05-12-12

Red de Journalistiek: onderzoeksjournalistiek

red.de.journalistiek.jpg

Aan: Red de Journalistiek

We hebben de aankondiging van de scrum sessie voor vanavond rond  'het businessmodel van de journalistiek is voorbij', bekend gemaakt.

In jullie bericht staat dat 'een zeer groot deel van het advertentiegeld nu naar bedrijven vloeit die er geen redacties mee financieren'.

Men kan echter niet ontkennen dat de kranten van de Belgische mediabedrijven (Corelio, Persgroep,) hun inkomsten nog steeds voor een groot deel  via hun advertenties verwerven.

Dat geldt waarschijnlijk ook voor de Nederlandse mediaindustrie.

Verder wordt gesteld dat 'de opheffing van het Mediafonds bijdraagt aan een verdere uitholling van de (onderzoeks)journalistiek omdat dit geld met name werd in gezet voor documentaires'.

Het zou interessant zijn om verder in te gaan op de andere redenen voor de verdwijning van de onderzoeksjournalistiek.

Het valt bijvoorbeeld op dat heel wat artikels over de binnen- en buitenlandse politiek louter kopietjes zijn van berichtjes van de nationale en internationale persagentschappen waarop de mediaindustrie geäbonneerd is.

De publicatie van die kant-en-klaar-gemaakte berichtjes leidt ertoe dat er geen plaats meer overblijft voor de werkelijke onafhankelijke onderzoeksjournalistiek.

De onderzoeksjournalistiek wordt  door de politiek- en industrie-afhankelijke redacties ook reeds jarenlang verwaarloosd terwijl er duidelijk een nood bestaat aan kritische verslaggevingen die afwijken van de  oorlogspropaganda waarmee de burger dagelijks wordt gebombardeerd.

http://www.denieuwereporter.nl/2012/12/een-scrum-sessie-om-de-journalistiek-te-redden/

http://persvrijheid.skynetblogs.be/

---

Een scrum sessie om de journalistiek te redden

Vanavond, Start om 20.00 uur, deelname via www.reddejournalistiek.nl en twitter (Hashtag: #RDJ12)

De scrumdeelnemers op het podium zijn:

Erik van Gruijthuijsen (ANP), Robert Zaal (RNW), Frank Volmer (TMG), Eric Smit (FTM), Philippe Remarque (de Volkskrant), Jan de Jong (NOS), Piet Bakker (lector crossmediale kwaliteitsjournalistiek HU), Ronnie Overgoor (7ditches)

Leiding: Marianne Zwagerman en Yoeri Albrecht.


De Nederlandse Grondwet: ongecensureerd

willem-2-koning-der-nederlanden.jpg

Hoofdstuk 1 Grondwet (volledige tekst) - Hoofdinhoud

 

Art. 1

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Art. 2

1. De wet regelt wie Nederlander is.

2. De wet regelt de toelating en de uitzetting van vreemdelingen.

3. Uitlevering kan slechts geschieden krachtens verdrag. Verdere voorschriften omtrent uitlevering worden bij de wet gegeven.

4. Ieder heeft het recht het land te verlaten, behoudens in de gevallen, bij de wet bepaald.

Art. 3

Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar.

Art. 4

Iedere Nederlander heeft gelijkelijk recht de leden van algemeen vertegenwoordigende organen te verkiezen alsmede tot lid van deze organen te worden verkozen, behoudens bij de wet gestelde beperkingen en uitzonderingen.

Art. 5

Ieder heeft het recht verzoeken schriftelijk bij het bevoegd gezag in te dienen.

Art. 6

1. Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

2. De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

Art. 7

1. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

2. De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisieuitzending.

3. Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan zestien jaar regelen ter bescherming van de goede zeden.

4. De voorgaande leden zijn niet van toepassing op het maken van handelsreclame.

Art. 8

Het recht tot vereniging wordt erkend. Bij de wet kan dit recht worden beperkt in het belang van de openbare orde.

Art. 9

1. Het recht tot vergadering en betoging wordt erkend, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

2. De wet kan regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

Art. 10

1. Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.

2. De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens.

3. De wet stelt regels inzake de aanspraken van personen op kennisneming van over hen vastgelegde gegevens en van het gebruik dat daarvan wordt gemaakt, alsmede op verbetering van zodanige gegevens.

Art. 11

Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.

Art. 12

1. Het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner is alleen geoorloofd in de gevallen bij of krachtens de wet bepaald, door hen die daartoe bij of krachtens de wet zijn aangewezen.

2. Voor het binnentreden overeenkomstig het eerste lid zijn voorafgaande legitimatie en mededeling van het doel van het binnentreden vereist, behoudens bij de wet gestelde uitzonderingen.

3. Aan de bewoner wordt zo spoedig mogelijk een schriftelijk verslag van het binnentreden verstrekt. Indien het binnentreden in het belang van de nationale veiligheid of dat van de strafvordering heeft plaatsgevonden, kan volgens bij de wet te stellen regels de verstrekking van het verslag worden uitgesteld. In de bij de wet te bepalen gevallen kan de verstrekking achterwege worden gelaten, indien het belang van de nationale veiligheid zich tegen verstrekking blijvend verzet.

Art. 13

1. Het briefgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet bepaald, op last van de rechter.

2. Het telefoon- en telegraafgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet bepaald, door of met machtiging van hen die daartoe bij de wet zijn aangewezen.

Art. 14

1. Onteigening kan alleen geschieden in het algemeen belang en tegen vooraf verzekerde schadeloosstelling, een en ander naar bij of krachtens de wet te stellen voorschriften.

2. De schadeloosstelling behoeft niet vooraf verzekerd te zijn, wanneer in geval van nood onverwijld onteigening geboden is.

3. In de gevallen bij of krachtens de wet bepaald bestaat recht op schadeloosstelling of tegemoetkoming in de schade, indien in het algemeen belang eigendom door het bevoegd gezag wordt vernietigd of onbruikbaar gemaakt of de uitoefening van het eigendomsrecht wordt beperkt.

Art. 15

1. Buiten de gevallen bij of krachtens de wet bepaald mag niemand zijn vrijheid worden ontnomen.

2. Hij aan wie anders dan op rechterlijk bevel zijn vrijheid is ontnomen, kan aan de rechter zijn invrijheidstelling verzoeken. Hij wordt in dat geval door de rechter gehoord binnen een bij de wet te bepalen termijn. De rechter gelast de onmiddellijke invrijheidstelling, indien hij de vrijheidsontneming onrechtmatig oordeelt.

3. De berechting van hem aan wie met het oog daarop zijn vrijheid is ontnomen, vindt binnen een redelijke termijn plaats.

4. Hij aan wie rechtmatig zijn vrijheid is ontnomen, kan worden beperkt in de uitoefening van grondrechten voor zover deze zich niet met de vrijheidsontneming verdraagt.

Art. 16

Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling.

Art. 17

Niemand kan tegen zijn wil worden afgehouden van de rechter die de wet hem toekent.

Art. 18

1. Ieder kan zich in rechte en in administratief beroep doen bijstaan.

2. De wet stelt regels omtrent het verlenen van rechtsbijstand aan minder draagkrachtigen.

Art. 19

1. Bevordering van voldoende werkgelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.

2. De wet stelt regels omtrent de rechtspositie van hen die arbeid verrichten en omtrent hun bescherming daarbij, alsmede omtrent medezeggenschap.

3. Het recht van iedere Nederlander op vrije keuze van arbeid wordt erkend, behoudens de beperkingen bij of krachtens de wet gesteld.

Art. 20

1. De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid.

2. De wet stelt regels omtrent de aanspraken op sociale zekerheid.

3. Nederlanders hier te lande, die niet in het bestaan kunnen voorzien, hebben een bij de wet te regelen recht op bijstand van overheidswege.

Art. 21

De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.

Art. 22

1. De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.

2. Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.

3. Zij schept voorwaarden voor maatschappelijke en culturele ontplooiing en voor vrijetijdsbesteding.

Art. 23

1. Het onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der regering.

2. Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht van de overheid en, voor wat bij de wet aangewezen vormen van onderwijs betreft, het onderzoek naar de bekwaamheid en de zedelijkheid van hen die onderwijs geven, een en ander bij de wet te regelen.

3. Het openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders godsdienst of levensovertuiging, bij de wet geregeld.

4. In elke gemeente wordt van overheidswege voldoend openbaar algemeen vormend lager onderwijs gegeven in een genoegzaam aantal openbare scholen. Volgens bij de wet te stellen regels kan afwijking van deze bepaling worden toegelaten, mits tot het ontvangen van zodanig onderwijs gelegenheid wordt gegeven, al dan niet in een openbare school.

5. De eisen van deugdelijkheid, aan het geheel of ten dele uit de openbare kas te bekostigen onderwijs te stellen, worden bij de wet geregeld, met inachtneming, voor zover het bijzonder onderwijs betreft, van de vrijheid van richting.

6. Deze eisen worden voor het algemeen vormend lager onderwijs zodanig geregeld, dat de deugdelijkheid van het geheel uit de openbare kas bekostigd bijzonder onderwijs en van het openbaar onderwijs even afdoende wordt gewaarborgd. Bij die regeling wordt met name de vrijheid van het bijzonder onderwijs betreffende de keuze der leermiddelen en de aanstelling der onderwijzers geëerbiedigd.

7. Het bijzonder algemeen vormend lager onderwijs, dat aan de bij de wet te stellen voorwaarden voldoet, wordt naar dezelfde maatstaf als het openbaar onderwijs uit de openbare kas bekostigd. De wet stelt de voorwaarden vast, waarop voor het bijzonder algemeen vormend middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs bijdragen uit de openbare kas worden verleend.

8. De regering doet jaarlijks van de staat van het onderwijs verslag aan de Staten-Generaal.

http://www.parlement.com/id/vhnnmt7jesyv/hoofdstuk_1_grondwet_volledige_tekst

Foto: Koning Willem II die in maart 1848 de opdracht gaf om een nieuwe grondwet uit te werken die de gewone burger meer inspraak moest geven.

http://www.absolutefacts.nl/royalty/data/willem-2-grondwet-1848.htm

Media-industrie: 'Red de journalistiek'

red.de.journalistiek.jpg

Een scrum sessie om de journalistiek te redden

Vanavond zit De Balie vol mensen uit de media die nadenken over een nieuwe blauwdruk voor de media-industrie. De belangstelling is groot, want de grote zaal is ook met een uitbreiding naar 180 stoelen volledig uitverkocht. Live meekijken kan op internet via diverse sites zoals debalie.nl en dejaap.nl.

De stelling van vanavond is: het businessmodel van de journalistiek is voorbij.

Tot voor kort vloeide veel geld van adverteerders naar bedrijven die er journalistiek mee financierden. Dat was een logisch gevolg van het gegeven dat voor bereik content nodig was. En journalistieke content zorgde vroeger voor veel bereik.

Deze situatie is voorgoed veranderd nu een zeer groot deel van het advertentiegeld vloeit naar bedrijven die er geen redacties mee financieren. Omdat voor bereik niet langer eigen content nodig is. Google haalt meer advertentiegeld uit de markt dan alle printtitels bij elkaar. De autoadvertenties uit De Telegraaf, de banen uit de Volkskrant en de contactadvertenties uit NRC Handelsblad zijn allemaal verdwenen naar bedrijven die het geld niet investeren in journalistiek (eBayMonsterboard,Lexa).

Het betekent dat de markt de journalistiek niet meer financiert.

Maar wie gaat dat dan wel doen?

Ligt (een deel van) de oplossing in het inzetten van het budget dat wij – als maatschappij – bereid zijn om te investeren in de publieke omroep, zoals ik onlangs opperde in een brief daarover aan premier Mark Rutte?

Of is dat niet de oplossing? Feit is dat er hoe dan ook opnieuw gekeken moet worden naar de taken van de huidige publieke omroep. De nieuwste bezuiniging van € 100 miljoen in het regeerakkoord, bovenop de bezuiniging van € 200 miljoen die nu al wordt doorgevoerd, kan niet gerealiseerd worden zonder een nieuwe visie op de taak van de publieke omroep en de reorganisatie daarvan die verder gaat dan de op handen zijnde fusie naar 8 omroepen. Ook de opheffing van het Mediafonds draagt bij aan een verdere uitholling van de (onderzoeks)journalistiek omdat dit geld met name werd in gezet voor documentaires.

Kortom: er moet een nieuwe blauwdruk komen voor de media-industrie in Nederland. Primair om de journalistiek te redden.

Hoe gaat dat vanavond gebeuren?

Het is geen debat. Het is een scrum sessie. Een innovatiebijeenkomst waarbij de knapste koppen uit de media-industrie proberen in één avond een oplossing te verzinnen voor het acute probleem. Wij, als industrie, nemen het voortouw om met een oplossing te komen.

Dat moet een aantal dingen opleveren. Vooral het besef bij iedereen dat het businessmodel van de journalistiek voorgoed is veranderd door de loskoppeling tussen advertentiegeld en content. En hopelijk levert de avond onderbouwde stof tot nadenken en inspiratie op voor mediaondernemers en politici. Een soort handleiding voor de politiek over in te nemen stellingen en te nemen maatregelen. En duidelijkheid over marktkansen voor ondernemers en journalisten zelf.

Wie doen er mee?

Op het podium:

Ondernemende vakmensen uit de breedte in de media met relevante kennis en de bereidheid om out of the box te denken. Iedereen neemt zijn kennis mee naar de Balie maar vergeet even een avond zijn eigen belang. Vergeet even dat je nu directeur van een omroep of een uitgeverij bent. De wereld verandert toch. Kom uit je loopgraaf. Het is geen debat. Maar een scrum sessie. Een robbertje rugby met collega’s om tot een oplossing te komen.

Aan de zijkant van het podium:

De factcheckers. De hulp-lijn-ploeg. Een groepje consultants van PwC, die de mensen op het podium bijstaan met feiten en cijfers. En ingrijpen als het luchtfietsen wordt. Ze leveren dus gevraagd en ongevraagd kennis.

Voor het podium:

Iedereen die mee wil denken. Via www.reddejournalistiek.nl en twitter (#rdj12) kan iedereen meningen en ideeën geven. Er zijn interruptiemicrofoons (gemodereerd) in de zaal. Dus ook de zaal kan gevraagd en ongevraagd ingrijpen.

De scrumdeelnemers op het podium zijn:

  • Erik van Gruijthuijsen (ANP)
  • Robert Zaal (RNW)
  • Frank Volmer (TMG)
  • Eric Smit (FTM)
  • Philippe Remarque (de Volkskrant)
  • Jan de Jong (NOS)
  • Piet Bakker (lector crossmediale kwaliteitsjournalistiek HU)
  • Ronnie Overgoor (7ditches)

Leiding: Marianne Zwagerman en Yoeri Albrecht.

Start om 20.00 uur.

Hashtag: #RDJ12

Lees ook

Andere artikelen over Red de Journalistiek.

http://www.denieuwereporter.nl/2012/12/een-scrum-sessie-om-de-journalistiek-te-redden/