wil uitleveren.

Minister Milquet: Veiligheid en Terreur:
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/04...

Terreur: Werkgroep Morkhoven wil onderzoek en maatregelen:
http://marcelvervloesem.wordpress.com/2013/02/22/terreur-...

=====

'Grootschalige actie tegen personen verdacht van terroristische activiteiten : strijd tegen radicalisme en terrorisme - door ons land als prioritair beschouwd - is efficiënter dan ooit'

16.4.2013

Vicepremier, minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, Joëlle Milquet, en minister van Justitie, Annemie Turtelboom, ondersteunen het proactief optreden, het werk, de doeltreffendheid en de samenwerking van de verschillende diensten van de politie, de inlichtingen, de veiligheid en van justitie, die na maanden van onderzoek tot de grootschalige actie van deze ochtend hebben geleid. De gerechtelijke tussenkomst kadert in een federaal strafrechtelijk onderzoek naar schendingen van de antiterrorismewet, dat het federaal parket en het parket van Antwerpen al sinds het begin van het jaar 2012 verrichten.

Zoals beide ministers al meermaals hebben herhaald, is de strijd tegen radicalisme en terrorisme hun prioriteit. Meer dan ooit geeft de actie van deze morgen, naast alle reeds genomen maatregelen op dit vlak, duidelijk aan, dat deze strijd op alle fronten en ononderbroken wordt gevoerd, maar dat er niet altijd over kan gecommuniceerd worden in de media.

Sinds het begin volgen alle diensten de situatie op de voet, beheren ze de dossiers met de nodige discretie en in nauwe samenwerking. De gecoördineerde actie van vandaag is dan ook het resultaat van vele maanden van intensieve voorbereiding en werk achter de schermen. Zoals we een paar dagen geleden in herinnering brachten, wordt deze delicate materie om voor de hand liggende redenen van veiligheid en doeltreffendheid, met discretie beheerd, met name om de vertrouwelijkheid van het onderzoek te beschermen.

Dankzij het werk, de afgelopen maanden, van de federale politie, de federale gerechtelijke politie en de lokale politie (lokale politie van Antwerpen en Vilvoorde, directeuren-coördinatoren van Antwerpen, Brussel en Asse, DAO), het Crisiscentrum van de federale Regering, de Staatsveiligheid, de militaire inlichtingendienst (ADIV) en het OCAD, kon het onderzoek vandaag culmineren in een reeks invallen die op verschillende plaatsen werden uitgevoerd. Het gerechtelijk onderzoek zal de resultaten hiervan bepalen.

Beide ministers willen er tot slot nog op wijzen dat het onderzoek, ook al houdt het verband met de recente ontwikkelingen in ons land naar aanleiding van de oorlog in Syrië, deel uitmaakt van een breder onderzoek tegen het terrorisme.

De minister van Binnenlandse Zaken heeft voor de ministerraad van vrijdag een preventieprogramma tegen radicalisme neergelegd.

De kern die aan deze kwestie wordt gewijd, zal eveneens vrijdag plaatsvinden.

http://www.milquet.belgium.be/nl/grootschalige-actie-tege...

13-04-13

Politieke vrijheid: Benedictus de Spinoza

Spinoza.jpg

Benedictus de Spinoza (ook wel Despinoza, d’Espinoza) is op 24 november 1632 geboren in Amsterdam als Baruch, zoon van Michael d’Espinoza en diens tweede vrouw Hanna Debora. Zijn ouders maakten deel uit van de nieuwe joodse gemeenschap in Amsterdam, die zich daar had gevestigd om aan de vervolgingen in Spanje en Portugal te ontkomen. De taal waarmee Spinoza thuis opgroeide was het Portugees; zijn roepnaam was dan ook Bento, de Portugese vertaling van zijn officiële naam Baruch, ‘de gezegende’. Naast Portugees leerde hij Spaans, Hebreeuws en Nederlands. Latijn, de taal waarin hij al zijn werken zou schrijven, leerde hij pas later, op een privéschool die de ex-jezuïet Franciscus van de Enden in 1652 in Amsterdam opende.

… In 1656 kwam het tot een dramatische breuk met de joodse gemeenschap: op 27 juli van dat jaar werd de grote ban over Spinoza uitgesproken. Die hield in dat elk contact met hem moest worden verbroken.

… Ondanks de relatief grote vrijheid in het Nederland van die dagen bleek de tolerantie zijn grenzen te hebben. Hoe precair de situatie kon zijn, ondervond Spinoza nog eens op smartelijke wijze toen zijn vriend en volgeling Adraan Koerbagh in 1668 gevangen werd gezet wegens het schrijven van opruiend geachte werken. Een jaar later bezweek Koerbagh in het Amsterdamse Rasphuis.

… Spinoza, die als motto het woord Caute (‘Behoedzaam’) in zijn zegelring had laten graveren, in de loop der jaren steeds voorzichtiger geworden. De Tractatus theologico-politicus (TTP) verscheen in 1670 anoniem en met een vals uitgeversadres, om vervolging te bemoeilijken. Bovendien heeft Spinoza zelf ingegrepen om te verhinderen dat er na de Latijnse versie een Nederlandse vertaling op de markt werd gebracht. Dat zou de autoriteiten maar een voorwendsel hebben verschaft om tot verbod ook van de Latijnse uitgave over te gaan. Maar na het rampjaar 1672 was het politieke klimaat in Nederland zo verslechterd dat de TTP toch verboden werd. Het effect van dat verbod was overigens eerder averechts: de uitgever heeft het boek daarna nog enkele malen herdrukt.

… In Den Haag voltooide Spinoza zijn Ethica. Het manuscript was in 1675 gereed voor de druk, en hij ging ermee naar Amsterdam om de uitgave te regelen. Toen hij daarmee bezig was, bleek dat het gerucht hem al vooruit was gesneld. Men fluisterde dat hij een boek ter perse had waarin hij wilde aantonen dat er geen God bestond. Er waren al predikanten naar de overheid gestapt om hun beklag te doen, en cartesiaanse geleerden – op wier steun Spinoza toch enigszins had gehoopt – probeerden zich van de verdenking van spinozistische sympathieën te zuiveren door zijn werk aan te vallen. De sfeer was zo vijandig dat Spinoza besloot van publicatie af te zien. Hij borg het manuscript weer op, in afwachting van betere tijden. Toen hij in 1677 zijn einde voelde naderen, gaf hij zijn huisbaas Van Spyk opdracht de tekst in het geval dat hij zou overlijden direct naar de uitgever in Amsterdam te sturen.

… Omdat Spinoza’s stelsel al snel als ‘atheïstisch’ werd beschouwd – een kwalificatie waartegen hij zich overigens krachtig verzette – hebben zijn tijdgenoten zich verbaasd over zijn levenswandel. Die was namelijk niet bandeloos en liederlijk, zoals men meende te moeten verwachten van een atheïst – die immers geen goddelijke gerechtigheid te vrezen had. Uit getuigenissen komt Spinoza naar voren als een bescheiden, rustig en zachtmoedig persoon.

… Het is Spinoza’s diepste overtuiging dat de mens geen zelfstandig koninkrijkje binnen het grote rijk van de natuur is, geen imperium in imperio, maar een integraal onderdeel van die natuur, waarin alles in een oneindig causale samenhang met elkaar verbonden is: ‘Elk afzonderlijk iets ofwel ieder willekeurig ding dat eindig is en een bepaald bestaan heeft, kan niet bestaan noch tot werken worden bepaald als het niet tot bestaan en tot werken wordt bepaald door een andere oorzaak, die ook eindig is en een bepaald bestaan heeft; en deze oorzaak wederom kan evenmin bestaan noch tot werken worden bepaald als ze niet door een andere, die ook eindig is en een bepaald bestaan heeft, tot bestaan en werken wordt bepaald, en zo verder tot in het oneindige.’ Het is dan ook vanuit zo’n totaalperspectief dat de mens moet worden bezien.

… Vanuit zijn erkenning dat de mens deel uitmaakt van de natuur en aan de algemene wetmatigheden daarvan is onderworpen, zet hij zich juist fel af tegen elk antropocentrisme, tegen alle pogingen om de wereld te duiden als geschapen ten behoeve van de mens en tegen elk antropomorfisme – de neiging om de natuur in menselijke termen te verklaren. Het duidelijkste en meest funeste voorbeeld van zo’n antropomorfe verklaringswijze is de bijgelovige opvatting van God als een persoon, die de wereld zou hebben geschapen ter wille van de mens. Het aanhangsel van deel 1 van de Ethica is een vernietigende kritiek op alle vormen van antropocentrisme en finalisme (de opvatting dat de natuur met een doel of bedoeling werkt, in dienst van de mens).

… Iemand kan diep ongelukkig worden doordat hij of zij ten onrechte meent dat anderen een lage dunk van hem of haar hebben; of iemand kan zich zeer gelukkig voelen door een fictieve liefde jegens zichzelf die hij of zij bij een ander meent te bespeuren. Wie zich inbeeldt iets niet te kunnen, doet het niet, en kan het dus ook niet. Niet de objecten zijn bepalend voor de kracht van de passies, maar de subjectieve beleving ervan. Dit verklaart de centrale rol van de imaginatio.

… Het was Spinoza wel duidelijk dat zijn Ethica volkomen indruiste tegen alle met hartstocht en fanatisme gekoesterde godsbeelden en heilsopvattingen van zijn tijdgenoten. Nederland mocht dan een betrekkelijk tolerant politiek klimaat hebben, dit boek zou een storm van verontwaardiging ontketenen en gelovigen van alle gezindten tegen de auteur in het harnas jagen. Er waren maar weinig mensen zo vrij van bijgeloof en vooroordeel dat ze de Ethica zouden willen en kunnen begrijpen. Spinoza had zijn hoop gevestigd op mensen met een onbevangen wijsgerige en wetenschappelijke instelling. Hij was evenwel realistisch genoeg om te zien dat zijn filosofie nauwelijks erkenning zou vinden. Daarmee kwam hij voor een tweevoudig probleem te staan. Enerzijds was er de praktische vraag: hoe verzeker ik me van medestanders, zodat mijn werk in ieder geval gepubliceerd kan worden? En anderzijds diende zich ook een principieel probleem aan: als de weg tot het heil er alleen maar een kan zijn van toenemend filosofisch inzicht, is die dan wel toegankelijk voor het overgrote merendeel van de mensen, die immers niet ontvankelijk blijken voor wijsgerige argumenten, maar zich liever laten leiden door bijgeloof?

… Een monarchie is voor Spinoza alleen acceptabel als de macht van de vorst voldoende wordt ingeperkt, zodat hij niet tot tirannie kan vervallen. De aristocratische staatsvorm is al beter, omdat daar een grotere spreiding van de macht is. Onder democratie verstaat Spinoza een staat waarin iedereen het actieve en passieve kiesrecht heeft – met enige inperkingen. Die zijn van dien aard, dat uiteindelijk toch maar een minderheid aan het politieke leven kan meedoen. Om te beginnen komt het kiesrecht slechts tot aan de ingezetenen, niet aan vreemdelingen. Voorts wil Spinoza iedereen uitsluiten die niet sui juris is, die dus onder het gezag van een ander staat. Daarmee sluit hij expliciet vrouwen en slaven uit, omdat die volgens hem onder het gezag van hun echtgenoten respectievelijk meesters staan; ook minderjarigen zijn om die reden verstoken van kiesrecht, maar dat is slechts tijdelijk. Tenslotte geldt als beperking dat de burgers een eerlijk leven moeten leiden; misdadigers en lieden met een schandelijke levenswandel hebben geen aandeel in de politieke macht.

… Ondanks zijn teruggetrokken levenswijze en gering aantal publicaties, werd Spinoza al tijdens zijn leven beroemd en berucht. Hij kreeg bezoekers van heinde en verre, men bood hem een hoogleraarspost in Heidelberg aan – die hij beleefd weigerde omdat hij voor zijn denkvrijheid vreesde.

… Al spoedig werd het etiket ‘spinozist’ een inhoudsloos scheldwoord, dat met weinig nuance werd gebezigd als men iemand onder verdenking van atheïsme wilde plaatsen. Spinoza’s werken circuleerden clandestien, zodat maar betrekkelijk weinigen er kennis van namen, terwijl wel iedereen er een mening over had.

http://www.phil.uu.nl/~piet/Spinoza_overzicht.html

12-04-13

AIVD: vage taakomschrijving en gebrek aan toezicht

Nederland.Gebouw_AIVD_Zoetermeer.jpeg

Zoals uit bijgaande tekst blijkt, is de taakomschrijving van de Nederlandse Algemene Veiligheids- en Inlichtingendiensten zeer vaag en men kan zich afvragen in welke zin het Nederlands Parlement werkelijk toezicht op de werking van de AIVD uitoefent. Van de "Commissie Stiekem" bijvoorbeeld kunnen alleen fractievoorzitters van de politieke partijen lid worden...

-----

Een geheime dienst is een overheidsorganisatie die mede op heimelijke (clandestiene) wijze onderzoek doet ten behoeve van de nationale veiligheid van een land.

Geheime diensten worden onderscheiden in veiligheidsdiensten en inlichtingendiensten. In grotere landen zijn dat aparte diensten, in kleinere landen is er vaak één organisatie die zowel veiligheids- als inlichtingentaken vervult.

Naast de algemene veiligheids- en inlichtingendiensten zijn er ook specifieke afluisterdiensten en militaire inlichtingendiensten.

In kleinere landen is er vaak één organisatie die zowel verantwoordelijk is voor de binnenlandse veiligheid, als voor het vergaren van inlichtingen uit het buitenland. Ook in de voormalige communistische en in enkele 'nog bestaande dictaturen' was, resp. is er sprake van één gecombineerde geheime dienst.

----

 

 

Op basis van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (WIV) uit 2002 heeft de AIVD vier wettelijke taken:

 

- Het verrichten van onderzoek naar organisaties en personen die aanleiding geven tot het ernstige vermoeden dat zij een gevaar vormen voor de democratische rechtsorde, de veiligheid van de staat of voor andere gewichtige belangen van de staat;

 

- het verrichten van veiligheidsonderzoeken naar kandidaten voor vertrouwensfuncties (deze taak is apart uitgewerkt in de Wet veiligheidsonderzoeken);

 

- het bevorderen van beveiligingsmaatregelen, waaronder maatregelen ter beveiliging van die onderdelen van overheid en bedrijfsleven die van vitaal belang zijn voor de instandhouding van het maatschappelijk leven;

 

- het verrichten van onderzoek naar andere landen ten aanzien van onderwerpen die door de minister-president, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Defensie gezamenlijk zijn aangewezen.

 

De vierde taak is een nieuwe taak ten opzichte van de voormalige BVD, die van 1946 tot 1994 werd uitgevoerd door de Inlichtingendienst Buitenland (IDB, tot 1972 bekend onder de naam Buitenlandse Inlichtingendienst/BID), die na heftige interne twisten werd opgeheven. Van deze inlichtingendienst maakte de vooroorlogse fascisten-leider Jan Baars deel uit, die tijdens de oorlog met toestemming van de Duitse bezetter Mussolini persoonlijk bezocht, inkoper van de Wehrmacht was, in bij Joden in beslag genomen goederen handelde en secretaris van de WA-hopman Albertuz Nijland was. Deze inlichtingentaak maakt van de AIVD een gecombineerde inlichtingen- en veiligheidsdienst, wat een naamswijziging noodzakelijk maakte.

 

Voor het afluisteren van radioverkeer en satellietcommunicatie werkt de AIVD samen met de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) en de in 2003 opgerichte Nationale SIGINT Organisatie. Ieder politiekorps beschikt over een Regionale Inlichtingen Dienst (RID), een lokale afdeling die nauw samenwerkt met de AIVD.

 

----

 

Het Nederlandse Parlement houdt toezicht op de AIVD met de Tweede Kamercommissie voor de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten, ook wel "Commissie Stiekem" genoemd. Van deze commissie kunnen alleen fractievoorzitters van de politieke partijen lid worden en geheimhouding is verplicht. De commissie brengt verslag uit aan de Tweede Kamer.

Naast deze kamercommissie is er ook de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD). Deze is ingesteld bij de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (WIV) en de leden worden benoemd door de Tweede Kamer. De CTIVD houdt toezicht op de rechtmatigheid van de uitvoering van de WIV en de Wet veiligheidsonderzoeken (Wvo). Op basis van die wetten toetst de Commissie zowel het handelen van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) als van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). Hierbij beschikt de Commissie over verregaande bevoegdheden.

In maart 2004 werd door de minister van Binnenlandse Zaken de Commissie Bestuurlijke Evaluatie AIVD geïnstalleerd. Deze commissie had de taak een evaluatie uit te voeren van de wijze waarop de AIVD zijn wettelijke taken uitvoert.

 

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) – Nederland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geheime_dienst
http://nl.wikipedia.org/wiki/Algemene_Inlichtingen-_en_Ve...
http://www.aivdkennisbank.nl/

Foto: Gebouw AIVD Zoetermeer

11-04-13

Politie- en jeugdbeleid in Nederland: kamervragen ?

Nederland.2ekamer.jpg

Zaak Van Den Brink:

Ben Van Den Brink deed in 2009 aangifte van het feit dat zijn twee kinderen sexueel misbruikt werden. Er blijkt een medisch verslag te bestaan van het misbruik. Maar om de één of andere reden werd de zaak niet verder onderzocht. Ben Van Den Brink protesteerde daartegen op het internet. Tot een onderzoek kwam het echter niet. Beide kinderen werden hem ontnomen en in een instelling geplaatst. Met het ouderschap van zijn vrouw Leonie werd er geen rekening gehouden. Zowel tegenover hem als het Platform Argusoog dat de zaak mee opvolgde, werd er een klacht wegens 'laster en eerroof' neergelegd. Arend Zeevat, hoofdredacteur van het Platform Argusoog, werd verplicht om bepaalde artikels en bijna alle namen van de personen en diensten die in de artikels voorkwamen, te verwijderen. Er werd ook besloten om zijn loon in beslag te nemen. Op 1 november 2011 werd Ben van den Brink, die met Leonie per auto op weg was om boodschappen te doen, door een drietal auto’s klemgereden. Het verslag dat terzake werd opgemaakt, vertelt het volgende: 'Een vijf man sterk arrestatieteam met blauwe alpinopetjes en kogelvrije vesten sleurde Ben hardhandig uit de auto. Ze smeten hem op de grond en mishandelden hem. Leonie hoorde hem schreeuwen, maar zij werd door een van de agenten in bedwang gehouden en gedwongen de andere kant op te kijken onder het gezegde “Maak het nu niet erger dan het is.” Eén van de leden van het (landelijk?) arrestatieteam stond met een getrokken pistool recht op Ben gericht. Ben werd vervolgens afgevoerd naar het politiebureau in Alkmaar.' De Werkgroep Morkhoven die vanwege haar akties rond de kinderpornozaak Zandvoort wereldwijd bekend werd, contacteerde onlangs Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie in deze zaak. De Minister reageerde niet tot nogtoe terwijl er klaarblijkelijk heel wat problemen zijn met de Nederlandse politie en met de wijze waarop meldingen van sexueel misbruik worden aangepakt. De Werkgroep Morkhoven zou willen weten of het Meldingspunt Kindermisbruik geen werk kan maken van deze zaak. Zij vindt bovendien dat ouders en kinderen slechts in uitzonderlijke situaties  (bijvoorbeeld in gevallen van sexueel misbruik) van elkaar gescheiden mogen worden. Bovendien is zij van mening dat kinderen door de jarenlange opname in een tehuis, van hun ouders vervreemd worden.

Zaak Marianne Vaatstra:

Op 19 november 2012 melde het Reformatorisch Dagblad dat 'de politie en justitie, meer dan 13 jaar na de moord op Marianne Vaatstra een doorbraak hebben bereikt nadat ruim 6500 mannen, uit de directe omgeving van de plaats waar Marianne Vaatstra in 1999 vermoord werd weergevonden, vrijwillig meewerkten aan een grootschalige DNA onderzoek dat vanaf 29 september 2012 plaatsvond.' Minister Ivo Opstelten zei 'ongelooflijk onder de indruk te zijn' en 'een gat in de lucht te hebben gesprongen' vanwege de doorbraak in deze zaak.
Heel wat mensen vinden het echter 'onbegrijpelijk dat het DNA-onderzoek niet eerder plaatsvond'.

Zaak Rishi Chandrikasing:

Op 24 november 2012 werd de 17-jarige Rishi Chandrikasing op koelbloedige wijze doodgeschoten door een agent op station Hollands Spoor in Den Haag. Hij had geen wapen bij zich zoals blijkt uit onderzoek van de Rijksrecherche.

Zaak Michelle Mooij:

Op 2 april 2013 werd bekend dat het Gerechtshof in Amsterdam een nieuw onderzoek wil naar de verdachte omstandigheden waaronder de modeontwerpster en fotografe Michelle Mooij ruim drie jaar geleden op 24-jarige leeftijd om het leven kwam. De ouders van Michelle, Martin en Alice Mooij, hebben daarvoor vanaf het begin gestreden. Zij zijn er van overtuigd dat Michelles vriend Ian A. haar om het leven heeft gebracht. Al direct bij de vondst van het levenloze lichaam ging de Alkmaarse politie van zelfmoord uit. Er was sprake van 'zelfdoding onder verdachte omstandigheden'. A., destijds 27, werd niet als verdachte in de zaak gezien. De ouders spraken na de vondst van het overleden lichaam van hun dochter op 17 januari 2010 direct hun twijfels uit over de doodsoorzaak en uitten felle kritiek op politie en OM. Omdat het meisje levenloos hangend aan een koord, bevestigd aan een lampenhaakje in de woonkamer was aangetroffen, deed de Alkmaarse recherche de zaak pijlsnel af als 'zelfmoord'.

Zaak Michael Stock:

Op 8 april 2013 werd de 29-jarige Michael Stock, na een ruzie over zijn honden waarbij hij zich kwaad maakte om een boete, door de Rotterdamse politie doodgeschoten.  Hij had 7 kogels in de rug. Mike had zijn verloofde Patricia Hoefnagel (31) in de ochtend nog een ontbijtje op bed gebracht en was vrolijk naar voetbalclub TransvaliaZW vertokken. Rond etenstijd was hij weer thuis, waar zijn drie hondjes Stoondy, Bailey en Boefie hem kwispelend opwachten om uitgelaten te worden. Getuige Nick Post: 'Het was een agent in burger die riep: "Politie, laat je wapen vallen". Mike rende daarop weg en werd direct in zijn been geschoten. Waarschijnlijk was hij in paniek, want hij bleef rennen. Een waarschuwingsschot werd niet gelost, die agent schoot wel zeven keer achter elkaar alsof het een automatisch wapen was. Ik riep nog tegen die agent: "What the fuck doe jij nou? Ben je niet goed bij je hoofd dat je je wapen in één keer leegschiet in zijn rug?'' Patricia Hoefnagel: 'Ik was 8 jaar samen met Mike. We spaarden om te trouwen. Dat ging moeizaam, want Mike was werkloos. Hij is verhuizer, maar door de ingestorte woningmarkt verloor hij zijn baan.' Oma Dora Hoefnagel: 'Mike laat zijn vriendin en kindje achter. Waarom hebben ze niet alleen in zijn benen geschoten?'

Politie Nederland: R.I.P Rishi Chandrikasing

Nederland.politie.rishi-chandrikasing-telegraaf.png

De 17-jarige Rishi Chandrikasing werd op 24 november 2012 op koelbloedige wijze doodgeschoten door een agent op station Hollands Spoor in Den Haag. Hij had geen wapen bij zich en dat blijkt uit onderzoek van de Rijksrecherche.

Opmerkelijk is dat Rishi in zijn nek werd geraakt. Er was een steekpartij in de Grote Marktstraat geweest maar daar had deze jongen niks mee te maken.

De agent zou zijn jas hebben willen openritsen om te zien dat hij niks bij zich had.

De Telegraaf:

“Wat de jongen wel op straat deed, is een groot raadsel. Volgens getuigen was hij alleen op het perron. „Hij sprak iemand van de NS aan en vroeg de weg. Hij zag er keurig en verzorgd uit, een leuke jongen. Daarnaast was hij heel beleefd tegen de medewerkster. Ik heb niets raars gezien. Hij stak een sigaret op en toen de medewerkster tegen hem zei dat hij elders moest roken ging hij naar het rookgedeelte. Hij vertelde wel dat hij dat niet wist, omdat hij net had vastgezeten”, vertelt een reiziger.

Minuten later rennen drie politiemannen, waarvan een in burger, met getrokken pistolen het perron op. Even daarvoor had de politie een melding binnengekregen dat een getuige had gezien hoe de jongen een andere man met een vuurwapen had bedreigd. Op de bevelen van de agenten luisterde de jonge Hagenaar niet. In plaats van zijn handen in de lucht te steken greep hij naar zijn broeksband. Een van de agenten lost een schot en raakt de jongen dodelijk in zijn nek. “

 

10-04-13

Zaak Demmink: Roestige Spijker steunt Algemeen Dagblad

Nederland.demmink.vn_.jpg

De Roestige Spijker steunt AD in juridisch gevecht tegen Demmink

10-4-2013

PERSBERICHT

De recent opgerichte Stichting De Roestige Spijker steunt het Algemeen Dagblad in haar juridisch gevecht met Joris Demmink. De voormalig secretaris generaal van Justitie wordt al jarenlang beschuldigd van mogelijke betrokkenheid bij seksueel misbruik van minderjarige jongens. Het AD publiceerde hierover in oktober 2012. Demmink wil dat de rechter de in zijn ogen onjuiste AD-publicaties veroordeelt en begon een procedure tegen de krant. Stichting De Roestige Spijker voegt zich nu in deze procedure bij het AD.

Het doel van de stichting is onder meer het bestrijden van doofpotpolitiek en de bevordering van onderzoeksjournalistiek, gericht op het onthullen van misstanden. De naam van de stichting verwijst naar een publicatie van columnist Jan Bennink op de Volkskrant-site. Hij schreef op 13 januari 2013 over "De drie roestige spijkers die Nederland doen etteren". Eén van de 'roestige spijkers' is volgens hem de nooit goed uitgezochte Demmink-affaire.

De stichting vraagt aandacht voor die affaire omdat gebleken is dat onderzoek naar verdenkingen jegens Demmink stelselmatig wordt tegengewerkt. Ook bestaat de indruk dat media en individuele journalisten onder druk worden gezet om niet te publiceren over de mogelijke betrokkenheid van Demmink bij seksueel misbruik van minderjarige jongens. Zo is in de Nederlandse media niet of nauwelijks aandacht besteed aan de onthullingen in het AD en aan vragen van CDA-kamerlid Omtzigt over de zaak. Ook over het niet tijdig en onvolledig beantwoorden van vragen door het ministerie van Justitie en Veiligheid werd niet geschreven.

Een volgens de stichting ronduit schokkend voorbeeld van het negeren van Demmink-nieuws is de intimidatie en mishandeling van de Turkse journalist Burham Kazmali. Dit vanwege zijn publicaties over de zaak Demmink in Turkije. De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) heeft hierover in Nederland schriftelijk geprotesteerd bij de Turkse ambassadeur. Ook dit protest is door de meeste media niet opgepakt.

Stichting De Roestige Spijker zal onder meer de in de Verenigde Staten geproduceerde documentaire Dutch Injustice onder de aandacht van het Nederlandse publiek brengen. In Dutch Injustice verklaren diverse bronnen over de verdenkingen jegens Demmink en diens vermoede betrokkenheid bij herhaald misbruik van minderjarige jongens in de jaren ´90. Het gaat om beschuldigingen die naar hun aard identiek zijn aan de beschuldigingen die het AD in oktober 2012 publiceerde. Demmink ontkent de beschuldigingen en maakt bezwaar tegen de verspreiding van de documentaire door de stichting.

De Roestige Spijker is sinds 10 april 2013 betrokken bij de procedure van Demmink tegen het AD voor de Rechtbank Rotterdam. Demmink vordert dat de rechtbank de publicaties in het AD van oktober 2012 veroordeelt. In deze procedure vraagt de stichting het oordeel van de rechter dat het haar vrij staat om de documentaire Dutch Injustice te publiceren en wil zij het AD steunen in het verdedigen van de persvrijheid.

De stichting is een initiatief van diverse personen die zich beijveren voor het alsnog grondig onderzoeken van de Demmink-affaire. Oprichter en voorzitter is Robert Rubinstein.

http://www.deroestigespijker.nl/pagina/module/de-roestige-spijker-steunt-ad-in.html

Demmink werd op 24 oktober 2012 door Ian M. de Jong, een Nederlandse oud-topman bij de VN in Genève die thans de ‘chairman’ van het Nederlandse Helsinki-comite isnog als lid van de Nederlandse zusterorganisatie van het zogeheten Helsinki-Comité in de Verenigde Staten benoemd. De Jong noemde Demmink een ‘onkreukbare en hele goede man’. De Jong is een oude studievriend uit Leiden en was, net als Demmink en de Nederlandse Minister van Justitie en Veiligheid Ivo Opstelten, lid van de Leidse Studenten Vereniging Minerva (LSVM)Opstelten die rechten studeerde aan de Rijksuniversiteit Leiden, was de commissaris van de Societeit Minerva van het Leidsch Studenten Corps, thans de LSV Minerva. De Jong zou Demmink benoemd hebben op verzoek van Opstelten. Ook vele leden van het koningshuis, waaronder Beatrix en Willem-Alexander, studeerden in Leiden en waren corpslid van Minerva. 

De Helsinki Commissie is een agentschap met vooral leden uit de Senaat en Huis van Afgevaardigden dat toeziet op naleving van internationale verdragen, onder meer ten aanzien van kinderrechten en mensenhandel.

Nederlandse politie: Minister Opstelten vervangt bestuur Politieacademie

Nederland.Politie.jpg

DEN HAAG - 8 april 2013

Minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) gaat het College van Bestuur van de Politieacademie vervangen. Dat liet hij maandag weten. Aanleiding is het rapport van Peter Vogelzang naar de organisatie, waaruit blijkt dat er sprake is van een grote vertrouwenscrisis binnen de academie.

Deze wordt „in grote mate bepaald wordt door onvoldoende sturend vermogen en een gebrek aan managementkracht om de problemen op te lossen”.

„Het departement heeft in de afgelopen tijd veel onderzoeken, onder andere door de Inspectie Veiligheid en Justitie, laten uitvoeren”, stelt de minister. „Helaas valt te concluderen dat de verbeterafspraken die na ieder rapport met de Politieacademie zijn gemaakt niet of in onvoldoende mate zijn uitgevoerd of hebben geleid tot de beoogde resultaten.”

Hoofdcommissaris Ad van Baal had al aangegeven op te stappen en de minister gevraagd om een opvolger voor hem aan te wijzen. Zijn positie zou onhoudbaar zijn geworden, blijkt uit het rapport dat deze maand naar de Kamer gaat.

In mei zou er een nieuw College van Bestuur aan het werk moeten zijn. Dat college krijgt de taak om verbeteringen aan de academie definitief door te voeren.


http://www.telegraaf.nl/binnenland/21460041/__Minister_vervangt_bestuur__.html
http://www.nu.nl/politiek/3392504/minister-vervangt-bestuur-politieacademie.html

Politie Rotterdam schiet man dood

Nederland.Politie.Rotterdam.jpg

8 April 2013

'Politie schoot zeker acht keer op Rotterdammer'

Bewoners van de Fazantstraat op Rotterdam-Zuid zeggen dat de 29-jarige man die door de politie is doodgeschoten, onder vuur werd genomen terwijl hij wegvluchtte. Een agent in burger vuurde meermaals op de man...

Het slachtoffer overleed zondagavond ter plekke aan zijn verwondingen. De Rijksrecherche heeft de zaak in onderzoek.

De man kreeg het volgens buurtbewoners aan het begin van de avond aan de stok met medewerkers van Stadstoezicht over zijn loslopende honden. De man zou daarbij een vrouwelijke stadswacht agressief hebben bejegend.

Een buurtbewoner die de ruzie tussen de stadswacht en de man zag, sprong tussenbeide en deelde daarbij een klap uit aan de 29-jarige man. Die liep weg en verscheen later met een slag- of steekwapen. Sommige buurtbewoners spreken van een soort hakbijl en anderen van een koevoet of wandelstok. De stadswachten alarmeerden de politie.

Nadat de man was aangesproken door de agent in burger, die daarbij zijn vuurwapen zou hebben getrokken, vluchtte hij de tuinen in. "Hij riep: leg je wapen neer, politie", aldus een buurtbewoonster.


"Waarom hij die tuin is ingerend, geen flauw idee. Want hij kan daar geen kant op." Volgens haar is er zeker acht keer geschoten door de agent.

"En de kogels zijn echt heel ver terechtgekomen, ook in tuinhuisjes. Buren hebben daar foto's van gemaakt. Dit kan gewoon niet, dit is veel te ver gegaan."

http://www.amazightimes.com/Politie-schoot-zeker-acht-keer-op-Rotterdammer_a2284.html

15:53 Gepost door JaapjeJaap in Actualiteit, man dood, Politie Rotterdam | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

09-04-13

Tweede Kamer: Recht op onderzoek

Nederland.tweede kamer.jpg

De Grondwet van 1848 kende de Tweede Kamer het recht van enquête (dat is: onderzoek) toe, te regelen bij wet. De Eerste Kamer en de Verenigde Vergadering van beide kamers hebben dit recht sinds 1887. Sinds de nieuwe regeling van 2008 beslist de Kamer over het al dan niet gebruiken van het recht van enquête op voorstel van één of meer van haar leden (daarvóór diende een commissie het voorstel te doen). In de praktijk doorloopt de besluitvorming drie stappen: eerst een besluit van een vaste kamercommissie, dan een besluit van het Presidium van de Tweede Kamer en dan een besluit van de Tweede Kamer als geheel. Die stappen gelden voor alle vormen van parlementair en extern onderzoek (zie hieronder).

Het bijzondere aan het recht van enquête is gelegen in de bijzondere bevoegdheden die de Kamer bij de uitoefening van dat recht ter beschikking staan zoals de mogelijkheid getuigen te dagvaarden, het onder ede verhoren of zelfs over te gaan tot gijzeling (overigens is die laatste mogelijkheid tot nu toe niet toegepast).

Het enquêterecht werd voor het eerst wettelijk geregeld in 1850. De toen in werking getreden Enquêtewet werd ingrijpend gewijzigd in 1977 en omgedoopt in Wet op de parlementaire enquête. Het werd toen pas mogelijk ook zittende ministers en staatssecretarissen te verhoren. Ook zijn sinds 1977 de verhoren in principe openbaar. In 1991 is een verdere grondige herziening van de wet tot stand gekomen op basis van een al in 1986 nagenoeg kamerbreed ingediend initiatiefwetsvoorstel.

In 2008 is een nieuwe Wet op de parlementaire enquête 2008 in werking getreden.

Sinds de wijziging in 1977 mag men zich tijdens het verhoor laten bijstaan door bijvoorbeeld een advocaat; mogen ook zittende bewindspersonen worden verhoord en bestaat het recht op inzage van afschriften van verklaringen van getuigen en deskundigen. Sinds de wijziging van 1991 heeft de parlementaire enquêtecommissie ook buiten het verhoor recht op inzage in en afschrift van stukken en bestaat er een regeling omtrent de openbaarheid van het enquêtearchief.

De nieuwe wet van 2008 bevat een ruimer en duidelijker regeling van de bevoegdheden van de enquêtecommissie; verduidelijkt en verbetert de positie van de personen die verplicht zijn tot medewerking aan het onderzoek; verheldert de samenloop met ander – bijvoorbeeld justitieel – onderzoek, en verduidelijkt de regeling van openbaarheid en toegang tot en archivering van documenten. De enquêtecommissie heeft nu de volgende bevoegdheden:

-  het dagvaarden van getuigen;-  het vorderen van schriftelijke inlichtingen;-  het betreden van plaatsen;-  het betreden van een woning zonder toestemming van de bewoner, mét rechterlijke machtiging;-  het onder ede horen van getuigen en deskundigen (sinds 2008 is dat de hoofdregel; daarvóór kón de commissie onder ede verhoren);-  het toepassen van dwangmiddelen: dwangsom, gijzeling, het afdwingen van medewerking via de politie


In 2008 zijn zoals gezegd de rechten van burgers beter beschermd. De nieuwe algemene verplichting tot medewerking aan een enquête gaat vergezeld van een algemeen recht op bijstand tijdens die enquête. Verder is het voorgesprek geregeld: men is niet verplicht te verschijnen bij zo’n voorgesprek dat niet onder ede plaatsvindt en waarvan het verslag vertrouwelijk is. De verhoren zijn weliswaar in principe openbaar, maar de commissie kan besluiten geen beeld- en geluidsregistratie toe te staan. Verder kan men in elke fase van de enquête een beroep doen op verschoningsrechten: zo is er een verschoningsgrond voor informatie m.b.t. de persoonlijke levenssfeer. Er bestaat daarentegen geen verschoningsrecht om zichzelf en anderen niet te belasten. Ook is van strafrechtelijke immuniteit geen sprake. Wél is het zo dat aan de commissie verstrekte documenten of verklaringen niet als bewijs mogen worden gebruikt in een rechterlijke, of tuchtrechterlijke procedure, bij disciplinaire maatregel of disciplinaire sanctie.
In dit verband is het vermeldenswaard dat bij de behandeling in de Eerste Kamer een motie-Rehwinkel (PvdA) is aangenomen. Daarin wordt het opnemen van een verschoningsrecht op non-incriminatie (zwijgrecht) en een regeling van de binnentredingsbevoegdheid bepleit. CDA, PvdA, ChristenUnie, SGP stemden vóór.  Het kabinet wil dat deze motie ruimhartig wordt uitgevoerd, bij voorkeur door een initiatiefwet, maar desnoods via een wetsvoorstel van het kabinet. De Tweede Kamer heeft inmiddels aangegeven niet met een initiatiefwet te zullen komen: er dient eerst enige ervaring te worden opgedaan met de nieuwe Wet.

Bij de behandeling in de Eerste Kamer kwam eveneens ter sprake op welke onderwerpen het enquêterecht zou kunnen worden toegepast. Het CDA diende daarover een motie-Dölle in, waarbij de begrenzing van de omvang van het enquêterecht beperkt wordt door de omvang van de parlementaire bevoegdheden. Daarbij gaat het om zowel wetgevingsenquêtes (onderwerpen die voorwerp kunnen zijn van wetgeving in formele zin) als politieke enquêtes (onderwerpen t.a.v. waarvan de ministeriele verantwoordelijkheid kan worden geactiveerd). Ook deze motie werd aangenomen met de stemmen van CDA, PvdA, ChristenUnie, SGP en GroenLinks vóór.

De initiatiefwet van 2008 is uiteindelijk in beide Kamers met algemene stemmen aangenomen.

Parlementaire onderzoeken kunnen verschillende vormen aannemen, waarvan de enquete er één is. Bij de behandeling van de wet van 2008 is in de Tweede Kamer een motie-Boelhouwer (PvdA) ingediend waarin het presidium verzocht werd om op korte termijn te komen met voorstellen ter aanpassing van het Reglement van Orde i.v.m. een regeling van andere vormen van parlementair onderzoek. Die motie werd met algemene stemmen aangenomen. De regeling is inmiddels in werking getreden en houdt in dat in het Reglement wordt verwezen naar een, inmiddels ingediende, afzonderlijke Regeling Parlementair en Extern Onderzoek.

(J.G. Gosman)

http://www.politiekcompendium.nl/9351000/1f/j9vvh40co5zodus/vh4vaj8zlf4c

'Nederlandse Overheid: geen actie om seksueel misbruik aan te pakken’

Nederland.voormalige procureur-generaal Rieke Samson.jpg

14.2.2013

‘Overheid onderneemt geen actie om seksueel misbruik aan te pakken’

Het ministerie van Volksgezondheid doet te weinig om seksueel misbruik bij pleeggezinnen en instellingen aan te pakken. Dat zegt voorzitter Rieke Samson van de commissie die dit seksueel misbruik onderzocht vandaag in Trouw. Het is “oorverdovend stil” volgens Samson.

De commissie-Samson kwam in oktober met haar conclusies en aanbevelingen, maar daarna is er volgens de voorzitter weinig gebeurd. Volgens Samson worden de aanbevelingen van de commissie doorgeschoven.

Stukje uit het interview in Trouw van 14.2.2013

Rieke Samson heeft harde kritiek op het Ministerie van Volksgezondheid. Volgens haar schuift het ministerie veel van de aanbevelingen door. Naar Jeugdzorg Nederland, naar de commissie-Rouvoet die door Jeugdzorg is ingesteld om een kwaliteitskader te ontwikkelen, gericht op het voorkomen van seksueel misbruik. Naar de taskforce onder leiding van burgemeester Van der Laan, die toeziet op het actieplan voor de aanpak van kindermishandeling en misbruik. Samson: “Maar op het Ministerie verandert er niets. Dat is nog even afstandelijk als altijd. Het heeft alles weggeregeld. En nu zit iedereen op elkaar te wachten. En Van der Laan monitort maar door. Het ontbreekt aan actie.”

Jeugdzorg Dark horse:

Ook komen er geluiden van belangenbehartigers van jeugdzorgslachtoffers, dat er van overheidswege niets wordt gedaan voor het stroomlijnen van het beleid inzake compensatieregelingen. Geen enkele pro-actieve houding is merkbaar vanuit de ministeries en ieder contact moet vanuit de stichtingen zelf komen. Dat maakt de excuses die de overheid (onder grote druk) dan uiteindelijk toch heeft gemaakt richting de slachtoffers, nog leger dan ze al waren.

Het is overduidelijk dat de schaduwzijde van jeugdzorg bij dit kabinet, net als voor alle voorgaande kabinetten, geen enkele speciale belangstelling geniet en dat men zonder na te denken, verder gaat met het ontwikkelen van talloze plannen om juist meer kinderen het jeugdzorgcircuit in te leiden, zodat er nog meer kinderen beschadigd kunnen raken door dit overmatig gejuridiseerde systeem, waarin ouders feitelijk worden beschouwd als minderwaardige wezens. Niet op papier natuurlijk, want de schijn van gelijkwaardigheid wil men blijven wekken, maar in juridische zin verandert er voor ouders de komende tijd helemaal niets. O nee, dat is niet helemaal waar. De gronden voor gedwongen maatregelen worden met de 'OTS-light' in de nieuwe jeugdwet nog verder versoepeld, dus ouders zullen in de praktijk nog sneller de regie over hun eigen kinderen kwijt zijn.

Foto: voormalige procureur-generaal Rieke Samson

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/03/brief-burgemeester-van-der-laan.html
http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/08/pina-colada-onderzoek.html
http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3393733/2013/02/14/Samson-Oorverdovend-stil-rond-misbruik.dhtml
http://www.nrc.nl/nieuws/2013/02/14/overheid-onderneemt-geen-actie-om-seksueel-misbruik-aan-te-pakken/
http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

http://www.onderzoek-seksueel-kindermisbruik.nl/
http://www.onderzoek-seksueel-kindermisbruik.nl/meldpunt/index.aspx
http://www.onderzoek-seksueel-kindermisbruik.nl/actueel/20121218-laatste-openbaar-bericht-commissie-samson.aspx?cp=109&cs=578
http://www.onderzoek-seksueel-kindermisbruik.nl/actueel/summary-rapport-commissie-samson-beschikbaar.aspx?cp=109&cs=578
http://www.onderzoek-seksueel-kindermisbruik.nl/actueel/Excuus-bewindspersonen-aan-slachtoffers.aspx?cp=109&cs=578
http://www.onafhankelijkleven.be/2012/10/10/seksueelmisbruik/

Onderzoek functioneren van de kinderbescherming: Tweede Kamer

Margot Vliegenthart.1987.jpg

Archief

Kinderbescherming (subcommissie-Vliegenthart uit de bijzondere commissie voor het Jeugdwelzijnsbeleid en de vaste commissie voor Justitie) (1990).
De commissie onderzocht het functioneren van de kinderbescherming en constateerde een aantal leemten. Zo was er gebrek aan externe controle en waren er onvoldoende garanties voor objectieve klachtenbehandeling. Regels waren te vaag en de rechtszekerheid voor ouders daardoor onvoldoende. De subcommissie deed onder meer de aanbeveling wetgeving aan te passen en de informatievoorziening te verbeteren. Er diende een volledige scheiding te komen tussen rechtspraak en gezinsvoogdij. Er moest één instantie komen voor toezicht op de jeugdhulpverlening.
 
Foto: Margot Vliegenthart (PvdA) beedigd in Tweede Kamer, 17 November 1987
 

Da Vinci-zaak: Vragen rond onderzoek Openbaar Ministerie

da.vinci_helikopter_cmyk.jpg

'Ouders van Da Vinci kinderen razend en stappen naar rechter'

29 feb 2012

ZOETERMEER - Vorig jaar zomer werd Zoetermeer opgeschrikt toen er verhalen naar buiten kwamen over seksueel misbruik en mishandeling van kleutertjes op basisschool Da Vinci. Het openbaar ministerie (OM) deed onderzoek, concludeerde dat er geen bewijs was en seponeerde de zaak. Een zestal moeders eist nu via de rechter dat het OM het onderzoek heropent en de daders alsnog vervolgt.

“Onze kinderen kunnen niets doen. Wij wel! Wij willen dan ook de stem zijn van onze inmiddels zwaar getraumatiseerde en wellicht voor het leven getekende zoontjes en dochtertjes, slachtoffertjes van directeur S. en lerares M. Deze pedagogische medewerkers die niet met hun handen kunnen afblijven van kinderen die aan hun zorg zijn toevertrouwd, mogen nooit meer in het onderwijs werken!”
De emoties laaiden hoog op tijdens het gesprek dat het Streekblad enkele dagen geleden had met vier van de zes moeders en een vader, die overigens geen van allen met hun naam in de krant willen. Kwaad zijn ze, nee, razend over de hele gang van zaken. “We willen heropening van de zaak en we willen dat de daders gestraft worden. Waarom we zo vasthoudend zijn? Omdat er, in tegenstelling tot wat het OM zegt, wel degelijk bewijzen zijn. Onze kinderen hebben onafhankelijk van elkaar zeer gedetailleerde verklaringen afgelegd. Verklaringen over hoe ze directeur S. moesten ‘troosten’ (seksueel getinte handelingen moesten verrichten, red.) en hoe ze op een bizarre en vernederende manier ten overstaan van hun hele groep gestraft werden.”
De moeders zijn unaniem van mening dat zij en hun kindertjes totaal niet serieus zijn genomen. Niet door het OM, niet door het schoolbestuur en ook niet door de gemeente. En dat terwijl het volgens hen volstrekt duidelijk is wat er op de Da Vinci is voorgevallen. “Onbegrijpelijk, verdrietig en frustrerend”, vinden ze. In een gezamenlijk document hebben de moeders hun conclusies geformuleerd over de gebeurtenissen, de wel tegenover hen uitgesproken maar niet op schrift te krijgen verklaringen van andere leerkrachten over het vreemde strafbeleid op de school en andere bizarre gebeurtenissen. Het is een schokkend document.
“Onze advocaat Ad Westendorp vindt net als wij dat het onderzoek van het OM slecht en te snel is uitgevoerd. Zo is er geen sporenonderzoek gedaan, zijn meerdere belangrijke getuigen en slachtoffertjes niet gehoord en is er onvoldoende naar bewijs gezocht. Meer dan genoeg redenen om het OM via de rechter te dwingen tot heropening van het onderzoek en vervolging van de daders!” De rechtszitting wordt over drie maanden verwacht.

http://www.deweekkrant.nl/pages.php?page=2173448

16:28 Gepost door JaapjeJaap in Actualiteit, Da Vinci-zaak, Nederland | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Zaak Van Den Brink: griffier van de Eerste Kamer, Mr. Warmolt de Boer

VanDen.BrinkMr. Warmolt de Boer1°Kamer.jpg

'De Eerste Kamer heeft volgens de Grondwet een rol bij de totstandkoming van wetgeving en bij de controle van de regering. Burgers kunnen de leden behulpzaam zijn bij hun wetgevende en
controlerende werk door hun bezwaren te melden. 
Uit brieven van burgers kunnen problemen en misstanden gesignaleerd worden die breder voorkomen en bijgestuurd moeten worden of die niet in voorgestelde wetgeving terecht zouden moeten komen.
Fracties beoordelen deze informatie tegen de achtergrond van hun programma’s. Vervolgens is het de vraag of er een meerderheid in de Kamer bestaat om veranderingen tot stand te brengen.
U mag er op vertrouwen dat de leden van deze Kamer zich bij elke brief de vraag stellen of er wellicht iets in de algemeen geldende regels te kort schiet en aangepast moet worden.  Ook de Nationale Ombudsman kan individuele klachten in behandeling nemen die betrekking hebben op het functioneren van overheidsorganen... '

===

datum: 19 november 2009 - datum: 9 april 2013

Aan de heer A. Jansen
email: arendjansenmaastricht@gmail.com

19 november 2009


Geachte heer Jansen,

Hierbij wil ik de ontvangst bevestigen van uw brief van 14 maart 2013 inzake het drama rond
de familie van den Brink uit Schoorl.
Uw brief is ter kennis gebracht van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie. De Eerste
Kamer heeft volgens de Grondwet een rol bij de totstandkoming van wetgeving en bij de
controle van de regering. Burgers kunnen de leden behulpzaam zijn bij hun wetgevende en
controlerende werk door hun bezwaren te melden. Om die reden dankt de commissie u voor
de moeite die u heeft genomen om uw problemen op te schrijven. Uit brieven van burgers
kunnen problemen en misstanden gesignaleerd worden die breder voorkomen en bijgestuurd
moeten worden of die niet in voorgestelde wetgeving terecht zouden moeten komen. Fracties
beoordelen deze informatie tegen de achtergrond van hun programma’s. Vervolgens is het de
vraag of er een meerderheid in de Kamer bestaat om veranderingen tot stand te brengen.

Eerste Kamerleden mogen schriftelijke vragen aan de regering stellen over onderwerpen die
niet direct met een wetsvoorstel te maken hebben. Van dit recht maken zij echter maar beperkt
gebruik. Controle van het actuele regeringsbeleid is - zo wordt algemeen gevonden - in de
eerste plaats een zaak van de Tweede Kamer.

Over het algemeen kan de Kamer geen invloed uitoefenen op de concrete afwikkeling van
individuele problemen, omdat ook ministers en staatssecretarissen vaak niet de bevoegdheid
hebben te beslissen over individuele gevallen. Juist om zorgvuldig om te kunnen gaan met de
belangen van alle afzonderlijke inwoners van ons land is de uitvoering van heel veel wetten
in handen gelegd van vele instanties die dichter bij de burger staan en de tijd hebben zich in
dossiers te verdiepen. De rechtspraak is in handen gelegd van onafhankelijke rechters. Veel
mag ook geregeld worden door lokaal bestuur. Als medewetgever is het voor de Eerste Kamer
steeds een punt van aandacht dat ook de mogelijkheden van bezwaar en beroep goed geregeld
zijn voor burgers die het niet eens zijn met besluiten die hen raken, zonder daar overigens zelf
een rol in te spelen. Ook de Nationale Ombudsman kan individuele klachten in behandeling
nemen die betrekking hebben op het functioneren van overheidsorganen.

Hoewel u mogelijk teleurgesteld bent in de mogelijkheden die deze Kamer heeft om uw
individuele problemen op te lossen, mag u er op vertrouwen dat de leden van deze Kamer zich
bij elke brief de vraag stellen of er wellicht iets in de algemeen geldende regels te kort schiet en
aangepast moet worden.

Hoogachtend,

De plv. griffier van de Eerste Kamer,

Mr. Warmolt de Boer

---


http://verontrustevaders.nl/#overzicht

07-04-13

Zaak Demmink: stilte

Nederland.Beatrix-studie-Leiden-Rapenburg.1956.jpg

Het blijft momenteel stil rond de zaak van de oud-secretaris-generaal van de Nederlandse justitie Joris Demmink, die voor zeer veel ophef zorgde in Nederland.

Demmink werd op 24 oktober 2012 door Ian M. de Jong, een Nederlandse oud-topman bij de VN in Genève die thans de ‘chairman’ van het Nederlandse Helsinki-comite isnog als lid van de Nederlandse zusterorganisatie van het zogeheten Helsinki-Comité in de Verenigde Staten benoemd. De Jong noemde Demmink een ‘onkreukbare en hele goede man’. De Jong is een oude studievriend uit Leiden en was, net als Demmink en de Nederlandse Minister van Justitie en Veiligheid Ivo Opstelten, lid van de Leidse Studenten Vereniging Minerva (LSVM)Opstelten die rechten studeerde aan de Rijksuniversiteit Leiden, was de commissaris van de Societeit Minerva van het Leidsch Studenten Corps, thans de LSV Minerva. De Jong zou Demmink benoemd hebben op verzoek van Opstelten.

Ook vele leden van het koningshuis, waaronder Beatrix en Willem-Alexander, studeerden in Leiden en waren corpslid van Minerva. 

De Helsinki Commissie is een agentschap met vooral leden uit de Senaat en Huis van Afgevaardigden dat toeziet op naleving van internationale verdragen, onder meer ten aanzien van kinderrechten en mensenhandel.

Foto: Prinses Beatrix in Leiden, 1956. In 1959 haalde ze er haar kandidaatsexamen rechten.

http://www.mareonline.nl/archive/2013/01/31/e--8-4

http://www.lsvminerva.nl/

http://www.bs-foundation.nl/open-brief-van-advocaat-aan-het-nederlands-helsinki-comite/

https://www.demminkdoofpot.nl/page/module/bizarre-benoeming-demmink-in-ned.html

http://www.youtube.com/watch?v=IHRVktQd5Ds

21:52 Gepost door JaapjeJaap in Actualiteit, Nederland, Zaak Demmink | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

05-04-13

Moordzaak Marianne Vaatstra

Nederland.Moord.Marianne-Vaatstra-hoofd.jpg

19.11.2012: Reformatorisch Dagblad

'Meer dan 13 jaar na de moord op Marianne Vaatstra hebben politie en justitie een doorbraak bereikt. Op nog geen 2,5 kilometer van het weiland bij Veenklooster waar de 16-jarige Vaatstra werd omgebracht, hield de politie een 44-jarige man aan. De man had zelf meegedaan aan het DNA-verwantschapsonderzoek, dat leverde een '100 procentmatch' op.'

http://www.refdag.nl/dossiers/overzicht-dossiers/regio/doorbraak-zaak-vaatstra#subdossier_7_10435

===

21.12.2012: Openbaar Ministerie

Het DNA-materiaal en de vervaardige profielen, die in het dna-verwantschapsonderzoek naar de moord op Marianne Vaatstra zijn verzameld, zijn vernietigd. De mannen die vrijwillig DNA hebben afgestaan, worden hierover per brief geïnformeerd. Politie en OM bedanken alle mannen die hun medewerking hebben verleend aan het oplossen van deze zaak.

Op zaterdag 1 mei 1999 te 09.57 kwam bij de politie Friesland de melding binnen dat Marianne Vaatstra, geboren op 10 augustus 1982, wonende te Zwaagwesteinde, werd vermist. Diezelfde ochtend werd haar stoffelijk overschot gevonden in een weiland aan de Keningswei tussen Buitenpost en Veenklooster. Uit sectie bleek dat Marianne was verkracht en vermoord.

Er zijn weinig zaken in Fryslân die zoveel beroering hebben veroorzaakt als de moord op Marianne Vaatstra. Dit dossier bevat een compleet overzicht van de berichten die in deze zaak door het OM en de politie zijn verspreid.

Zondagavond, 18 november 2012, heeft de politie Fryslân een 45-jarige man van Nederlandse afkomst uit Oudwoude aangehouden. Hij wordt ervan verdacht op 1 mei 1999 de 16-jarige Marianne Vaatstra te hebben omgebracht in een weiland bij Veenklooster. De politie is de verdachte op het spoor gekomen via het grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek dat vorige maand gestart is. Zijn profiel was één van de vele profielen die sindsdien door het NFI zijn vergeleken met het DNA-profiel van de dader.

Ruim 6500 mannen, uit de directe omgeving van de plaats waar in 1999 de moord op Marianne Vaatstra heeft plaatsgevonden, hebben vrijwillig meegewerkt aan het grootschalige DNA onderzoek dat vanaf 29 september 2012 heeft plaatsgevonden. Via dat DNA zocht het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) in de familielijn naar verwantschap met de dader van dit gruwelijke misdrijf. Alleen met de medewerking van de Friese bevolking bestond er nog een kans de identiteit van de dader van dit misdrijf te achterhalen.

http://www.om.nl/actueel/strafzaken/vaatstra/

===

9.1.2013: Trouw

Bauke Vaatstra krijgt de Machiavelliprijs 2012. De vader van de vermoorde Marianne Vaatstra ontvangt de onderscheiding vanwege de manier waarop hij dertien jaar lang de media heeft ingeschakeld waardoor de dader van de moord op zijn dochter kon worden opgespoord, zo meldde het juryrapport woensdag. 

http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3374421/2013/01/09/Bauke-Vaatstra-krijgt-de-Machiavelliprijs.dhtml

===

29.3.2013: Elsevier Weekblad

Het Openbaar Ministerie (OM) eist twintig jaar cel tegen Jasper S. voor de moord op en verkrachting van Marianne Vaatstra in 1999. Een levenslange celstraf vindt het OM een te zware straf.

http://www.elsevier.nl/Nederland/nieuws/2013/3/OM-eist-twintig-jaar-cel-voor-moord-Marianne-Vaatstra-1215506W/

======

'Hoogleraar: Onbegrijpelijk dat DNA-onderzoek niet eerder plaatsvond':
http://www.refdag.nl/nieuws/binnenland/hoogleraar_onbegrijpelijk_dat_dna_onderzoek_niet_eerder_plaatsvond_1_692485

Oud-politieman: waarom niet eerder onderzoek?
http://www.refdag.nl/nieuws/binnenland/oud_politieman_waarom_niet_eerder_onderzoek_1_692475

'2,8 miljoen kijkers persconferentie Vaatstra':
http://www.refdag.nl/nieuws/anp/binnenland/2_8_miljoen_kijkers_persconferentie_vaatstra_1_692606

Het Vaatstra-debat
http://www.argusoog.org/het-vaatstra-debat-vi/

15:58 Gepost door JaapjeJaap in Actualiteit, Marianne Vaatstra, Nederland | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

04-04-13

Politieke situatie Nederland

Nederland.Kaart.jpg

Op 12 september 2012 vonden de verkiezingen voor de Nederlandse Tweede Kamer plaats. De VVD werd de grootste partij, op de voet gevolgd door de PvdA. Beide partijen haalden rond de veertig zetels. Verliezers waren PVV (min negen) en CDA (min acht). Na een formatie van 47 dagen, waarbij voor het eerst de koningin geen rol speelde, bereikten VVD en PvdA een akkoord over een regeerprogramma en over de vorming van een nieuw kabinet (kabinet-Rutte II).

Sinds 2002 is de Nederlandse politiek instabieler geworden. Bij verkiezingen doen zich meestal grote verschuivingen voor. In 2002 won de populistische LPF, de partij van de kort voor de verkiezingen van dat jaar vermoorde Pim Fortuyn. Er werd toen een kabinet gevormd van CDA, LPF en VVD, dat echter al na enkele maanden viel. In 2003 mislukte een formatiepoging van CDA en PvdA , waarna CDA en VVD samen met D66 een kabinet vormden. Dat kabinet overleefde in 2005 een crisis, maar kwam in 2006 ten val.

Na de vervroegde verkiezingen van november 2006 kwam het vierde kabinet-Balkenende van CDA, PvdA en ChristenUnie tot stand, dat eveneens na een moeizaam bestaan voortijdig ten val kwam. Sinds het uittreden van de PvdA op 22 februari 2010 regeerde het vierde kabinet-Balkenende als demissionair minderheidskabinet van CDA en ChristenUnie.

Na 1945 regeerden tot 1959 coalities die de PvdA en de katholieke KVP als basis hadden. Daarna wisselden kabinetten van christendemocraten met liberalen en van christendemocraten en sociaaldemocraten elkaar af. Soms namen daaraan ook andere partijen deel. In de periode 1994-2002 regeerden 'paarse' kabinetten van PvdA, VVD en D66 onder leiding van de PvdA'er Wim Kok.

http://www.europa-nu.nl/id/viikhlsv11qm/politieke_situatie_nederland

18:46 Gepost door JaapjeJaap in Actualiteit, Nederland, politieke situatie | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Michelle Mooij - Anass Aouragh: geen zelfmoorden

Nederland.dode.lichaam.anass.jpg

Noch Anass Aouragh, noch Michelle Mooij werden vermoord in tegenstelling tot wat de politie in beide gevallen verklaarde.

Op 2 april jl. werd bekend dat het Gerechtshof in Amsterdam een nieuw onderzoek wil naar de verdachte omstandigheden waaronder Michelle ruim drie jaar geleden op 24-jarige leeftijd om het leven kwam. De ouders van Michelle, Martin en Alice Mooij, hebben daarvoor vanaf het begin gestreden. Zij zijn er van overtuigd dat Michelles vriend Ian A. haar om het leven heeft gebracht. Al direct bij de vondst van het levenloze lichaam ging de Alkmaarse politie van zelfmoord uit. Er was sprake van 'zelfdoding onder verdachte omstandigheden'. A., destijds 27, werd niet als verdachte in de zaak gezien.

===

Foto verminkte Anass Aouragh online

18 februari 2013 

Er is veel onrust rond de dood van de 13 jarige Anass Aouragh. De politie kwam met het uiteindelijke oordeel dat Anass zelfmoord zou hebben gepleegd. Ook na het forensisch onderzoek veranderde dit oordeel niet en bleef het bij zelfmoord.

Familieleden van Anass en omwonenden protesteren tegen deze uitspraak. Via sociale media worden al dagen berichten verspreid dat de politie niet de waarheid spreekt. De vader van Anass zegt het lijk van zijn 13 jarige zoontje gezien te hebben en zegt dat er duidelijke sporen te zien zijn van mishandeling. Ook de betrokken imam en een vrouw die Anass na zijn dood heeft gewassen en verzorgd zegt plekken op het lichaam van Anass gezien te hebben die duiden op mishandeling. Verschillende oog getuigen melden Anass met vreemde mannen gezien te hebben en verdachte personen die uit het bos zijn gelopen. Daarover wordt vaag gedaan door de politie en wordt er verder geen onderzoek gedaan.

Een andere vrouw was een initiatief gestart om een stille tocht te organiseren en achter de waarheid van de dood van Anass te gaan. Deze vrouw zegt afgeluisterd te worden als ze telefoongesprekken voert. Ook werd na enkele berichtgeving over de dood van Anass haar facebook account en haar website offline gehaald zonder dat ze daar toestemming voor had gegeven of er iets van wist. Ook haar telefoon reageerde ineens meer. Inmiddels is ze weer online.

Gisteren publiceerde de website Camilleri een foto van Anass van na zijn dood. Op de foto zie je het gezicht van Anass waarop wonden te zien zijn. Hoe de wonden zijn ontstaan is onduidelijk. Ook meldt de website dat de media, de politie en de school van Anass vaag doen over enkele vragen die gesteld worden over verdachten en ontstane wonden. Ze geven daar geen antwoord op waardoor de oorzaak onbeantwoord blijft.

De zoektocht naar de waarheid zet zich voort.

http://voorbeeld-allochtoon.nl/foto-verminkte-anass-aouragh-online.html

http://martinvrijland.wordpress.com/2013/04/04/bizarre-en-onthullende-getuigenissen-inzake-anass/

http://dutchamazingnewsblog.wordpress.com/2013/04/04/bizarre-en-onthullende-getuigenissen-inzake-anass-uitgelekte-email-burgemeester-update/

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/alkmaar/article21601093.ece/Nieuwe-studie-naar-dood-Alkmaarse-Michelle-Mooij-trekt-zware-wissel-op-ouders

http://www.telegraaf.nl/binnenland/21439766/__Moordzaak_Michelle_heropend__.html

03-04-13

Nederland gaat kindersekstoeristen opsporen

Nederland.kindersekstoerisme.Gelderlander.jpg

Rond de zaak Demmink die voor zeer veel ophef zorgde, blijft het stil...

16:52 Gepost door JaapjeJaap in Actualiteit, kindersekstoeristen, Nederland | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Moordzaak Michelle Mooij

Nederland.Michelle Mooij.JPG

2 apr 2013

Moordzaak Michelle Mooij heropend

Het gerechtshof van Amsterdam acht het heel goed mogelijk dat de 24-jarige modeontwerpster en fotografe Michelle Mooij uit Alkmaar niet door zelfmoord stierf maar werd vermoord. Ruim drie jaar na de mysterieuze dood van Michelle is haar gewelddadige vriend I.A. daarom alsnog in de verdachtenbank beland. Het hof besloot afgelopen vrijdag dat het vooronderzoek moet worden heropend.

De ongebruikelijke rechterlijke beslissing maakte afgelopen weekeinde veel emoties los bij de ouders Martin en Alice Mooij. Zij spraken na de vondst van het overleden lichaam van hun dochter op 17 januari 2010 direct hun twijfels uit over de doodsoorzaak en uitten felle kritiek op politie en OM. Omdat de mooie brunette levenloos hangend aan een koord, bevestigd aan een lampenhaakje in de woonkamer was aangetroffen, deed de Alkmaarse recherche de zaak pijlsnel af als zelfmoord.

De Telegraaf

===

 

Nederland.michelle_mooij.jpg

11 jan 2011

Vragen in Kamer over dood Michelle Mooij

ALKMAAR - VVD-Kamerlid Hennis-Plasschaert wil van staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Teeven opheldering over het onderzoek van politie en justitie naar het overlijden van Michelle Mooij. Het 24-jarige modetalent, fotografe en voormalig topturnster werd op 17 januari 2010 dood aangetroffen in haar flat in Alkmaar, hangend aan een plafondhaakje...

VVD-Kamerlid Hennis-Plasschaert wil van staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Teeven opheldering over het onderzoek van politie en justitie naar het overlijden van de vrouw. Michelle Mooij werd op 17 januari 2010 dood aangetroffen in haar flat in Alkmaar, hangend aan een plafondhaakje. De recherche heeft geen misdrijf kunnen ontdekken, maar voor haar ouders staat vast dat ze is vermoord door haar gewelddadige vriend I. (27), die de hele nacht en ochtend bij haar was en van niets zegt te weten.

Verkrachting 

Deze I. had een gevangenisstraf uitgezeten wegens het verkrachten en mishandelen van Michelle en onttrok zich daarna aan het opgelegde psychiatrisch toezicht, waardoor hij die nacht bij haar kon zijn.

Hoogleraar strafrecht Geert-Jan Knoops zei eerder dat Nederland, conform Europese rechtspraak, de verplichting heeft om een meer en zeer diepgaand onderzoek in te stellen naar het overlijden van Michelle. Daarnaast stelt Knoops dat de staat wettelijk aansprakelijk kan worden gesteld voor het blootstellen van Michelle aan een gevaarlijk en bovendien onuitbehandeld persoon. Hennis-Plasschaert wil weten of het politieonderzoek indertijd is ingestoken als 'zelfdoding onder verdachte omstandigheden' en waarom de toedracht nooit aan het licht is gekomen.

Alice Mooij, de moeder van Michelle, zegt dat geen enkele instantie haar nog op de hoogte houdt over de voortgang van het onderzoek. "Van politie, justitie of het Nederlands Forensisch Instituut horen we helemaal niets meer."

http://www.telegraaf.nl/binnenland/20241088/__Vragen_over_dood_Michelle__24___.html

===

2 apr 2013

Zaak Michelle Mooij heropend

Het zou heel goed mogelijk kunnen zijn dat de Alkmaarse Michelle Mooij drie jaar geleden niet door zelfmoord om het leven is gekomen, maar dat ze is vermoord. Daarom heeft het gerechtshof vrijdag besloten dat de zaak heropend moet worden. Volgens De Telegraaf heeft haar toenmalige vriend een verdachte rol in deze zaak.

De 24 -jarige Alkmaarse werd in 2010 levenloos aangetroffen in de woonkamer van haar woning in Alkmaar. Ze hing aan een koord, die bevestigd was aan een lampenhaakje. Haar ouders hebben meteen na de vondst van hun dochter hun twijfels uitgesproken over de doodsoorzaak van Michelle Mooij, schrijft De Telegraaf dinsdag.

In de woonkamer zou nauwelijks technisch onderzoek zijn verricht door de recherche en getuigen werden amper gehoord. Volgens De Telegraaf zou de politie ook volledig voorbij zijn gegaan aan het gewelddadige verleden van haar vriend. De 29-jarige man zou haar meermalen hebben bedreigd, mishandeld en verkracht. Er zouden zes processen verbaal zijn waarin Michelle aangaf dat ze bang was en vreesde voor haar leven, aldus De Telegraaf.

Een aantal noodkreten van haar worden dinsdag weergegeven in de papieren krant: 'Ik ontmoet hem nog omdat ik bang ben dat hij mij vermoordt als ik alle contact verbreek.' (...) 'Ik durf hem ook niet buiten te houden. Dan ben ik bang dat hij iets ergs doet. Dat hij mij iets aandoet. Dat hij mij neersteekt of neerschiet.' (...) 'Als hij zo weer vrijkomt, dan ben ik bang dat hij mij dan wel vermoordt. Daar ben ik echt bang voor.' 

http://www.crimesite.nl/nieuws/moord/26025-zaak-michelle-mooij-heropend.html

16:32 Gepost door JaapjeJaap in Actualiteit, Michelle Mooij, Nederland | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

31-03-13

Belgische Justitie wijst Nederlands uitleveringsverzoek af

Turnhout.kopschoppers.niet-uitgeleverd.jpgDe kamer van inbeschuldigingstelling (KI) in Antwerpen heeft besloten om de vijf  Turnhoutse jongeren die verdacht worden van de geweldpleging in Eindhoven, niet aan Nederland uit leveren.

De vzw Werkgroep Morkhoven klaagt bij de Minister van Binnenlandse Zaken J. Milquet, de Minister van Justitie A. Turtelboom en Premier Di Rupo al een paar maanden de terreur van een bende jongeren tegenover twee gezinnen met minderjarige kinderen en enkele buurtbewoners aan, waartegen de Justitie van Turnhout blijkbaar niet wil optreden.

Minister Turtelboom (Open VLD) die, via een FOD-attaché, liet weten dat zij 'gelet op het principe van de scheiding der machten niet tussenbeide kan komen', benoemde uitgerekend de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef.

Minister Milquet (cdH) deelde in haar brief van 4.3.2013 mede dat zij de Herentalse burgemeester Jan Peeters (sp.a) contacteerde. Peeters die tevens sp.a-kamerlid is, benoemde de aanstoker van deze maandenlange terreurcampagne, het Herentalse gemeenteraadslid Victor Vervloesem, echter mee tot voorzitter van de commissie Veiligheid en Politie van Herentals en tot bestuurslid van de Politieraad Neteland. Peeters was onder het Vicepremierschap van Premier Di Rupo (1995-1999) de Staatssecretraris en Minister van Veiligheid...

Het schrijven van Minister Milquet haalt blijkbaar niets uit want de vzw Werkgroep Morkhoven diende in haar brief van 22.3.2013 aan Minister Milquet mede te delen dat de politie, die met een zogenaamd 'onderzoek' belast schijnt te zijn, de slachtoffers ervan beschuldigde dat zij de bedreigingen zelf hebben aangemaakt.  De politie beweert voorts dat de in deze zaak gepleegde aanslag en de brandbommen die volgden op de voortdurende dreigingen om de huizen in brand te steken, 'niets met elkaar te maken hebben'. 

Doordat de slachtoffers gecriminaliseerd worden, vermoedt de vzw Werkgroep Morkhoven dat een werkelijk onderzoek in deze zaak, door de betrokken magistraten en politici, geblokkeerd wordt.

Minister Turtelboom en Minister Milquet waren beiden aanwezig bij de voorstelling van het Nationaal Veiligheidsplan waarbij Premier Di Rupo stelde dat de 'De veiligheid van alle burgers een absolute prioriteit is voor de regering'. 

===

Drie 'kopschoppers' worden niet uitgeleverd

28 maart, 2013

Drie van de vijf Turnhoutse jongeren die verdacht worden van de geweldpleging in Eindhoven, worden niet uitgeleverd aan Nederland. Dat heeft de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) in Antwerpen donderdag beslist. De KI ziet daar simpelweg geen reden meer voor, nadat het openbaar ministerie in Nederland zijn uitleveringsverzoek voor wat hen betrof, had ingetrokken.

Na een nieuw verhoor vorige week was duidelijk geworden dat de drie niet actief hadden deelgenomen aan de mishandeling van het slachtoffer. De twee andere verdachten hadden de man wel geslagen en geschopt en wat hen betreft blijft Nederland op een uitlevering aandringen.

'Kopschoppers' Brent L. (17) en Brett Smits (19) verzetten zich daar tegen. De kamer van inbeschuldigingstelling hakt op 25 april de knoop door.

http://www.vandaag.be/buitenland/121292_drie-kopschoppers-worden-niet-uitgeleverd.html

===

Op 17 december 2012, om 21.35 uur, ontving het 15-jarige meisje Sanne Helsen, het onderstaande sms-berichtje. Het sms-je waarin ook sprake is van een poging tot omkoping, bleek afkomstig te zijn van de GSM met nummer 0032 494 465 262 van Victor Vervloesem. Het was het startsein voor een maandenlange terreurcampagne. 

Afzender: Hallo S.

S: Wie bent U ?

Afzender: Iemand van jou familie hoe is het met je ?

S: Hoe noem jij, wie ben jij ?

Afzender: Nonkel Victor, ik heb je zo lang al niet meer gezien.

Weetje ik zal je toevoegen op facebook kunnen we contact houden

wa denk je ?

Afzender: Kunnen we anders eens afspreken ?

Afzender: Hallo andwoord eens doe niet zo onbeschoft tege je familie anders oei

Afzender: Hallo ?

Afzender: Wil je een nieuwe tv of laptop

ik heb dan een mooi jobje voor je

Afzender: 2500 euro + tv wat denk je ?

Afzender: Dan laten wij je doen dimitri maike en ik wat denk je ?

Afzender: Verwijder dat bericht of ik doe je iets!

Afzender: Nest vercammenstraat 19 was het zeker

Afzender: S. antwoord ik kan niet tegen mensen die negeren.

Kom morgen naar herentals na school naar de nete voor

het ziekenhuis 15.30 ik wacht op ,je

Afzender: Godverdomme kut wijf antwoord !

Afzender: ik maak je af en je neef erbij!

===

Van Victor Vervloesem die bij de kinderpornozaak Zandvoort is betrokken, bestaat er ook een lijst van 27 processen-verbaal inzake zedenfeiten met minderjarigen, die dateert van voor dat hij gemeenteraadslid werd en tot voorzitter van de commissie van Veiligheid en Politie en tot bestuurslid van de politieraad Neteland benoemd werd.

1) Brief van L.V. uit herentals dd. 20 juli 1999 gericht aan de Procureur, thans berustend in TU.37.98.102448 / 98:

"Johan D. vertelde mij dat hij opgestookt was door Victor V. om Marcel aan te klagen. Ikzelf weet dat Victor V. er een verhouding op nahield met Johan D. Johan D. verklapte mij dat Marcel hem nooit iets had aangedaan ".

2) Brief van L.C. uit Haarlem dd. 24 juni 2001 toegekomen bij Walter Wellens lid Gerechtelijke Politie Turnhout:

" Ik werd destijds toen ik 12 jaar was aangerand door Victor V. Ik deed daarover klacht bij het parket van Turnhout rond 14 februari 2001."

3) Brief aangetekend dd. 14 februari 2001 aan de Procureur te Turnhout:

" Ik heb in de krant gelezen van de klachten van Victor V. tegen zijn halfbroer Marcel. Ik wens klacht neer te leggen tegen Victor V. wegens aanranding op mijn persoon. Victor V. heeft mij als kind sexueel misbruikt. Hij bond me naakt aan een boom en bedreigde mij mijn geslachtsdeel te zullen afkappen met een zichel. Hij misbruikte ook M.C. "

4) Brief van C.E. uit Herentals 28 januari 2004 gericht aan diverse overheden en advokaten:

" Ik volgde de aantijgingen van Victor V. en zijn kompanen opzichtens Marcel Vervloesem in de kranten en wil daarop toch reageren. Mijn zoontje van 14 jaar werd onlangs tesamen met zijn vriendje het slachtoffer. Het was Victor V. die zich masturbeerde voor zijn ogen en probeerde om zich te vergrijpen aan mijn zoontje en diens vriendje."

5) Brief berustend bij de lokale politie Herentals pv. 107025 /05 van L.V. uit Morkhoven:

" Victor V. had met andere personen afgesproken om Marcel Vervloesem aan te klagen via een Sociaal Centrum. De klachten tegen Marcel Vervloesem waren door Victor V. opgezet ."

6) Brief van E.M. uit Wakkerzele dd. 13.09.05 neergelegd bij de Politie Herentals:

" Victor V. viel het minderjarig kind N.C. sexueel lastig. Hij deed dat ook met S.D. "

7) Proces-verbaal lokale politie Neteland 16.12.2004 pv. TU.L7.109698 / 2004, verhoor M.V.A. uit Wiekevorst:

" Ik weet van enkele dagen geleden dat Victor V. zowel het kind N.C. als S.D.S. sexueel heeft lastig gevallen en hun geslachtsdelen heeft willen vastgrijpen. "

8) Proces-verbaal Politie Heist.o.d.Berg dd.13.12.2004 pv. ME.18.L7.104977 / 2004 verhoor ST.D. uit Arendonk:

" Ik kan u zeggen dat ik aangerand ben geweest door Victor V. aan " stekkesvijver " te Morkhoven. Deze heeft geprobeerd mijn geslachtsdelen te grijpen. De feiten deden zich voor in het bijzijn van mijn vriendje N.C. uit Morkhoven. "

9) Brief dd. 20 augustus 2004 van D.S. uit Herentals:

" In de zomer was ik omwille van een regenbui samen met mijn vriendje gaan schuilen in een hut. Plots kwam daar Victor V. aan. Hij vroeg of wij eens wilden trekken. Wij dachten dat het om een sigaret ging. Vic deed zijn broek open en begon zich voor onze ogen te masturberen op een gegeven ogenblik wilde hij mijn geslacht grijpen, wij zijn toen gaan lopen."

10) Pv. Politie Herentals dd. 28.04.2005 - pv 103493 / 05 verhoor N.C. uit Herentals:

" Victor V. beging zedenfeiten voor mijn ogen. Hij begon zich af te trekken. Ik heb daar met mijn vriendje al verklaringen bij uw diensten over afgelegd. "

11) Brief van A.P. uit Antwerpen dd. 25 juli 2005 bij Politie Herentals pv. 1.7025 /05:

" Victor V. heeft het jongetje N.K. samen met zijn vriendje sexueel misbruikt. De vader van N.K. heeft bij tal van diensten deze zaak aangekaart. Maar volgens de vader wordt Victor V. beschermd door Burgemeester P. Toen ik las wat in de kranten stond over u heb ik de politie ingelicht. "

12) Brief van M.V. uit Turnhout aan het parket van Turnhout inzake TU. 37.10.102448 / I998:

" Ik heb Victor V. en Johan D. lang gekend. Johan vertelde mij destijds dat toen hij 13 jaar was, dat hij door Victor V. was verkracht. Ik heb hem toen gezegd dat tegen zijn ouders te zeggen. Hij durfde niet. "

13) Brief dd. 8.7.2005 van H.D.W. uit Hulshout bij Politie Herentals berustend in TU.37.L7.103093.05:

" Victor V. pleegde zedenfeiten op Nick C. Het kind vertelde mij dit. De vader meldde de zaak aan het parket te Turnhout. "

14) Brief dd.14.12.05 van M.S. uit Westerlo berustend in TU.37.10.102448/98:

" Misschien is het druggebruik van N.C. het gevolg van de aanranding op hem door Victor V ."

15) Brief M.A. Heist o.d.Berg dd. 18.05.98 - TU.37.10102448 / 98:

" Als ik ooit problemen zou hebben met het gerecht dan moest ik maar verklaren dat Marcel Vervloesem mij zou aanranden. Ik moest dan met Victor V. in verbindng treden. Die zou naar het schijnt veel te zeggen hebben op het gerecht. Ik heb aan die spelletjes nooit meegedaan omdat ik weet dat Victor V. twee van mijn vriendjes heeft aangerand. "

16) Brief C.B. uit Herentals dd.16 februari 2006 - TU.37.10.102448.98:

" Het jongetje N. uit Morkhoven vertelde bij zijn bezoekjes bij mij dat V. hem aanrandde. Zijn ouders deden daarvan aangifte bij de politie. "

17) Aangetekende brief van Fam. H. uit Morkhoven dd.14 september 2004 aan de Procureur van Turnhout:

" Ik heb Victor V. de omgang met mijn zoontje verboden omdat deze zedenfeiten pleegde ten overstaan van mijn zoontje en nog anderen. "

18) Aangetekende brief van Fam. H. uit Morkhoven aan Victor V.. TU. 37.10.102448 - 98:

" Met verontwaardiging neem ik kennis van de zedenfeiten die u pleegde met mijn zoontje en zijn vriendje. Als vader wens ik niet meer dat je nog in de buurt van mijn zoontje komt. Ik heb van mijn zoontje en zijn vriendje gehoord hoe je hen betrekt in je perverse aktiviteiten met minderjarigen. Ik heb de advokaat van je broer over je ingelicht ."

19) Omzendbrief van Fam. C. aan de overheden dd. 22 februari 2004:

" Victor V. bij de OCMW-raad in Herentals. Victor V. pleegde zedenfeiten op mijn zoontje. Veertien dagen geleden is mijn zoontje daarover verhoord. Het verontrust mij dat deze die kinderen misbruikt in de OCMW- raad zetelt ."

20) Geregistreerde brief van P.W. uit Westerlo gewettigd bij de bevolkingsdienst Westerlo op 23 feb.2004 - TU.37.10.102448 - 98:

" Ik kreeg 10.000 bfr van Victor V. om tegen zijn broer Marcel klacht neer te leggen voor aanranding. Ik ben echter nooit aangerand door Marcel maar wel door Johan D. in het huis van Eddy B. dewelke daar foto's van vervaardigde. Johan D. kreeg van Victor V. 15.000 bfr voor eenzelfde klacht. Hij kreeg meer omdat hij die bewering ook voor de Tv zender VTM moest doen."

21) Proces-verbaal dd. 9 .1.2006 dienst opsporingen Politie Zuiderkempen - TU.L3.100118 - 2006 verhoor D.L.M.:

" Ik ben samen met mijn vriendje C. uit Herentals aangerand door Victor V. uit Morkhoven. De feiten deden zich voor te Morkhoven. Victor V. masturbeerde zich voor ons. Victor V. vroeg of wij wilden trekken. Hij had zijn lul in zijn handen. Hij was zich aan het aftrekken. Wij hebben die feiten verteld aan de moeder van N.V. die ons de raad gaf dit te melden. Er zijn daarover verklaringen van opgenomen."

22) Brief van N.V. uit Morkhoven dd. 8.1.2006 in TU.37.L7.103093 - 05:

" Mijn vriendje vertelde mij dat hij was aangerand door Victor V.. Er was nog een ander jongetje bij het slachtoffer. "

23) Proces-Verbaal LE.11.L8.103061 - 2003 - dd 5.7.2005 - TU. 37.10.102448 /98F:

" Victor V. heeft aan P.W. uit Westerlo beloofd dat indien deze klacht zou neerleggen tegen Marcel Vervloesem hij op die manier kon ontglippen aan de schadeclaims dewelke hij van de Rechtbank aan Marcel Vervloesem moest betalen."

24) Proces-Verbaal 100470 dd. 27.3.2003 - Dienst Inspectie Federale Politie verhoor M.P.:

" Victor V. had in de woning van Eddy B. afspraken gemaakt met andere mensen om klachten tegen Marcel Vervloesem te organiseren. Hij had bv. aan P.W. uit Westerlo beloftes gedaan indien deze aan die klachten tegen Marcel vervloesem zou meedoen. Victor V. chanteerde P.W. omdat hij afwist van diefstallen die deze begaan had. P.W. vertelde mij dat Victor V. hem had aangezet om valse aanklachten van aanranding op Marcel vervloesem in te dienen. Hij had dat dan maar gedaan, doch deze dan weer ingetrokken."

25) Proces -Verbaal 100572-03 dd. 16.4.2003 - Dienst Inspectie Federale Politie verhoor van W.H.:

" Victor V. manipuleerde P.W. om tegen zijn broer Marcel klachten neer te leggen. Ik kreeg van P.W. zelfs gerechtelijke stukken daarover . Hij heeft aan mij zijn verhaal gedaan. Hij wist blijkbaar niet dat ik Rijkswachtadjudant was in burger gekleed. Ik heb van dat alles inderdaad verslag uitgebracht en door P.W. verschafte stukken aan u overgedragen. De klacht van aanranding tegen Marcel Vervloesem was opgezet spel."

26) Proces-Verbaal n° 10101017 van de Gerechtelijke Politie Turnhout - TU.37.98.102448/98 J.V.S., moeder van A.G.:

" Ik diende verklaringen af te leggen over Marcel Vervloesem. Ik begreep niet waarom. Er zou ons geld worden geboden als wij tegen Marcel Vervloesem getuigenis zouden afleggen."

27) Brief van W.V.S. berustend bij advokaat D. Df.:

" Ik moest het zakje met drugs en het bamboestokje bij Marcel Vervloesem in huis binnensmokkelen voor R.V.S. en zijn vader. In ruil kreeg ik drugs. "

Op 6 februari 2013, stuurde de genaamde Dimitri, de kompaan van Victor Vervloesem, het volgende sms-je aan Sanne Helsen:

'heej bitch deze nacht en morge ga het ergste worde - ik meen het ik heb mijn slaap ingehaald' - 'hey jo bitch! ik maak u af!! en wacht ma leuk spelletj kapot - gade me men mes van benede naar bove en dan u keel oversnijde'.

De genaamde Dimitri vindt de politie maar niks (alhoewel men hem, gezien het feit dat de politie het soms eerder voor criminelen opneemt, voor een deel gelijk kan geven).
'GSD - Fuck de politie':
http://youtu.be/zIach647UfY
---
“Veiligheid absolute prioriteit voor regering”:
 
“Algemene beleidsnota Binnenlandse Zaken/Politie: De veiligheid van de burgers versterken”
 
“België wil Europees veiligheidsplan tegen 2014'- 'Onze prioriteit zal uitgaan naar de rondtrekkende daderbendes”:

Deontologische code van de Gemeente Herentals:

Victor Vervloesem (sp.a-gemeenteraadslid Herentals)

Kopie: Nederlandse Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ronald Plasterk, Nederlandse Minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten, Nederlandse parlementsleden, Minister Milquet (2° x), Minister Turtelboom, Beleidscel Premier Di Rupo, 

Worden de Nederlandse Klokkenluiders beschermd ?

Nederland.SP-Kamerlid Ronald van Raak.jpgDe Volkskrant van 14.5.2012 schreef dat er een 'Huis voor Klokkenluiders komt' en dat 'er in de wet is opgenomen dat er  onderzoek wordt gedaan naar de misstand, die zich niet alleen bij de overheid, maar ook in het bedrijfsleven kan voordoen.' 

Over enkele maanden viert de wet voor Klokkenluiders haar éénjarig bestaan. Het wordt dus langzaam tijd voor een evaluatie.

Hoe staat het thans met de bescherming van de Klokkenluider en in hoeverre wordt de wet daadwerkelijk toegepast ?

===

14.5.2012

'Klokkenluider krijgt bescherming van wet'

Er komt een 'Huis voor Klokkenluiders'. Werknemers die een maatschappelijke misstand melden, krijgen daar alle gewenste bescherming en ondersteuning op juridisch, financieel en psychologisch vlak. Een Kamermeerderheid staat welwillend tegenover het initiatiefwetsontwerp dat het Tweede Kamerlid Ronald van Raak (SP) vandaag indient...

Het Huis wordt ondergebracht bij de Nationale Ombudsman. In de wet is opgenomen dat er onderzoek wordt gedaan naar de misstand, die zich niet alleen bij de overheid, maar ook in het bedrijfsleven kan voordoen. Bijzonder is dat Pieter van Vollenhoven als voormalig voorzitter van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft meegedacht over de wet.

'Voor gek verklaard'
Het Huis is volgens Van Raak nodig omdat 'nu nog te veel mensen thuis zitten die kennis hebben van maatschappelijke misstanden, maar het domweg niet durven te melden'. Hij beschrijft het lot dat een aantal klokkenluiders trof: 'Je wordt ontslagen, raakt je huis kwijt en wordt gek verklaard.' Volgens Van Raak staat minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken een stuk positiever tegenover deze wet dan haar voorganger Piet Hein Donner.

Van Raak vindt dat de huidige regelingen voor klokkenluiders niet volstaan. 'Vertrouwenspersonen die het verhaal van een klokkenluider te horen krijgen en doorbijten, worden onderwerp van discussie. Van problemen van klokkenluiders worden arbeidsconflicten gemaakt. Dat zijn het niet. Het zijn misstanden: ondeugdelijke mijnen op defensie, zoals Fred Spijkers heeft gemeld, fraude in de bouwwereld zoals Ad Bos heeft aanzwengeld, een onveilige situatie bij een kerncentrale die Paul Schaap aan de kaak heeft gesteld.'

Burgerplicht
Het is je burgerplicht om dit soort zaken in een democratie te melden, zegt Van Raak. 'Mensen die dat doen, moeten worden beschermd, maar dat gebeurt niet. Je eindigt in een caravan of je krijgt in het beste geval een zak zwijggeld mee, waardoor er niets wordt opgelost. Dat hoort niet in een democratie.'

Als iemand bij het Huis voor Klokkenluiders aanbelt, wordt zijn verhaal gewogen. Na zes weken wordt bepaald of het tot een onderzoek komt naar de misstand. De klokkenluider heeft ontslagbescherming. Mogelijk wordt hij aan een nieuwe baan geholpen. Van Raak: 'We moeten af van die doofpotcultuur. Een klokkenluider is geen querulant, maar iemand die handelt in het belang van de gemeenschap.'

Poldersamenleving
De oorzaak van de doofpotcultuur moet volgens Van Raak worden gezocht in onze poldersamenleving. 'We maken afspraken, maar als het dan misloopt, zijn we allemaal een beetje de schuld. Dat mechanisme leidt ertoe dat veel mensen er belang bij hebben dingen stil te houden. Maar met deze wet willen we geen schuldigen aanwijzen, maar problemen oplossen.'

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/de...

Foto: SP-Kamerlid Ronald van Raak, Politiek Café Zout

====

'klokkenluiders, integriteit en veiligheid':

http://www.integriteitoverheid.nl/fileadmin/BIOS/data/Publicaties/Downloads/06._Artikel_Openbaar_Bestuur_-_Gjalt_de_Graaf_-_klokkenluiders_integriteit_en_veiligheid.pdf

'Klokkenluiders weten Adviespunt Klokkenluiders te vinden':

http://www.bijzonderstrafrecht.nl/2013/klokkenluiders-weten-adviespunt-klokkenluiders-te-vinden/

Klokkenluiders - Externe links:

http://www.fnv.nl/themas/opdewerkplek/klokkenluiders-externe-links/

Beleidsmakers moeten meer openstaan voor burgers

Nederland.ministerraad.jpg

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid - Nieuwsbericht 22-5-2012

Betrokkenheid burgers bij samenleving vergt andere rol ambtenaren en politici

Beleidsmakers moeten meer openstaan voor burgers die zich inzetten voor de samenleving

Laat ze meer denken vanuit het perspectief van burgers en minder vanuit de bestuurlijke logica. Dit stelt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in zijn advies Vertrouwen in burgers. Veel meer dan wordt gedacht, zijn burgers bereid zich in te zetten voor de samenleving. De WRR trof een groot aantal vormen van burgerbetrokkenheid aan: van razendsnel georganiseerde ludieke acties tot nieuwe samenwerkingsvormen tussen burgers en professionals. Eén daarvan is het in 2002 opgerichte Publieksbureau van ADO Den Haag, waarin vertegenwoordigers van de club, supporters, politie en welzijnsorganisaties zitten. Het Publieksbureau is er in geslaagd een informele overlegstructuur te creëren, waardoor partijen die rondom wedstrijden voorheen vaak lijnrecht tegenover elkaar stonden, elkaar nu makkelijker kunnen vinden. Deze actieve betrokkenheid van burgers is onontbeerlijk voor een democratie die meegroeit met zijn tijd. 

Helaas blijven er veel kansen voor burgerbetrokkenheid liggen. De WRR maakt zich zorgen over de grote groepen burgers die het vertrouwen in de overheid en in hun eigen vermogen daar invloed op uit te kunnen oefenen dreigen te verliezen. Slechts kleine groepen burgers voelen zich aangesproken door de wijze waarop beleidsmakers hen pogen te betrekken. En beleidsmakers lijken op hun beurt weer weinig open te staan voor de nieuwe manieren waarop burgers hun betrokkenheid uiten. Steeds meer burgers nemen zelf het initiatief en omzeilen de gebruikelijke routes via politiek, belangenbehartigers en formele inspraakorganen die de beleidsmakers gewend zijn. Met als gevolg een steeds verdere verwijdering tussen burgers en beleidsmakers. 

De WRR doet vier aanbevelingen om hier verandering in te brengen: 

Creëer tegenspel: 

Beleidsmakers moeten niet bang zijn voor tegenspel. Het houdt hen scherp en geeft hun de mogelijkheid om de creativiteit en het oplossingsvermogen van de samenleving aan te boren. Een absolute voorwaarde voor tegenspel is goede informatie van beide kanten. 

Versterk alledaagse invloed: 

Burgers voelen zich betrokken bij hun leefomgeving, die zich niet beperkt tot hun fysieke woonomgeving maar via virtuele verbindingen steeds 'groter' wordt. Overheden laten kansen liggen door te eenzijdig het vizier te richten op participatie op buurtniveau.

Stimuleer maatschappelijk verkeer: 

Niet iedereen is gewend of instaat zelfstandig vorm te geven aan zijn betrokkenheid. Soms is gerichte inzet nodig van professionele frontlijnwerkers (agenten, welzijnswerkers, buurtconciërges) en goed toegeruste vrijwilligers. Zij kunnen fungeren als verbinders tussen burgers en overheden.

Bouw steunpilaren: 

De manieren waarop burgers beleidsmakers proberen te beïnvloeden, zijn toegenomen. Traditionele belangenbehartigers (zoals politieke partijen, maatschappelijke instellingen, vakbonden en ngo's) blijven belangrijk, maar zullen zich meer moeten instellen op een wisselende achterban. Daarnaast moeten beleidsmakers ruimte bieden voor nieuwe vormen van belangenbehartiging, via nieuwe ngo's, maatschappelijk ondernemen en nieuwe verbanden van burgers. 

Vertrouwen in burgers

De kern van succesvolle participatie van burgers ligt in vertrouwen, zowel van beleidsmakers in burgers als van burgers in beleidsmakers. Een behoorlijke dosis vertrouwen is essentieel voor de representatieve democratie en onderlinge betrokkenheid, een gepaste dosis wantrouwen is noodzakelijk voor corrigerende tegenmacht en maatschappelijke vernieuwing.

WRR raadslid prof.dr. Pieter Winsemius zal het rapport Vertrouwen in burgers op 22 mei overhandigen aan minister-president drs. Mark Rutte in het Kyocera Stadion van ADO Den Haag. 

====

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) is een onafhankelijk adviesorgaan voor de Nederlandse regering. De WRR geeft de regering gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen vanuit een langetermijnperspectief. Deze onderwerpen zijn sectoroverstijgend en hebben betrekking op maatschappelijke vraagstukken waarmee de regering in de toekomst te maken kan krijgen. De WRR-adviezen krijgen hun weerslag in openbare rapporten, die zowel een probleemstellend als adviserend karakter kunnen hebben.

Het WRR-rapport nr. 88 Vertrouwen in burgers is te downloaden via www.wrr.nl. Vanaf 1 juni a.s. is het verkrijgbaar in de boekhandel en bij Amsterdam University Press (www.aup.nl) ISBN 978 90 8964 4046. 

Meer informatie bij: Mirjan van Leijenhorst, tel. 06-18596790 / 070-3564619, leijenhorst(at)wrr.nl

http://www.wrr.nl/actueel/nieuwsbericht/article/wrr-rapport-88-vertrouwen-in-burgers/

30-03-13

Kinderen in jeugdtehuizen 'schokkend vaak' misbruikt

Witte.Mars.jpg1.5.2012

Kinderen in pleeggezinnen en tehuizen worden daar drie tot vier keer vaker slachtoffer van seksueel misbruik dan jongeren die thuis wonen. Uit huis geplaatste jongeren met een licht verstandelijke beperking zijn zelfs tien keer vaker slachtoffer. Tussen 2008 en 2010 kwam misbruik in de jeugdzorg 'schokkend vaak' voor, stellen wetenschappers van de Universiteit Leiden in een nog niet openbaar gemaakt onderzoeksrapport in opdracht van de commissie-Samson.

Seksueel misbruik is volgens de onderzoekers nog een groot taboe. De helft van de ondervraagde jongeren die slachtoffer werd van seksueel misbruik in de jeugdzorg, durfde zelfs in de anonieme vragenlijst niet te melden wie de dader is. Degenen die wel antwoordden, noemden medewerkers van de instelling als dader, maar ook pleegouders of groepsgenoten.

De commissie-Samson onderzoekt in opdracht van de Tweede Kamer het seksueel misbruik van minderjarigen die door de overheid in instellingen of pleeggezinnen zijn geplaatst. De commissie is in 2010 opgericht in navolging van de commissie-Deetman, die onderzoek deed naar misbruik binnen de katholieke kerk. Het verschil met de meldingen die Deetman ontvangt, is dat de kinderen in de jeugdzorg veelal eerder door hun ouders al zijn verwaarloosd of mishandeld en daarom onder verantwoordelijkheid van het Rijk in een instelling zijn geplaatst.

De commissie-Samson doet historisch onderzoek. Maar het deelrapport dat nu uitlekt, gaat over het hedendaagse risico op seksueel misbruik in de jeugdzorg. Dat is op twee manieren gemeten: door jeugdzorgmedewerkers te vragen naar gevallen van seksueel misbruik die hun bekend zijn, en door jongeren zelf vragenlijsten te laten invullen. Volgens de gegevens van medewerkers zou gemiddeld 3,2 op de 1.000 kinderen zijn misbruikt in een instelling of pleeggezin. Uit de zelfrapportage van jongeren komt een getal van 188 per 1.000 naar voren.

Het grote verschil is te verklaren doordat de meeste slachtoffers niet praten over wat hun is overkomen. De wetenschappers van de Universiteit Leiden gebruikten dezelfde meetmethode eerder om te onderzoeken hoe vaak misbruik voorkomt onder alle kinderen in Nederland. Ook toen liepen de cijfers van professionals en die van de zelfrapportages door jongeren sterk uiteen. Maar in beide vergelijkingen komt wel naar voren dat kinderen in de jeugdzorg een drie tot vier keer hoger risico lopen slachtoffer te worden dan jongeren die thuis wonen.

Vooral kinderen met een licht verstandelijke beperking in de jeugdzorg lopen risico: zij worden tien keer vaker slachtoffer dan kinderen die thuis wonen. Ook komt seksueel misbruik vaker voor bij meisjes dan bij jongens en vaker in jeugdzorginstellingen dan in pleeggezinnen. Daarom moeten jeugdzorginstellingen alleen worden ingezet als 'tijdelijke noodoplossing', vinden de onderzoekers. Juist de aanwezigheid van 24-uurszorg 'leidt tot gefragmenteerde opvoeding met weinig continuïteit en stabiliteit in de relaties tussen kinderen en hun professionele opvoeders'.

Slachtoffers van misbruik in de jeugdzorg kunnen zich nog steeds melden bij de commissie, die onder leiding staat van voormalig procureur-generaal Rieke Samson. Het eindrapport wordt in oktober verwacht.

Anneke Stoffelen

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3248749/2012/05/01/Kinderen-in-jeugdtehuizen-schokkend-vaak-misbruikt.dhtml

Foto: Witte Mars Brussel

===

'Misbruik in jeugdzorg in media overschaduwd door misbruik katholieke kerk':

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3328227/2012/10/08/Misbruik-in-jeugdzorg-in-media-overschaduwd-door-misbruik-katholieke-kerk.dhtml

'Jeugdzorg moet excuses maken voor misbruik':

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3327964/2012/10/07/Jeugdzorg-moet-excuses-maken-voor-misbruik.dhtml

'De commissie-Deetman bleek slechts een succesvolle katholieke bliksemafleider':

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/11105/Jan-Bennink/article/detail/3327824/2012/10/07/De-commissie-Deetman-bleek-slechts-een-succesvolle-katholieke-bliksemafleider.dhtml 

21:48 Gepost door JaapjeJaap in Actualiteit, jeugdtehuizen, kinderen, misbruik | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Zaak Demmink

Image
 
Namens zijn cliënt Joris Demmink, heeft advocaat Harro Knijff schriftelijk laten weten dat Demmink de publicatie van de spraakmakende documentaire Dutch Injustice. When child traffickers rule a nation, niet accepteert.
Dat meldt de stichting voor onderzoeksjournalistiek De Roestige Spijker op haar website. De documentaire staat overigens gewoon op YouTube en documenteert de beschuldigingen van seksueel misbruik tegen de voormalige secretaris-generaal van Justitie. Hij is al bijna 250.000 keer bekeken. Overigens beroept Demminks advocaat zich in de brief uitdrukkelijk op de ontwijkende beantwoording van Kamervragen over de affaire door minister Opstelten.
 

16:15 Gepost door JaapjeJaap in Actualiteit, Nederland, Zaak Demmink | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

29-03-13

Bestaan er nog politieke spelregels binnen de Nederlandse politiek ?

Nederland.politieke.spelregels.jpg'Als het erop aankomt, gaat in de politiek het partijbelang voor op het landsbelang. Het is hoog tijd voor een hervorming van het kiesstelsel', betoogde Philippe Wildemast in de Volkskrant van 29.4.2012.

‘Founding father’ van de politicologie in Leiden, professor Arend Lijphart, schreef in zijn boek 'Verzuiling, pacificatie en kentering in de Nederlandse politiek' (1968), over de zogenoemde pacificatie-politiek en over de politieke spelregels binnen de Nederlandse politiek...

====

De politieke spelregels

De pacificatie-politiek stelde hoge eisen aan de politieke leiders. Om met succes gezamenlijk het politieke beleid te vormen en om onenigheden tussen de zuilen uit de weg te ruimen in een land waar weinig consensus aanwezig was, moesten de middelpuntvliedende krachten van de verzuildheid de leiders steeds duidelijk voor ogen staan. Bovendien moesten de leiders de gave hebben om de hieruit voortvloeiende ziektes van het politieke stelsel òf te voorkomen òf te genezen. In Nederland werd de kans van slagen van de pacificatie-politiek verhoogd, omdat het ‘spel’ van de pacificatie-politiek werd gespeeld volgens een aantal politieke spelregels. Deze spelregels waren geen onderdeel van een alomvattende nationale consensus; ze waren vooral van toepassing op het gedrag van de politieke elites. Uitgedrukt in de terminologie van de theorie van de politieke cultuur behoorden deze spelregels tot de ‘role culture’ van de politieke leiders en niet tot de ‘mass culture’ (1). Zij bestonden uit algemene houdingen en instellingen tegenover de politiek en uit regels omtrent de werkwijze in de politieke besluitvorming; over de inhoud van het beleid zelf zwegen zij echter. Deze regels waren uiteraard geen formele, wettelijk voorgeschreven of vastgestelde regels. Ze kurnen echter worden afgeleid uit het gedrag van de politieke leiders in de pacificatie-periode, vooral gedurende perioden van politieke spanning en crisis (2).

De allerbelangrijkste spelregel van de pacificatie-politiek was dat de politiek juist helemaal niet als een spel mocht worden beschouwd. De politiek was voor de Nederlandse leiders, net als de oorlog voor Von Clausewitz, ‘ein ernstes Mittel für einen ernsten Zweck’ (3). Het was geen spel, maar een ernstige zaak. Het lijkt waarschijnlijk, dat deze houding gedeeltelijk voortkwam uit de traditie van Nederland als handelsland waar de zakenlieden, ook in politiek opzicht, lange tijd de toon aangegeven hebben. Hoe dan ook, de zakelijke Nederlandse politiek had een zeer gunstige invloed op de stabiliteit van het democratische stelsel.

1) G.A. Almond en S. Verba, The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations (Princeton, Princeton University Press, 1963), blz. 29-31.
2) H. Daalder heeft baanbrekend werk verricht in dit opzicht, vooral in zijn oratie Leiding en lijdelijkheid in de Nederlandse politiek (Assen, Van Gorcum, 1964).
3) C. von Clausewitz, Vom Kriege (Bonn, Dümmlers Verlag, 1966), blz. 107.

http://www.dbnl.org/tekst/lijp001verz01_01/lijp001verz01_01_0010.php

====

'Politieke spelregels en omgangsvormen in de Tweede Kamer, 1866-1940'
http://www.ru.nl/facilitairbedrijf/@793120/pagina/

'De nieuwe spelregels van de politiek'
http://www.liberales.be/essays/ruttepopper

'Met minderheidskabinet veranderen politieke spelregels'
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/1030352/2010/10/07/Met-minderheidskabinet-veranderen-politieke-spelregels.dhtml

'Huidige politieke crisis toont failliet Nederlands kiesstelsel'
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/10637/VK-Dossier-Verkiezingen-van-2012/article/detail/3248207/2012/04/29/Huidige-politieke-crisis-toont-failliet-Nederlands-kiesstelsel.dhtml

'In Memoriam Bart Tromp 1944-2007'
http://www.vn.nl/Standaard-Media-Pagina/In-Memoriam-Bart-Tromp-19442007.htm


Foto: Arend Lijphart spreekt over zijn werk (Foto: Sabine van der Eijk)

'Lezing Professor Lijphart in Leiden'
http://www.spilplaats.nl/content/images/stories/archiefdebat/jaargang21/editie2/elsaschrier2.pdf

'Constitutional Choices for New Democracies'
http://muse.jhu.edu/journals/jod/summary/v002/2.1lijphart.html

'Arend Lijphart on Sharing Power in Africa and the Future of Democracy'
http://www.theory-talks.org/2008/05/theory-talk-8.html