09-04-13

Zaak Van Den Brink: griffier van de Eerste Kamer, Mr. Warmolt de Boer

VanDen.BrinkMr. Warmolt de Boer1°Kamer.jpg

'De Eerste Kamer heeft volgens de Grondwet een rol bij de totstandkoming van wetgeving en bij de controle van de regering. Burgers kunnen de leden behulpzaam zijn bij hun wetgevende en
controlerende werk door hun bezwaren te melden. 
Uit brieven van burgers kunnen problemen en misstanden gesignaleerd worden die breder voorkomen en bijgestuurd moeten worden of die niet in voorgestelde wetgeving terecht zouden moeten komen.
Fracties beoordelen deze informatie tegen de achtergrond van hun programma’s. Vervolgens is het de vraag of er een meerderheid in de Kamer bestaat om veranderingen tot stand te brengen.
U mag er op vertrouwen dat de leden van deze Kamer zich bij elke brief de vraag stellen of er wellicht iets in de algemeen geldende regels te kort schiet en aangepast moet worden.  Ook de Nationale Ombudsman kan individuele klachten in behandeling nemen die betrekking hebben op het functioneren van overheidsorganen... '

===

datum: 19 november 2009 - datum: 9 april 2013

Aan de heer A. Jansen
email: arendjansenmaastricht@gmail.com

19 november 2009


Geachte heer Jansen,

Hierbij wil ik de ontvangst bevestigen van uw brief van 14 maart 2013 inzake het drama rond
de familie van den Brink uit Schoorl.
Uw brief is ter kennis gebracht van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie. De Eerste
Kamer heeft volgens de Grondwet een rol bij de totstandkoming van wetgeving en bij de
controle van de regering. Burgers kunnen de leden behulpzaam zijn bij hun wetgevende en
controlerende werk door hun bezwaren te melden. Om die reden dankt de commissie u voor
de moeite die u heeft genomen om uw problemen op te schrijven. Uit brieven van burgers
kunnen problemen en misstanden gesignaleerd worden die breder voorkomen en bijgestuurd
moeten worden of die niet in voorgestelde wetgeving terecht zouden moeten komen. Fracties
beoordelen deze informatie tegen de achtergrond van hun programma’s. Vervolgens is het de
vraag of er een meerderheid in de Kamer bestaat om veranderingen tot stand te brengen.

Eerste Kamerleden mogen schriftelijke vragen aan de regering stellen over onderwerpen die
niet direct met een wetsvoorstel te maken hebben. Van dit recht maken zij echter maar beperkt
gebruik. Controle van het actuele regeringsbeleid is - zo wordt algemeen gevonden - in de
eerste plaats een zaak van de Tweede Kamer.

Over het algemeen kan de Kamer geen invloed uitoefenen op de concrete afwikkeling van
individuele problemen, omdat ook ministers en staatssecretarissen vaak niet de bevoegdheid
hebben te beslissen over individuele gevallen. Juist om zorgvuldig om te kunnen gaan met de
belangen van alle afzonderlijke inwoners van ons land is de uitvoering van heel veel wetten
in handen gelegd van vele instanties die dichter bij de burger staan en de tijd hebben zich in
dossiers te verdiepen. De rechtspraak is in handen gelegd van onafhankelijke rechters. Veel
mag ook geregeld worden door lokaal bestuur. Als medewetgever is het voor de Eerste Kamer
steeds een punt van aandacht dat ook de mogelijkheden van bezwaar en beroep goed geregeld
zijn voor burgers die het niet eens zijn met besluiten die hen raken, zonder daar overigens zelf
een rol in te spelen. Ook de Nationale Ombudsman kan individuele klachten in behandeling
nemen die betrekking hebben op het functioneren van overheidsorganen.

Hoewel u mogelijk teleurgesteld bent in de mogelijkheden die deze Kamer heeft om uw
individuele problemen op te lossen, mag u er op vertrouwen dat de leden van deze Kamer zich
bij elke brief de vraag stellen of er wellicht iets in de algemeen geldende regels te kort schiet en
aangepast moet worden.

Hoogachtend,

De plv. griffier van de Eerste Kamer,

Mr. Warmolt de Boer

---


http://verontrustevaders.nl/#overzicht

13-03-13

Zaak van den Brink: Antwoord Kamerlid Henk Beckers

vandenBrink.familie.jpg

12 maart 2013

Geachte Heer Boeykens,

Voorop stel ik graag dat mensenrechten tot de belangrijkste elementen van onze samenleving behoren en dat voorts in het verlengde daarvan scheiding van ouders en kinderen slechts kan plaatsvinden als en voorzover dat in het belang van die kinderen en/of ouders is.

Het onderhavige geval kan ik niet beoordelen, maar is ook geen onderwerp dat in de Eerste Kamer en/of het Beneluxparlement aan de orde kan komen.

Ik wens U veel succes met de behartiging van de belangen in het onderhavige geval.

Met vriendelijke groet,

Mr. H.G.J.M. Beckers
Lid Eerste Kamer der Staten Generaal

---

http://www.argusoog.org/?s=van+den+Brink&x=0&y=0

http://www.verontrustevaders.nl/

http://www.verontrustemoeders.nl/pagina49.html

http://hetuurvandewaarheid.info/2013/03/09/analyse-door-k...

http://jeugdzorgmaffia.wordpress.com/2012/11/10/kinderbel...

12-03-13

Zaak van den Brink: Open Brief aan de Eerste Kamer

vandenBrink.familie.jpg

Brief aan Henk Beckers, lid van de VVD-fractie van de Eerste Kamer


Betreft: mr. H.G.J.M. Beckers (VVD) (persoon)

naam: Boeykens

e-mail: werkgroepmorkhoven@gmail.com

onderwerp: mensenrechten


Brussel, 11 maart 2013


Geachte Heer Beckers

Omdat ik vind dat het onmenselijk is om ouders en kinderen van elkaar te scheiden en het contact tussen ouders en kinderen een fundamenteel mensenrecht is dat slechts in gevallen van ernstige verwaarlozing of ernstige mishandeling verbroken mag worden, zet ik mij mede in voor de zaak van Ben van den Brink en Leonie B Minkema, wonende Hulstweg 11, 1871 tj ,Schoorl nh, (Nederland) en hun kinderen Demi en Nirvana die zich momenteel in het Wilmahuis in Zoetermeer bevinden.

Het weghalen van de kinderen en de plaatsing in het plaatsvervangend gezinstehuis, zou op basis van een beschikking met datum 19.10.2011 inzake de voogdij van Demi en Nirvana van den Brink genomen zijn geweest.

Het dossier is bij de gerechtelijke autoriteiten gekend onder het parketnummer 131549/FA RK 11-799.

Het vreemde in deze zaak is echter dat de voornoemde beschikking niet in het bestand van de rechtbank te Alkmaar die deze zaak in behandeling nam, zou voorkomen.

De laatste zitting inzake Demi en Nirvana dateert van 20.9.2011, waarvan een beschikking bestaat daterend van 22.11.2011. De eis om Leonie Minkema haar ouderlijk gezag te ontnemen, werd toen afgewezen. Nadien werd zij aangemaand om ‘te stoppen met haar media-activiteiten indien zij haar ouderlijk gezag wilde behouden’.

In de hoop dat u als Nederlands kamerlid deze zaak ter harte neemt, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

 

Jan Boeykens

Faiderstraat 10

1060 Sint-Gillis

België

---

Wie is Henk Beckers ?

http://www.eerstekamer.nl/persoon/mr_h_g_j_m_beckers_vvd

===

http://www.argusoog.org/?s=van+den+Brink&x=0&y=0
http://www.verontrustevaders.nl/
http://hetuurvandewaarheid.info/2013/03/09/analyse-door-k...
http://jeugdzorgmaffia.wordpress.com/2012/11/10/kinderbel...