30-08-09

Belgische gevangenen in Nederlandse gevangenis: Kamerlid Sabien Battheu


sabien

Op 20 augustus 2009 schreef het Belgische Kamerlid Sabien Battheu het volgende:

Geachte voorzitter,
Geachte heer Boeykens,

Dank voor uw onderstaand bericht van 14 augustus ll.

Intussen nam ik ook even de tijd om een kijkje te nemen op de website van de vzw Werkgroep Morkhoven.

Met vriendelijke groeten,

Sabien Lahaye-Battheu
(medewerkster Isabel Sticker iov)


----- Original Message -----
From: werkgroepmorkhoven@gmail.com
To: sabien-lahaye-battheu.be
Sent: Friday, August 14, 2009
Subject: Contact via www.sabien-lahaye-battheu.be

CONTACT

Dit formulier werd verstuurd via www.sabien-lahaye-battheu.be:

Gegevens:
Voornaam: Jan
Naam: Boeykens
Adres: p/a Faiderstraat 10
Postcode: 1060
Gemeente: Sint-Gillis
Telefoon: 02 537 49 97
E-mail: werkgroepmorkhoven@gmail.com

Remarks:

Geachte Mevrouw Battheu,

Bedankt voor uw parlementaire vragen inzake de medische verzorging in de gevangenissen.

Hierbij zend ik u een kopie van ons bericht op http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven


14-08-2009 - Actualiteit

VLD-Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu: vragen over gevangenissen

Brussel, 14.8.2009

Minister De Clerck (CD&V - Vlaamse Christen Democraten) ging onlangs bij de Nederlandse regering klagen over de overbevolking van de Belgische gevangenissen en wil 90 miljoen euro uitgeven voor de huur van een gevangenis in Nederland waarin enkele honderden (waaronder mogelijks met tuberculose besmette) Belgische gevangenen zouden moeten opgesloten worden.

Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) die zich ernstige vragen stelt over de medische verzorging binnen de gevangenissen en daarover zopas een parlementaire vraag stelde aan justitieminister De Clerck, is echter van mening dat de overbevolking in de gevangenissen gemakkelijk is op te lossen. Zij denkt daarbij aan de talrijke mensen die al maanden en zelfs jaren in voorhechtenis zitten.

Alleen de vrijlating van zieke gevangenen op medische gronden zou al heel wat plaats binnen de gevangenissen vrijmaken maar de Minister blokkeert die mogelijkheid en zegt dat 'alleen terminaal zieke gevangenen er drie dagen voor hun overlijden voor in aanmerking komen'.

Minister De Clerck die een 'rechtvaardige en menselijke justitie' en een 'gevangenisstructuur in humane omstandigheden' predikt, blijkt zich echter tegen te spreken.
Zo was hij wel akkoord met het feit dat extreem-rechtse politieke figuren zoals Bart Debie (Vlaams Belang) en Daniel Féret (Front National) na reeds 1 dag gevangenis op 'medische gronden' werden vrijgelaten en thuis op een electronisch enkelbandje mochten wachten.

Ook inzake het electronisch toezicht blijft de Minister in gebreke. Er is sinds zijn aantreden wel enige verbetering opgetreden op dit gebied maar er zijn enkele duizenden gevangenen die binnen of buiten de gevangenis op hun electronischenkelbandje zitten te wachten. Zelfs zwaar zieke gevangenen komen niet in aanmerking voor electronisch toezicht.

Minister De Clerck geeft geen prioriteit aan alternatieve maatregelen en besteedt ook nauwelijks aandacht aan werkstraffen die het reeds 20 jaar oude probleem inzake de overbevolkte gevangenissen zou kunnen oplossen.

De 90 miljoen euro die hij de Belgische Staat voor de huur van een gevangenis in Nederland wil laten uitgeven, komt op de kop van de Belgische belastingsbetaler terecht die, zoals in Fortisgate, reeds het slachtoffer was van talloze financiėle schandalen waarbij de regerende christen-democraten waren betrokken.


13 augustus 2009 - Bijna helft gevangenen is van vreemde origine

Het aantal gedetineerden van vreemde origine is de voorbije twee jaar fors gestegen.

Welgeteld 4.381 gedetineerden in de Belgische gevangenissen hebben een buitenlandse nationaliteit. Op een totaal van een kleine 10.000 gedetineerden is bijna de helft dus van vreemde origine. Twee jaar geleden ging het nog om 36 procent.

'Het is een heterogene groep uit wel honderd landen', zegt criminologe Eveline De Wree. De cijfers, die dateren van april, zijn opgevraagd door Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) bij minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V).

Gedetineerden met een dubbele nationaliteit, zoals de onlangs ontsnapte Ashraf Sekkaki, worden niet bij de vreemdelingen meegeteld. Uit de gegevens blijkt dat van de 4.381 gedetineerden met vreemde nationaliteit zowat de helft (2.200) een effectieve celstraf uitzit, het merendeel van de anderen (1.955) verblijft in voorlopige hechtenis.
Ook dat is omzeggens de helft van alle voorlopige hechtenissen.

"De oververtegenwoordiging tijdens voorlopige hechtenis is redelijk logisch", meent criminoloog Luc Robert (KU Leuven). "Die maatregel wordt vooral getroffen bij groot vluchtrisico en dat argument geldt uiteraard regelmatig bij vreemdelingen."

Zijn Gentse collega Eveline De Wree wijst erop dat de vreemdelingen in kwestie vaak geen geldige verblijfsvergunning hebben, wat wordt gezien als een extra risicofactor voor ontvluchting of recidive.

"Ook andere factoren, zoals het ontkennen van de feiten, kunnen ervoor zorgen dat de onderzoeksrechter sneller opteert voor voorlopige hechtenis", vervolgt De Wree.

Nieuw is het fenomeen overigens niet. Al in 2007 wees criminologe Sonja Snacken (VUB) op de sinds de tweede helft van de jaren negentig toenemende oververtegenwoordiging van buitenlandse gedetineerden in de Belgische cellen.

"Snacken had het al over de groeiende groep Oost-Europeanen", zegt De Wree, "en die trend zet zich de laatste jaren nog verder door."

Uit statistieken van het Directoraat-generaal voor Penitentiaire Instellingen blijkt dat Marokkanen veruit de grootste groep vreemdelingen in de Belgische gevangenissen vormen, met ruim 1.000 gedetineerden, gevolgd door Algerijnen, Fransen en ex-Joegoslaven.

"De cijfers zijn opmerkelijk maar de trend is niet nieuw" zegt Kamerlid Lahaye-Battheu.
"De vorige regering en ook de huidige ondernemen pogingen om meer veroordeelden hun straf te laten uitzitten in het land van herkomst, maar dat loopt duidelijk niet gesmeerd."

Sinds 2005 geldt in Belgiė een wet die het mogelijk maakt dat gedetineerden die in ons land veroordeeld zijn, worden overgebracht naar hun land van nationaliteit of herkomst. Volgens de cijfers van Justitie kon van die mogelijkheid tot dusver nog maar twintig keer gebruikgemaakt worden. Dat was onder meer het geval bij acht Roemenen en vier Bulgaren.

"De minister van Justitie moet nu een prioriteit van maken van de soepelere toepassing van de wet", meent Lahaye-Battheu.

"De voorlopige cijfers van de overbrengingen staan in schril contrast met de totale populatie van buitenlandse gedetineerden. Dat zorgt voor een scheeftrekking in het functioneren van het gevangeniswezen in zijn geheel. Hier ligt een deel van de oplossing van de overbevolking in de gevangenissen."

Experts beklemtonen wel dat de cijfers erg omzichtig geļnterpreteerd moeten worden, omdat de oververtegenwoordiging minder een culturele of etnische kwestie dan een sociaal probleem is.
Slechtere sociaaleconomische levenscondities dragen nu eenmaal bij tot het plegen van bepaalde vormen van criminaliteit, zo bleek ook al uit het onderzoek van Snacken.

Eveline De Wree: "Vreemdelingen zijn dan weer ondervertegenwoordigd in langere straffen of interneringen, zeg maar de dossiers boven de vijf jaar, wat er ook op wijst dat ze vooral opduiken in een bepaald soort delicten, zoals diefstal of overvallen."

Luc Robert wijst er dan weer op dat vreemdelingen in vele gevallen de volledige straf moeten uitzitten, waarna ze dan pas uitgewezen worden. "Ze komen vaak niet in aanmerking voor vervroegde invrijheidstelling omdat ze zonder verblijfsvergunning per definitie moeilijk een nieuwe verblijfplaats kunnen opgeven. Reclassering is bovendien erg problematisch in deze categorie."

Criminoloog Luc Robert: "Vreemdelingen komen vaak niet in aanmerking voor vervroegde invrijheidstelling"

Bron: De Morgen, 13 augustus 2009 - Bart Eeckhout

http://www.sabien-lahaye-battheu.be/nieuwsdetail.php?itemno=1003&categoryno=12&limit=10

www.sabien-lahaye-battheu.be/

28-08-09

Nederlandse gevangenis: Belgische belastingsbetaler betaalt zich blauw

 

declerck.286380

Dat justitieminister Stefaan De Clerck aan struisvogelpolitiek doet en graag rond de pot draait, weten we.

Dat we geen geloof moeten hechten aan zijn opbeurende peptalk over een 'menselijke en rechtvaardige justitie', het 'hervormingsplan voor justitie' en het 'Masterplan voor een gevangenisstructuur in humane omstandigheden', weten we ook al lang.

Het is algemeen bekend dat De Clerck nauwelijks kritiek verdraagt op zijn beleid. Vandaar dat we begrijpen dat hij zelfs geen simpele vragen, zoals die van Minister Onkelinx, rond de rechten van de gevangenen en het bezoekrecht van de Belgische gevangenen in Nederland, wil beantwoorden.

Maar wat ons vooral intrigeert is het volgende: waarom wil hij als Minister van Justitie absoluut een paar honderd gevangenen naar de Nederlandse gevangenis in Tilburg versluizen terwijl hij geen werk maakt van alternatieve en andere maatregelen om zijn gevangenissen te 'ontvolken'.
Ik denk daarbij aan werkstraffen, electronisch toezicht, voorlopige invrijheidsstelling van mensen die soms jarenlang in voorhechtenis zitten en in de gevangenis op hun proces moeten wachten, vrijlatingen op medische gronden, een begeleiding door de psycho-sociale diensten van justitie die onderbemand zijn en die in tegenstelling tot hun opdracht de dossiers van gedetineerden blokkeren, de reintegratie en reclassering van gevangenen door de Wet Dupont toe te passen en de gevangenen rechten te geven in plaats van ze willekeurige straffen te laten opleggen enzoverder.

Men moet echt geen 'genie' zijn (en Minister De Clerck is dat niet) om in die richting te denken en te handelen.

Wij stellen ons de volgende pertinente vragen:
- Waarom houdt de Minister krampachtig vast aan zijn plan om enkele honderden gevangenen naar Nederland te deporteren en de Belgische belastingsbetaler met bijna 90 miljoen euro voor de jarenlange huur van een Nederlandse gevangenis op te zadelen ?
- Beseft de Minister de onozelheid van zijn plan wel ?
- Is dit een nieuwe vorm van management ?
- Wil de Minister na zijn klaagzang over de overbevolking van de Belgische gevangenissen, geen politiek gezichtsverlies lijden ?
- Heeft hij soms een zakenrelatie met zijn christen-democratische collega's in Nederland ?
- Krijgt hij een percentje op het enorme bedrag dat de Belgische regering voor de huur van een Nederlandse gevangenis moet neerleggen ?
- Heeft zijn partij bepaalde financiële voordelen aan deze transactie ?
- Is de Minister gewoon dom en kortzichtig ?
- Wil hij de Belgische overheid laten geloven dat er geen oplossing bestaat voor de overbevolking in zijn gevangenissen en tracht hij de goedkeuring te verwerven om, onder zijn beleid, zoveel mogelijk prestigieuze gevangenissen te laten bouwen in België ?
- Wil hij de populistische toer opgaan en de Belgische bevolking wijs maken dat hij een sterke politieke persoonlijkheid is die vindt dat 'geen enkele misdaad ongestraft kan blijven' (behalve dan in grote fraudezaken als Fortis waarbij zijn partij is betrokken) ?
- Wil hij de CD&V van de politieke ondergang redden door een communautair conflict uit te lokken met Minister Onkelinx (PS, Sociale Zaken en Volksgezondheid) en Minister Reynders (MR, Financiën) of zoekt hij alleen naar een middel om geen vragen te beäntwoorden ?
- Vind de Minister dat de Belgische Staat, na de enorme investeringen in de Fortisbank en de Kredietbank die de Belgische gezinnen ongeveer 100 euro per jaar zal kosten, haar geld uit deuren en ramen moet smijten ?
- Wat zijn de precieze beweegredenen van Minister De Clerck in deze zaak ?

Alleen de parlementsleden die zich niet laten afschepen, zullen ons een antwoord op al die vragen weten te bezorgen.


Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

Deportatie van Belgische gevangenen naar Nederland: Belgische politici stellen zich vragen

 

declerck.286380

Onkelinx ontkent 'communautair gedoe' rond gevangenisdeal

BRUSSEL - De Belgische PS-vicepremier Laurette Onkelinx ontkent dat 'communautair gedoe' de gevangenisdeal met Nederland tegenhoudt. Volgens het kabinet heeft de PS samen met andere coalitiepartners wel een aantal vragen en bemerkingen geformuleerd bij de plannen van minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V).

Volgens haar woordvoerster wou minister Onkelinx van minister De Clerck antwoord krijgen op een aantal 'essentiële vragen'. Belgische gevangenen moeten dezelfde behandeling krijgen of ze nu in België of Nederland opgesloten zijn.

Vraag is onder meer of de Belgische gedetineerden die naar Tilburg zouden verhuizen dezelfde bezoekregeling kunnen krijgen en of ze daar ook de trajectbegeleiding zullen krijgen waarvoor de gemeenschappen in ons land instaan.

Onkelinx ontkent dat communautaire bezwaren het dossier vertragen. Ook Open VLD zou opmerkingen hebben geformuleerd op de plannen. De PS-vicepremier heeft er immers mee ingestemd om het dossier voor advies naar de Raad van State te sturen.

Ook MR-vicepremier Didier Reynders ontkent de communautaire bezwaren. 'Wij hebben alleen vragen gesteld in verband met de financiering en enkele juridische aspecten van het dossier, dat is toch normaal', zei hij aan de VRT.

De Standaard, donderdag 27 augustus 2009 - Bron: belga 


Reactie

Brussel, 27.8.2009

De Belgische Minister van Justitie Stefaan De Clerck bekloeg zich bij de Nederlandse regering over het feit dat zijn gevangenissen overbevolkt zijn.

De Minister is echter zelf verantwoordelijk voor deze overbevolking en laat tal van zieke gevangenen lijden (en overlijden) in zijn gevangenissen.

Hierbij volgt bijvoorbeeld de lijst van de spoedopnames en operaties van Marcel Vervloesem, onthuller van de kinderpornozaak Zandvoort, die door toedoen van Minister De Clerck nu al meer dan een jaar in de gevangenis is opgesloten zonder dat de Minister naar een oplossing zoekt.


1) kwaadaardige kanker - St H. Hart Lier - 2 keer
2) nieren - 5 keer - Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas - 2 keer - 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 - H. Hart Lier
-Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 - UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville - StElisabeth
Herentals - 11 keer
7) nierblok - Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven - 2 keer
8) hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden - 3 keer
9) intensieve, diabetische blok - H. Hartziekenhuis Lier - 4 keer
10) nierblok - H. Hartziekenhuis Lier - 1 keer
11) hartkijkoperatie - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
12) nierdyalyse - AZ Sint Jan Brugge - 5 keer
13) inwendige bloeding - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
14) operatie kijkwonde - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
16) intensieve spoed, cardio - Sint Elisabeth Turnhout - 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) - Sint Elisabeth Turnhout - 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma - Sint Elisabeth ZiekenhuisHerentals - 1 keer
19) hartoperatie - AZ Sint-Jan Brugge
20) moest reeds op 14 mei 2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden maar de gevangenisdirectie van Brugge wist dit met haar negatieve advies, welgeteld 1 dag voor deze opname, op basis van het rapport van de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis van Brugge, te voorkomen.
De opnames en operaties in het AZ Sint-Jan te Brugge en Sint-Elisabethziekenhuis te Turnhout vonden plaats tijdens de opsluiting van Marcel Vervloesem in de gevangenissen te Turnhout en Brugge.

18-08-09

Zaak Demmink - vriendjespolitiek en mediaconcentratie

 

Van: morkhoven
Object: kinderpornozaak Zandvoort
Date: 1 juin 2009 19:16:12
Aan: nova@novatv.nl

Het valt mij op dat heel wat journalisten niet meer in staat zijn om aan een objectieve berichtgeving te doen.
In plaats van een open discussie over een bepaald onderwerp aan te gaan, worden mensen zoals Mischa Kat die voor hun mening durven uitkomen, voor 'gek' en allerlei ander moois versleten.
Het heeft iets weg van een besmettelijke ziekte want als men door een bepaalde journalist voor 'gek' versleten wordt, dan volgen de andere journalisten meestal ook.
Dat komt waarschijnlijk omdat de meeste kranten vandaag, deel uitmaken van grote commerciële mediagroepen die, doordat zij afhangen van advertenties en subsidies, enkel maar gevestigde politieke belangen verdedigen.
Het is natuurlijk ook goedkoper om de onderzoeksjournalisten buiten te smijten en de kranten vol pulp en vooraf ingeblikte ANP-berichtjes te steken.
Het enigste wat telt, is de verkoop. De inhoud van een krant is bijzaak geworden.Dat zal er de komende jaren niet op beteren want de mediaconcentratie neemt met de dag toe.

Het valt mij verder op dat de manier waarop de Nederlandse justitie de zaak Demmink aanpakt, alles behalve normaal te noemen is.
Waarom voert men geen gewoon onderzoek, zoals dat in andere zaken het geval is ?Waarom mag er over deze zaak, zoals de kinderpornozaak Zandvoort, bijna zelfs niet gesproken worden ?

Vorige week kwam de Franse journalist Serge Garde die een reportage over de kinderpornozaak Zandvoort wil maken, naar België.
Hij telefoneerde naar het kabinet van justitieminister De Clerck om de minister te kunnen interviewen over deze zaak omdat deze van deze zaak vrij goed op de hoogte is.
Er werd hem gezegd dat hij zich 'per mail tot de persattaché van de minister moest richten'.
Maar in plaats van een normaal antwoord op zijn verzoek te krijgen, deelde men hem per e-mail in het Nederlands mede: 'Meneer, wij communiceren niet over de Heer Vervloesem' (Marcel Vervloesem die lid is van onze vereniging, maakte de kinderpornozaak destijds wereldwijd bekend).

Serge Garde heeft nu aangekondigd dat de zaak Vervloesem woensdag aanstaande in een gesprek met de bekende Franse TV-presentator Carl Zéro ter sprake zal komen.

Gelukkig bestaan er nog zelfstandige journalisten die zich door de politieke overheid het zwijgen niet laten opleggen maar toch is het verontrustend te noemen dat een minister van justitie zich zo negatief opstelt tegenover een onderzoeksjournalist die, zonder vooringenomenheid, gewoon zijn werk wil doen.

De toenemende tendens om 'delicate dossiers' zoals de zaak Demmink en de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot te steken, heeft trouwens een tegenovergesteld effect.
Homayra Sellier, stichtster en voorzitster van de vereniging 'Innocence en Danger' heeft al laten weten dat zij van plan om de Belgische Staat te laten interpelleren omtrent deze kwestie.
Het Europees Parlementslid Paul Van Buitenen zal Marcel Vervloesem (indien deze door het bewust stilzwijgen van Minister De Clerck intussentijd nog niet overleden is) morgen in de gevangenis van Brugge gaan opzoeken.

Bij de Belgische justitie is er enige zenuwachtigheid te bespeuren vanwege de laatste ontwikkelingen.
Het gerecht van Turnhout dat de roddels inzake 'folteringen en verkrachtingen door Marcel Vervloesem' ernstig nam maar dat naliet om de kinderpornoproducenten, kinderfolteraars en verkrachters in de kinderpornozaak Zandvoort op te sporen en te vervolgen, liet mij seinen om mij te verhoren inzake een klacht wegens 'laster en eerroof'...

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
werkgroepmorkhoven@gmail.com
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

Franse Televisie - Télévision française
Serge Garde - Karl Zéro: Marcel Vervloesem
BFM, woensdag/mercredi, 3.6.2009 - 22 h
www.bfmtv.fr

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1808/welingelichte-kringen-in-de-bres-voor-demmink.html

15:03 Gepost door JaapjeJaap in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zaak demmink media doofpot |  Facebook |

17-08-09

Gevangenissen Nederland

Weblog
Krista van Velzen

dinsdag 4 augustus 2009, 16.17 uur – Krista

Gevangenispersoneel: ‘Samenleving onveiliger door regeringsbeleid’

gevangenispersoneel-aan-het-woord-groot

De afgelopen maanden hebben wij gewerkt aan een enquete onder het gevangenispersoneel. Er wordt veel over gevangenissen gesproken en over het personeel, maar weinig mét het personeel. Vaak vroegen personeelsleden mij of ze in Den Haag wel weten hoe het er in de praktijk aan toe gaat, hoe zij gebogen gaan onder de bezuinigingen en de toenemende werkdruk.

In het onderzoek wat wij vandaag gepubliceerd hebben komt het personeel zélf aan het woord. En de resultaten liegen er niet om..

meerpersoonscel

De combinatie van bezuinigingen en het gebruik van meerpersoonscellen leidt volgens het gevangenispersoneel tot grote veiligheidsrisico’s. Volgens 89 procent van de respondenten is er steeds minder personeel op hetzelfde aantal of zelfs een groter aantal gedetineerden. Het noodzakelijke contact met gedetineerden om er voor te zorgen dat onveilige situaties tijdig worden gesignaleerd wordt door deze onderbezetting geminimaliseerd. In het geval van meerpersoonscellen betekent dit dat deze cellen soms niet meer met de vereiste twee of meer medewerkers geopend kunnen worden.

Onveiligheid op de werkvloer door bezuinigingen vind ik onacceptabel. 65 procent van de ondervraagden geeft aan dat de onveiligheid in de inrichting is toegenomen door het gebruiken van meerpersoonscellen terwijl 85 procent aangeeft dat de werkdruk hierdoor is toegenomen. Gedetineerden zitten nu verplicht met meerderen op een cel. Ik vind dat nu er een cellenoverschot is, plaatsing op meerpersoonscellen vrijwillig moet zijn. Dat kan nu er op dit moment een groot cellenoverschot is. Daarnaast moet de regering geen personeel ontslaan zoals zij nu van plan is, maar zorgen dat de werkdruk omlaag gaat.

Het onderzoek van de SP is verspreid onder alle gevangenismedewerkers, van reclassering tot bewakers. Gevraagd is naar de uitwerking van het regeringsbeleid van de afgelopen jaren, waaronder de bezuinigingen op personeel en de inzet van meerpersoonscellen. Ruim 500 medewerkers namen deel aan het onderzoek. De resultaten zijn opgenomen in het onderszoeksrapport ‘Het gevangenispersoneel aan het woord’.

Download hier het rapport: ‘Het gevangenispersoneel aan het woord’

Lees hier en hier het artikel in de Volkskrant over dit onderzoek.

http://kristavanvelzen.sp.nl/weblog/2009/08/04/gevangenis...

 

21:07 Gepost door JaapjeJaap in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: gevangenissen nederland |  Facebook |

14-08-09

90 miljoen euro voor Nederlandse gevangenis: weggesmeten geld


Brussel, 14.8.2009

Minister De Clerck (CD&V - Vlaamse Christen Democraten) ging onlangs bij de Nederlandse regering klagen over de overbevolking van de Belgische gevangenissen en wil 90 miljoen euro uitgeven voor de huur van een gevangenis in Nederland waarin enkele honderden (waaronder mogelijks met tuberculose besmette) Belgische gevangenen zouden moeten opgesloten worden.

Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) die zich ernstige vragen stelt over de medische verzorging binnen de gevangenissen en daarover zopas een parlementaire vraag stelde aan justitieminister De Clerck, is echter van mening dat de overbevolking in de gevangenissen gemakkelijk is op te lossen. Zij denkt daarbij aan de talrijke mensen die al maanden en zelfs jaren in voorhechtenis zitten.

Alleen de vrijlating van zieke gevangenen op medische gronden zou al heel wat plaats binnen de gevangenissen vrijmaken maar de Minister blokkeert die mogelijkheid en zegt dat 'alleen terminaal zieke gevangenen er drie dagen voor hun overlijden voor in aanmerking komen'.

Minister De Clerck die een 'rechtvaardige en menselijke justitie' en een 'gevangenisstructuur in humane omstandigheden' predikt, blijkt zich echter tegen te spreken. Zo was hij wel akkoord met het feit dat extreem-rechtse politieke figuren zoals Bart Debie (Vlaams Belang) en Daniel Féret (Front National) na reeds 1 dag gevangenis op 'medische gronden' werden vrijgelaten en thuis op een electronisch enkelbandje mochten wachten.

Ook inzake het electronisch toezicht blijft de Minister in gebreke. Er is sinds zijn aantreden wel enige verbetering opgetreden op dit gebied maar er zijn enkele duizenden gevangenen die binnen of buiten de gevangenis op hun electronisch enkelbandje zitten te wachten.
Zelfs zwaar zieke gevangenen komen niet in aanmerking voor electronisch toezicht.

Minister De Clerck geeft geen prioriteit aan alternatieve maatregelen en besteedt ook nauwelijks aandacht aan werkstraffen die het reeds 20 jaar oude probleem inzake de overbevolkte gevangenissen zou kunnen oplossen.

De 90 miljoen euro die hij de Belgische Staat voor de huur van een gevangenis in Nederland wil laten uitgeven, komt op de kop van de Belgische belastingsbetaler terecht die, zoals in Fortisgate, reeds het slachtoffer was van talloze financiële schandalen waarbij de regerende christen-democraten waren betrokken.

---------------

Sabine Battheu13 augustus 2009 - Bijna helft gevangenen is van vreemde origine


Het aantal gedetineerden van vreemde origine is de voorbije twee jaar fors gestegen. Welgeteld 4.381 gedetineerden in de Belgische gevangenissen hebben een buitenlandse nationaliteit. Op een totaal van een kleine 10.000 gedetineerden is bijna de helft dus van vreemde origine. Twee jaar geleden ging het nog om 36 procent. 'Het is een heterogene groep uit wel honderd landen', zegt criminologe Eveline De Wree.

De cijfers, die dateren van april, zijn opgevraagd door Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) bij minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V). Gedetineerden met een dubbele nationaliteit, zoals de onlangs ontsnapte Ashraf Sekkaki, worden niet bij de vreemdelingen meegeteld. Uit de gegevens blijkt dat van de 4.381 gedetineerden met vreemde nationaliteit zowat de helft (2.200) een effectieve celstraf uitzit, het merendeel van de anderen (1.955) verblijft in voorlopige hechtenis. Ook dat is omzeggens de helft van alle voorlopige hechtenissen.

"De oververtegenwoordiging tijdens voorlopige hechtenis is redelijk logisch", meent criminoloog Luc Robert (KU Leuven). "Die maatregel wordt vooral getroffen bij groot vluchtrisico en dat argument geldt uiteraard regelmatig bij vreemdelingen." Zijn Gentse collega Eveline De Wree wijst erop dat de vreemdelingen in kwestie vaak geen geldige verblijfsvergunning hebben, wat wordt gezien als een extra risicofactor voor ontvluchting of recidive. "Ook andere factoren, zoals het ontkennen van de feiten, kunnen ervoor zorgen dat de onderzoeksrechter sneller opteert voor voorlopige hechtenis", vervolgt De Wree.

Nieuw is het fenomeen overigens niet. Al in 2007 wees criminologe Sonja Snacken (VUB) op de sinds de tweede helft van de jaren negentig toenemende oververtegenwoordiging van buitenlandse gedetineerden in de Belgische cellen. "Snacken had het al over de groeiende groep Oost-Europeanen", zegt De Wree, "en die trend zet zich de laatste jaren nog verder door." Uit statistieken van het Directoraat-generaal voor Penitentiaire Instellingen blijkt dat Marokkanen veruit de grootste groep vreemdelingen in de Belgische gevangenissen vormen, met ruim 1.000 gedetineerden, gevolgd door Algerijnen, Fransen en ex-Joegoslaven.

"De cijfers zijn opmerkelijk maar de trend is niet nieuw", zegt Kamerlid Lahaye-Battheu. "De vorige regering en ook de huidige ondernemen pogingen om meer veroordeelden hun straf te laten uitzitten in het land van herkomst, maar dat loopt duidelijk niet gesmeerd."

Sinds 2005 geldt in België een wet die het mogelijk maakt dat gedetineerden die in ons land veroordeeld zijn, worden overgebracht naar hun land van nationaliteit of herkomst. Volgens de cijfers van Justitie kon van die mogelijkheid tot dusver nog maar twintig keer gebruikgemaakt worden. Dat was onder meer het geval bij acht Roemenen en vier Bulgaren.

"De minister van Justitie moet nu een prioriteit van maken van de soepelere toepassing van de wet", meent Lahaye-Battheu. "De voorlopige cijfers van de overbrengingen staan in schril contrast met de totale populatie van buitenlandse gedetineerden. Dat zorgt voor een scheeftrekking in het functioneren van het gevangeniswezen in zijn geheel. Hier ligt een deel van de oplossing van de overbevolking in de gevangenissen."

Experts beklemtonen wel dat de cijfers erg omzichtig geïnterpreteerd moeten worden, omdat de oververtegenwoordiging minder een culturele of etnische kwestie dan een sociaal probleem is. Slechtere sociaaleconomische levenscondities dragen nu eenmaal bij tot het plegen van bepaalde vormen van criminaliteit, zo bleek ook al uit het onderzoek van Snacken. Eveline De Wree: "Vreemdelingen zijn dan weer ondervertegenwoordigd in langere straffen of interneringen, zeg maar de dossiers boven de vijf jaar, wat er ook op wijst dat ze vooral opduiken in een bepaald soort delicten, zoals diefstal of overvallen."

Luc Robert wijst er dan weer op dat vreemdelingen in vele gevallen de volledige straf moeten uitzitten, waarna ze dan pas uitgewezen worden. "Ze komen vaak niet in aanmerking voor vervroegde invrijheidstelling omdat ze zonder verblijfsvergunning per definitie moeilijk een nieuwe verblijfplaats kunnen opgeven. Reclassering is bovendien erg problematisch in deze categorie."

Criminoloog Luc Robert: Vreemdelingen komen vaak niet in aanmerking voor vervroegde invrijheidstelling

Bron: De Morgen, 13 augustus 2009 - Bart Eeckhout


http://www.sabien-lahaye-battheu.be/nieuwsdetail.php?item... 

11:42 Gepost door JaapjeJaap in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gevangenissen weggesmeten geld |  Facebook |

13-08-09

De burger als potentiële terrorist: hoe staat het in Nederland ?

 

declerck.286380

"E-mail en internetverkeer twee jaar bijhouden"

Brussel, 12.8.2009


Justitie lijkt nu toch in gang te schieten om de Europese dataretentierichtlijn om te zetten in Belgische wetgeving. De Tijd meldt dat minister van Justitie Stefaan De Clerck daartoe een voorontwerp van wet en een bijhorend uitvoeringsbesluit klaar heeft. Dat voorontwerp zou inhouden dat alle gegevens betreffende telecommunicatie, inclusief e-mailverkeer, voor twee jaar moeten worden bijgehouden. Nochtans vraagt de Europese dataretentierichtlijn slechts een bewaartermijn van zes maanden tot twee jaar. Waarom België kiest voor een termijn van twee jaar, is ons een raadsel. Het zal toch niets te maken hebben met de gerechtelijke achterstand?

Hoe langer en hoe meer gegevens bewaard moeten worden, hoe hoger het kostenplaatje zal uitdraaien. De vereniging van internetaanbieders (ISPA) reageerde reeds dat als de regering een bewaartermijn van meer dan twee jaar wil, ze daar zelf voor moet opdraaien. Anders zal de internetgebruiker meer moeten betalen. Dat klopt uiteraard slechts ten dele. De internetgebruiker draait sowieso op voor de kosten: zij het door een verhoging van de kostprijs van telecomdiensten in ons land, zij het via belastingen.

Maar de kosten zijn niet de hoofdbekommernis van Tik. Veel belangrijker is de enorme inbreuk op de privacy. Het bewaren van alle gegevens van alle burgers doet denken aan een politiestaat. Dat werd overigens erkend door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in het arrest Klass e.a. v. Duitsland (1978). We zwijgen dan nog over het risico dat dergelijke gegevens uitlekken en op straat belanden. Uiteraard zou dergelijke lijst enorm interessant zijn voor hackers en spammers, dus zeer gegeerd om te stelen. Vertrouwen we de overheid en het gerecht wel met al die gevoelige informatie?

Waarom kan een snelle procedure om verdachte personen op een watchlist te zetten niet volstaan? Zo worden ten minste niet alle burgers geraakt in hun privacy.

Wie denkt dat hij 'toch niets te verbergen heeft', leest best eens het artikel 'I've got nothing to hide', and other misunderstandings of privacy van professor Solove, verbonden aan de George Washington University Law School. In dat artikel, gepubliceerd in de gerenommeerde San Diego Law Review, maakt professor Solove brandhout van die drogreden.

Tik hoopt dat minister De Clerck grondig nadenkt alvorens dergelijke maatregel in te voeren. Hopelijk komt hij samen met ons tot het besluit dat het voorstel te ver gaat.

http://www.tik.be/e_mail_en_internetverkeer_twee_jaar_bij...

Foto: De Belgische Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V - Vlaamse Christen Democraten). Heeft de Nederlandse regering ook plannen klaarliggen om het Internetverkeer volledig te controleren zodat men onmiddellijk kan ingrijpen bij protesten indien het economisch gezien iets slechter moest gaan ?

12-08-09

Gezondheid Belgische gevangenen: parlementaire vraag

Medische zorgen in gevangenis ontoereikend

Medische zorgen in gevangenis ontoereikend
 
 
 Brugge, dinsdag , 11/8/2009. In de gevangenis van Brugge is veel minder medisch opgeleid personeel aan het werk dan zou moeten. Er zouden 28 verplegers aan het werk moeten zijn in de medische omkadering, maar in werkelijkheid zijn er dat maar 22.

Kamerlid Sabien Battheu (Open VLD) ging na hoeveel verpleegkundigen er aan de slag zijn in de Belgische gevangenissen en daaruit blijkt dat ook Brugge op dit vlak zwaar ondermand is. Sommige andere gevangenissen, zoals die van Ieper, hebben echter helemaal geen verplegers in dienst.

“Uit het antwoord dat ik van minister van Justitie Stefaan De Clerck mocht ontvangen blijkt dat slechts drie vierden van de voorziene personeelsformatie is opgevuld (144 van de 195)”, zegt Lahaye-Battheu. "Er zijn in gevangenissen zelfs verplegers via interimbureaus aan het werk, die snel afhaken omwille van de moeilijke arbeidsvoorwaarden en de werkomstandigheden."

Brugge

"Ondanks het feit dat de gevangenis van Brugge qua verplegend personeel ook onderbezet is, valt de toestand daar eigenlijk nog mee", zegt Sabien Battheu. "Er loopt een samenwerkingscontract met het AZ Sint-Jan voor medische hulpverlening zie de gevangenis zelf niet aankan, waardoor er vrij efficiënt kan ingespeeld worden op tijdelijke noden in de gevangenis. Dergelijke PPS formules zouden ook elders moeten worden toegepast."

Klachten

Toch zijn er over de medische dienstverlening in Brugge ook heel wat klachten. Onlangs nog werd door de Franse onderzoeksjournalist Serge Garde aangetoond dat medische dossiers werden gemanipuleerd, ondermeer in het geval van Marcel Vervloesem. Zelfs gevangenisdokter Luc Proot had het onlangs in De Morgen nog over de ethische problematiek van terminale patiënten in de gevangenis.

(FN-Eigen Berichtgeving)
 

07-08-09

Kinderpornozaak Zandvoort: Belgische justitieminister belemmert de normale rechtsgang

 

declerck.286380

De Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis Turnhout wacht nu al vijf weken lang op het rapport van de PSD van de gevangenis van Brugge dat dit rapport niet wil doorgeven.

Daardoor komen de aanvragen voor verlofregeling enzoverder van Morkhoven-activist Marcel Vervloesem, onthuller van de kinderpornozaak Zandvoort, opnieuw in gevaar.

De Belgische Minister van Justitie Stefaan De Clerck en zijn kabinetsmedewerkers werden terzake reeds herhaaldelijk geschreven maar zij antwoorden niet.

Wat er in de uitgelekte nota van Justitie staat, is dus juist:

- 'De PSD zal niets meer doen voor Marcel Vervloesem.
- Marcel Vervloesem mag onder geen enkele voorwaarde worden vrijgelaten. Hij komt ook niet in aanmerking voor het penitentiair verlof omdat hij anders zijn activiteiten als kinderpornojager zal hernemen en contact met de pers zal opnemen.
- dat zal zo blijven, ook al stuurt de vzw Werkgroep Morkhoven 1000 mails.'

De interne nota van Justitie schendt echter het arrest van het hof van beroep te Antwerpen (2008) waarin de beslissing in het vonnis van de correctionele rechtbank te Turnhout (2006) inzake het verbod om contact op te nemen met de pers, juist vernietigd werd omdat dit strijdig was met de Belgische Grondwet.

Het stilzwijgen van justitieminister De Clerck en zijn kabinetsmedewerkers in deze zaak, bewijst nogmaals dat zij met deze interne nota het arrest van de rechter van de strafuitvoeringsrechtbank, mede bepaald hebben (politieke beinvloeding).
Het bewijst ook dat de Minister de parlementsleden Clothilde Nyssens (CDH) en Paul Van Buitenen (Euro-parlement) voorgelogen heeft omdat hij stelde dat 'de strafuitvoeringsrechtbank uitsluitend bevoegd is inzake vrijlatingen op medische gronden' (terwijl hij de uitspraken van de strafuitvoeringsrechtbank door middel van interne nota's bepaalt).
De Minister maakt zich door de PSD-dossiers van zieke (en andere) gevangenen te laten blokkeren, schuldig aan psychische folteringen wat in overtreding is met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Als Minister heeft hij het recht niet om de PSD-dossiers van gevangenen te laten blokkeren.

De Minister beweert dat 'enkel terminaal zieke gedetineerden in aanmerking komen voor vrijlating op medische gronden'.
Ook deze uitleg klopt niet omdat extreem-rechtse figuren zoals Bart Debie (Vlaams Belang) en Daniel Féret (Front National), op 'medische gronden', al na 1 dag gevangenisstraf terug naar huis mochten om er op een electronisch enkelbandje te wachten.
Deze zaak toont aan dat de Minister ook gevangenen discrimeert en de Wet Dupont (rechten van gevangenen) overtreedt. Heel wat zieke gevangenen hebben geen enkel recht op penitentiair verlof. Zij komen ook niet aanmerking voor een geheel of gedeeltelijke vrijlating onder electronisch toezicht.
Het toont bovendien nog eens aan dat de Minister zelf verantwoordelijk is voor de overbevolkte gevangenissen en voor de 90 miljoen euro die de Belgische Staat moet gaan betalen voor de huur van een Nederlandse gevangenis.
De vrijlating van enkel terminaal zieke gevangenen, drie dagen voor hun dood (waarna ze maar hun plan moeten trekken) toont aan dat de Minister allerminst een voorstander is van een 'rechtvaardige en menselijke justitie' zoals hij op zijn website schrijft. De onmenselijke behandeling van zieke gevangenen komt ook niet overéén met het 'Masterplan' van de Minister waarin hij een 'gevangenisstructuur in humane omstandigheden' aankondigt.

Minister De Clerck beloofde in een brief van 25 maart 2009 aan Marcel Vervloesem dat hij diens detentieomstandigheden 'door de Centrale Toezichtsraad van het Gevangeniswezen zou laten onderzoeken'. Dat gebeurde echter niet en Marcel Vervloesem kreeg niemand van de Centrale Toezichtsraad te zien of te horen.
Ook in deze kwestie handelt de Minister dus niet correct.

De Minister blokkeert ook al geruime tijd de uitvoeringsbesluiten van de artikels 72 ev. van de strafuitvoeringswet (vrijlating op medische gronden) wat aantoont dat hij de normale rechtsgang via de strafuitvoeringsrechtbank door middel van allerlei geraffineerde manipulaties blokkeert om zodoende in de plaats van de bevoegde strafuitvoeringsrechter te beslissen.

Inzake het PSD-rapport stuurde een medewerker van de vzw Werkgroep Morkhoven in Italië, de volgende fax naar de gevangenisdirectie in Brugge die zich, dank zij Minister De Clerck, daarvan niets zal aantrekken.

----- Original Message ----- From:
To:
Sent: Thursday, August 06, 2009 11:46 PM
Subject: Fax consegnato - PSD rapport

Gentile ccvink (Claudia Carolina Vink)

il fax spedito attraverso il nostro servizio č giunto correttamente a destinazione.
A seguire č riportato un riepilogo delle attivitą eseguite.
Grazie.

Rapporto Fax Numero: 13110
Numero Destinatario: +3250457123
Stato: Consegnato con successo
Data/Ora Ricezione: 06/08/2009 23:44:55
Costo Fax: 0.15
Pagine: 1
Credito Residuo: 11.85

De vzw Werkgroep Morkhoven contacteert nu de voorzitters van het Europees Parlement en de Europese Commissie en roept de democratisch ingestelde burger op om de europese parlementsleden, de VN-mensenrechtencommissie (waarin België zetelt) en internationale mensenrechtenorganisaties te schrijven.

Kopie: Belgische kamer- en senaatsleden, pers,


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- België in VN-raad voor Mensenrechten
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- http://pedopitchoun2.blogspace.fr
- Zandvoort case
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- 'Rechten Gevangenen' - Europese Ombudsman

- Kinderpornonetwerk Zandvoort: Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 1 - http://www.youtube.com/watch?v=-eFnm5Eov8g
- Kinderpornonetwerk Zandvoort: Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 2 - http://www.youtube.com/watch?v=r3nzjJj9GGo
- Kinderpornonetwerk Zandvoort: Marcel Vervloesem op BFM-TV - Dailymotion

Foto: Minister van Justitie Stefaan De Clerck die met zijn christen-democratische 'waardenpartij' over een 'menselijke en rechtvaardige justitie' spreekt.

05-08-09

Kinderporno - Zaak Zandvoort: Opsluiting aktivist Vervloesem was/is politieke beslissing

 

declerck.286380

Brussel, 5.8.2009

Enkele dagen nadat Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven door twee politiecombies van de Herentalse politie, na nieuwe beschuldigingen over 'folteringen en verkrachtingen' uit zijn wijk, werd opgepakt en in de gevangenis van Turnhout werd opgesloten, bracht het Herentalse raadslid Marleen Diels (Vlaamse Christen Democraten) uit Noorderwijk (wijk Koninkrijk, Morkhoven) de vzw Werkgroep ter sprake in de Herentalse gemeenteraad:

Gemeenteraad Herentals
Zitting van 3 mei 2005

--------------------------

Aanwezig: Jan Peeters, Burgemeester-Voorzitter;
Guy Paulis, Kris Peeters, Alfons Vercalsteren, Alois Verheyden, Roger Van Nuffel, Anne-Mie Hendrickx, Schepenen;
August Heylen, Jozef Van Thielen, Marcel Leirs, Ria Janssens, Raf Liedts, Luc De Cat, Marleen Diels, Maria Bervoets, Jozef Schellens, Alfons Michiels, Mien Van Olmen, Johan Deckers, Muriel Poortmans, Daniël Marcipont, Gunther Verlinden, Ilse Cras, Erik Vervoort, Martine Moriau, Ludo Driesen, Els Sterckx, Geert Van Rompaey, Raadsleden
en Frans Van Dyck, Secretaris.

4 vzw Morkhoven

De Gemeenteraad,

Raadslid Marleen Diels zegt zich, samen met vele Morkhovenaars, te ergeren over de website “vzw Morkhoven”. Als je een website opzoekt onder de naam Morkhoven, kom je telkens deze site tegen. In al die negatieve aandacht wordt ons dorpje regelmatig “de achterstandswijk” van Herentals genoemd, hiermee wordt de wijk Koninkrijk bedoeld. Die mensen verdienen het niet om zo genoemd te worden. Eén rotte appel in de kist wil niet zeggen dat de hele kist is aangestoken.
Het raadslid vraagt om uit te zoeken of die site, “vzw Morkhoven”, niet kan verwijderd worden.
Misschien raken we dan af van dat slechte imago dat wij Herentalsenaren echt niet verdienen.

De burgemeester geeft het raadslid volkomen gelijk. Hij vindt dit erg voor de bewoners van Koninkrijk, hij zou dit liever anders zien.
De jurist van de stad zal de mogelijkheden bekijken om deze site te laten verwijderen.
De burgemeester vreest echter dat er niet veel kan aan gedaan worden. Het is beter dat de Morkhovense gemeenschap positief tracht naar buiten te treden. De stad heeft via haar communicatie-dienst reeds gereageerd op de onjuiste en beschimpende informatie over Morkhoven in de pers. Zij zal dit in de toekomst blijven doen...

Door de raad,
Bij verordening;

De secretaris
De Burgemeester

ir. F.Van Dyck - J.Peeters (Sp.a - Vlaamse Socialisten)


Diels.dyn004_original_212_260_jpeg_2588244_299bae32c4be27489754e8134fcbb494LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- België in VN-raad voor Mensenrechten
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- http://pedopitchoun2.blogspace.fr
- Zandvoort case
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- 'Rechten Gevangenen' - Europese Ombudsman
- De Gucht en Clinton spreken over Guantanamo gevangenen
- België in VN mensenrechtenraad
- België in VN mensenrechtenraad / De Gucht
- Belgische gevangenen naar Nederland
- Liga voor Mensenrechten - folteringen in België
-
Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 1 (Frans, nederlandstalige ondertiteling)
- Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 2 (Frans, nederlandstalige ondertiteling)
- Marcel Vervloesem op BFM-TV - Dailymotion (Frans, zonder ondertiteling)
- Marcel Vervloesem op BFM-TV (Frans, Italiaanse ondertiteling)
- Marcel Vervloesem op BFM-TV (Frans, engelstalige ondertiteling)
- Video 'SOS Marcel LIBRE'
- Video 'Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance'
- Vervloesem maart 1998 deel1
- Vervloesem maart 1998 deel2
- Vervloesem maart 1998 deel3
- Vervloesem maart 1998 deel4
- Vervloesem maart 1998 deel5
- Vervloesem maart 1998 deel6
- Vervloesem maart 1998 deel7
- Vervloesem maart 1998 deel8
- Vervloesem maart 1998 deel9
- Vervloesem Marcel september 1998 deel1 Faits Divers RTBF
- Vervloesem Marcel september 1998 deel8 Faits Divers RTBF
- Lippens en de X-dossiers : een totaal Taboe in de berichtgeving in de belgische media
- BBC2 REGINA LOUF 1

Foto's:

Minister van Justitie Stefaan De Clerck (Vlaamse Christen Democraten) die op zijn website over een 'rechtvaardige en menselijke justitie' spreekt / Marleen Diels

 

Onthuller kinderpornozaak Zandvoort uit woning gezet


964Brussel, 5.8.2009

De directie van de Geelse Bouwmaatschappij startte reeds tweemaal een uithuiszettingsprocedure tegen bewoners van sociale woningen die door hun buren via een petitie van 'pedofilie' en 'lawaaioverlast' werden beschuldigd.

Zij kent ook sociale woningen toe aan mensen die, gezien hun inkomen of hun eigendommen, totaal geen recht hebben op een sociale woning.

Ik diende hiervoor een klacht in bij Jos Sannen, voorzitter van de Geelse Bouwmaatschappij (CD&V), maar ontving geen antwoord.

Ik begrijp niet waarom omdat het organiseren van petities om bewoners uit hun sociale woningen te drijven, toch een ernstige aangelegenheid is, zeker als daarbij een bestuurslid of ex-bestuurslid van de Geelse Bouwmaatschappij is betrokken.

Normaal gezien laat de directie van een onderneming of overheidsinstantie dergelijke klacht grondig onderzoeken, al was het maar om allerlei speculaties te voorkomen.

Het feit dat in de petitie tegen Marcel Vervloesem van onze vereniging (2005) ook geeist werd dat de website van de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet zou verwijderd worden, toont aan dat er bepaalde politieke of gerechtelijke belangen in deze zaak meespeelden.

Ook het feit dat deze petitie die slechts door een tiental wijkbewoners werd getekend, via het Morkhovense CD&V-raadslid Marleen Diels op de agenda van de Herentalse gemeenteraad kwam te staan, en het feit dat de Herentalse burgemeester Jan Peeters (Sp.a-bestuur Herentals) zei 'wel oren te hebben naar de in de petitie gestelde eisen omdat dit ook het imago van Herentals en omstreken betrof', stemt tot nadenken.

Daar komt nog bij dat de petitie uit de kringen van het Herentalse gemeenteraadslid Victor V. (Sp.a-bestuur Herentals) kwam die zijn halfbroer Marcel Vervloesem destijds, via de Vlaamse pers, van 'folteringen en verkrachtingen' beschuldigde (het ging hier om feiten van zogezegd 20 jaar geleden terwijl dezelfde Victor V. Marcel Vervloesem een 10-tal jaren geleden als secretaris in zijn wijkvereniging benoemde).

De petitie volgde ook nadat de Turnhoutse rechter F. Caers een leugendetectortest had bevolen voor zowel de aanklagers als de verdachte (Marcel Vervloesem) en kwam juist nadat Marcel Vervloesem opnieuw van 'folteringen en verkrachtingen' was beschuldigd en daarvoor in de gevangenis van Turnhout was opgesloten.

Dit was dus zeker geen toeval.

Het proces tegen Marcel Vervloesem werd sterk beinvloed door deze gepolitiseerde en gemediatiseerde petitie omdat de Vlaamse media de aktievoerder daarbij nogmaals 'een zelfuitgeroepen kinderpornojager die een laffe stroper was' noemden.

Dus nog voor dat Marcel Vervloesem in het vonnis van de correctionele rechtbank van Turnhout (2006) werd vrijgesproken voor de klachten inzake 'folteringen en verkrachtingen' uit 1998 maar schuldig werd geacht voor de nieuwe klachten over 'folteringen en verkrachtingen' in 2005 (met een paar bamboestokjes als 'overtuigend' bewijs) werd hij nog even snel publiekelijk via de voornoemde petitie, in de lokale media als 'pedofiel' aan de schandpaal genageld.
Niet slecht gezien, zou men kunnen zeggen...

Persoonlijk gezien hou ik echter niet van dergelijke politieke manipulaties via de media waarbij de onpartijdigheid en de onafhankelijkheid van Justitie serieus in vraag worden gesteld.

Zoals ik reeds zei, is het onbegrijpelijk dat de directie van de Geelse Bouwmaatschappij geen ernstig onderzoek instelde.
Toen het gezin Breughelmans-Vervloesem (geen familie van Victor of Marcel Vervloesem, wel bevriend met Marcel Vervloesem) in 2008 ook te maken had met een petitie om hen uit hun sociale woning te drijven, schreef ik opnieuw naar de directie van de Geelse Bouwmaatschappij die het wederom niet nodig vond om een onderzoek te laten instellen en die alleen rekening hield met een bewering inzake 'lawaaioverlast' (er gebeurde geen enkele meting door de politie) in de petitie.

Onderzoek leerde mij dat ook deze petitie door een tiental personen getekend werd.
Het betrof hier grotendeels de personen die ook de petitie tegen Marcel Vervloesem in 2005 georganiseerd en getekend hadden.

Na een zogezegd sociaal onderzoek waarbij de klachten over lawaaioverlast eindeloos werden herhaald (terwijl er geen metingen werden verricht), startte de Geelse Bouwmaatschappij een uithuiszettingsprocedure tegen het gezin Breughelmans-Vervloesem en hun 78-jarige bedlegerige moeder die reeds 20 jaar lang een sociale woning betrekken van de Geelse Bouwmaatschappij in de wijk Koninkrijk te Morkhoven.

Kort daarop startte de Geelse Bouwmaatschappij ook een uithuiszettingsprocedure tegenover Marcel Vervloesem van onze vereniging. Die moest enkele dagen geleden zijn huis ontruimen omdat de Geelse Bouwmaatschappij zelfs de definitieve uitspraak van de rechter niet wenste af te wachten.

Inzake de petitie tegen het gezin Breughelmans-Vervloesem diende ik vrij snel een klacht in bij Minister Keulen (VLD).
De Minister antwoordde mij niet, ook niet nadat Minister Arena (Ecolo) hem een kopie van mijn schrijven had overgemaakt.

Toen de directie van de Geelse Bouwmaatschappij een uithuiszettingsprocedures tegen het gezin Breughelmans-Vervloesem startte, viel er plotseling een brief van Minister Keulen in de bus waarin hij me mededeelde dat 'de Minister zich niet kon mengen in lopende gerechtszaken'.

Omdat ik de houding van Minister Keulen niet correct vond en van mening ben dat de Vlaamse Minister van Woonbeleid er moet op toezien dat de Vlaamse Wooncode door de Sociale Huisvestingsmaatschappijen die door de Vlaamse overheid worden gesubsidieerd, gerespecteerd wordt, diende ik hiervoor een klacht in bij de Vlaamse Ombudsman die me op zijn beurt mededeelde dat 'er een rechtszaak liep en men dus niets kon ondernemen'.
Maar bij mijn weten, werd er alleen een uithuiszettingsprocedure tegen de familie Breughelmans-Vervloesem gestart en loopt er geen rechtszaak tegen Minister Keulen.
Mijn klacht over de handelswijze van de Minister, moet dus zonder politiek geschuifel met het CD&V-bestuur of de VLD-bestuursleden van de Geelse Bouwmaatschappij, onderzocht worden.

Een paar dagen geleden nam ik hiervoor opnieuw contact op met de Vlaamse Ombudsman die me tot hiertoe niet antwoordde.

Kopie: Vlaamse Ombudsman, Minister Keulen, Minister Arena, Kris Peeters (CD&V, Vlaamse Minister-President), Bestuur van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen, parlementsleden,

Jan Boeykens
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

FOTO

Jos Sannen (CD&V), de Geelse Schepen van ruimtelijke ordening, milieu en natuur, huisvesting, monumenten en landschappen. Jos Sannen is Voorzitter van de Geelse Bouwmaatschappij.

03-08-09

Kinderpornozaak Zandvoort werd door Belgische Justitie toegedekt

 

declerck.286380

Brussel, 3.8.2009

Op 'klachten justitie', de skynetblog die door FOD Justitie niet graag wordt gezien, las ik dat het gerechtelijke onderzoek geleid wordt door een onderzoeksrechter.
Zijn taak bestaat erin om zowel bewijzen tegen (à charge), als voor (à décharge) de verdachte te verzamelen en de voornaamste onderzoeksverrichtingen zijn:

- aanhouding van een verdachte
- ondervraging van de inverdenkingstelling (eventueel na dagvaarding)
- verhoor van getuigen (eventueel na dagvaarding; eventueel met anonimiteit)
- huiszoeking en inbeslagname
- deskundigenonderzoek
- opsporing van telecommunicatie
- onderzoek aan het lichaam (fouilleren)
- afluisteren van telecommunicatie (telefoontap)
- DNA-onderzoek
- inobservatiestelling
- plaatsbezoek

In de zaak Vervloesem stel ik vast dat de onderzoeksrechter van Turnhout zich partijdig heeft opgesteld en zwaar in gebreke is gebleven.

Hij heeft geen bewijzen voor (à décharge) van de verdachte verzameld. Bepaalde getuigenverklaringen werden niet toegevoegd omdat die, volgens procureur Poels, 'in het voordeel van Marcel Vervloesem' pleitten. Alleen de 'bewijzen' tégen de anti-kinderporno-activist (voor zoverre men roddels over zogezegde feiten van 20 jaar geleden als 'bewijzen' kan zien) werden verzameld.

Voor deze gang van zaken werd er meermaals klacht neergelegd bij de Minister(s) van Justitie en de hoogste gerechtelijke gezagsdragers in dit land maar die vonden dat een onderzoeksrechter zich niet aan zijn opdracht hoeft te houden en zich partijdig en bevooroordeeld mag opstellen.

In 2008, enkele weken voordat Marcel Vervloesem zich bij de directie van de gevangenis van Turnhout ging aanmelden, erkende de Hoge Raad voor de Justitie dat de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem verdwenen waren. Het hof van beroep te Antwerpen liet toen snel wat 'achtergebleven' stukken aan het dossier toevoegen. De Hoge Raad voor de Justitie verklaarde daarop dat men een 'volledige kopie van de verdwenen stukken weergevonden en toegevoegd had', en klaar was kees.
Het 'incident' kon, met de gebruikelijke mededelingen via het persagentschap Belga vanuit haar bureautje in het justitiepaleis, afgesloten worden.

Marcel Vervloesem werd in alle spoed veroordeeld want de Hoge Raad voor de Justitie stelde ook vast dat de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort die door (ex)justitieminister Tony Van Parys (CD&V - Vlaamse Christen Democraten) in opdracht van de Koning voor onderzoek aan procureur-generaal Christine Dekkers op het hof van beroep te Antwerpen werden afgegeven, ook verdwenen waren.
Daar mocht niet te veel aandacht aan besteed worden.

Ik schreef hiervoor herhaalde malen naar justitieminister Jo Van Deurzen (CD&V) en naar de Koning.
Vandeurzen antwoordde mij nooit, ook niet nadat ik naar zijn kabinet had gebeld en de kabinetsmedewerker die het dossier Vervloesem behandelde, mij mededeelde dat mijn brief 'waarschijnlijk bij kabinetschef Herman Dams was blijven liggen'.
Herman Dams is werkzaam als magistraat op het hof van beroep te Antwerpen en stelde zich zopas kandidaat om Bart Van Lijsebeth op te volgen als nieuwe procureur van Antwerpen.

Eén van de leden van de vzw Werkgroep Morkhoven ontving wél een antwoord van Jo Vandeurzen.
In zijn brief van 7.4.2008 deelde de Minister hem mede: 'Het grondwettelijk principe staat de Minister van Justitie niet toe op gelijk welke wijze tussen te komen in gerechtelijke procedures die uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht toebehoren.
Evenwel maak ik kopie van uw schrijven over aan de heer Procureur-Generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen. Ik hield eraan U hiervan in kennis te stellen.'

Dit antwoord sloeg blijkbaar nergens op want C. De Vel, Eerste Voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen, liet in een eerder geschreven brief weten: 'In goede orde ontving ik uw schrijven m.b.t. tot de strafzaak en het arrest uitgesproken door het hof van beroep te Antwerpen inzake de heer M. Vervloesem. Het is mij niet geoorloofd de inhoud van het uitgesproken arrest te becommentariëren of te bekritiseren, zo evenmin om de magistraten die de beslissing geveld hebben te interpelleren omtrent hun beoordeling in rechte en in feite. De juridische controle op deze beslissing behoort wettelijk enkel aan de hogere rechtsinstantie, in dit geval het Hof van Cassatie.

Ghislain Londers, Voorzitter van het Hof van Cassatie (bekend vanwege de Fortiszaak), antwoordde in zijn brief van 14.5.2008 aan Prinses Jacqueline de Croÿ, ondervoorzitster van de vzw Werkgroep Morkhoven,: 'Ik heb uw brief van 5 mei 2008, alsook de toegevoegde documenten, goed ontvangen. Uw brief werd overgemaakt aan de magistraat die de hoorzitting waarin uw zaak wordt behandeld, zal voorzitten. Met de meeste hoogachting,'.
Er werd echter niets van die hoorzitting vernomen.

Sophie Morel, Adjunct-Adviseur van het College van Procureurs-Generaal, zei in haar brief van 16.7.2008 dan weer: 'Met de verwijzing naar uw brief van 11 juli 2008 laat ik u hierbij weten dat het College van Procureurs-generaal niet bevoegd is om uw eventuele klachten te behandelen. Uw brieven worden enkel doorgestuurd naar de Procureur-generaal van het ressort Antwerpen. Met hoogachting,'.
Maar zoals gezegd, liet C. De Vel, Eerste Voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen, reeds eerder weten dat het hem niet geoorloofd was de inhoud van een uitgesproken arrest te becommentariëren of te bekritiseren, of de magistraten die de beslissing velden te interpelleren omtrent hun beoordeling in rechte en in feite.
Het College van Procureurs-generaal dat zich niet bevoegd verklaart om klachten te behandelen, stuurt de klachtenbrieven die zij ontvangt dus enkel door naar een Procureur-Generaal die niet bevoegd is. Op die manier worden de klachten van de goedgelovige burger door Justitie dus behandeld.

Bij de Hoge Raad voor de Justitie kan een burger met zijn klachten over justitie ook niet echt terecht.
De Hoge Raad voor de Justitie kan, in geval van verdwijningen van dossierstukken of onderzoeksmateriaal uit gerechtelijke dossiers, enkel een onderzoek voeren waarin de verdwijningen worden vastgesteld.
Als de verantwoordelijke magistraten dan verklaren dat 'de ontbrekende stukken of een volledig kopie van de ontbrekende stukken aan het gerechtsdossier werden toegevoegd', wordt het onderzoek in de zaak afgesloten.
Op die manier blijft de opmerkelijke gewoonte van Justitie om documenten of onderzoeksmateriaal te laten verdwijnen, natuurlijk bestaan.
En er is nog een ander probleem.
De vzw Werkgroep Morkhoven vroeg in haar brief van 11.12.2008 aan de heer Geert Vervaeke, Voorzitter van de Nederlandstalige Advies- en Onderzoekscommissie van de Hoge Raad voor Justitie (TU52.98.101758/04), om de verdwijningen van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en de leugenachtige verklaringen van de Turnhoutse procureur Poels te onderzoeken.
Zij kreeg echter geen antwoord op haar schrijven.
Onderzoek van de vzw Werkgroep Morkhoven wees uit dat procureur Poels door de Hoge Raad voor de Justitie voorgedragen en benoemd werd voor een onverlengbare termijn van zeven jaar.
De Hoge Raad voor de Justitie voert met andere woorden geen onderzoek naar de handelswijze van magistraten die zij zelf voorgedragen en benoemd heeft.

Op 3 juni 2008 zond ik, aangaande de verdwijningen van de kinderporno-cd-roms, een aangetekende brief aan de Koning die destijds zo hoog van de toren blies over kindermisbruiken.
Maar na bijna zes maanden had ik nog altijd geen antwoord van deze alom gerespecteerde kinderbeschermer ontvangen.
Na een aantal herinneringsbrieven die allen onbeäntwoord bleven, ontving ik op 30 oktober 2008 uiteindelijk een antwoord van Jacques van Ypersele, Kabinetschef van de Koning die ook nog onder Koning Boudewijn diende.
Daarin werd mij medegedeeld: 'Mijnheer de Voorzitter, Ik heb de eer door de Koning gelast te zijn ontvangst te melden van het schrijven dat u tot hem richtte op 21 oktober 2008. Zijne Majesteit gaf mij opdracht uw brief over te maken aan de heer Jo Vandeurzen, Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie. Met hoogachting,'.

Ik heb nooit meer iets van deze brief vernomen en ik vermoed dat de brief van de Koning gewoon bij Vandeurzen's kabinetschef Herman Dams is blijven liggen die hem nu ergens in de lade van zijn bureau op het hof van beroep van Antwerpen, tussen de rest van de uit Brussel meegenomen rommel, heeft liggen.
Ook de brieven van Minister Laurette Onkelinx, (ex)Premier Yves Leterme, CD&V-voorzitster Marianne Thyssen en Minister De Crem aan Vandeurzen, zijn daar ongetwijfeld beland.
Justitie noemt men soms een krabbenmand waarin een moeder haar eigen kinderen niet kan weervinden...

Prinses de Croÿ die zowel in de zopas uitgelekte nota van justitie als door de Psycho Sociale Dienst van de gevangenis van Brugge op een smalende manier 'de Prinses' wordt genoemd, kreeg op 15 juli 2008 een antwoord van Chantal Cooreman, Chef van de Dienst Onderzoeken van het Koninklijk Paleis, waarin stond: 'De Koning en de Koningin hebben uw brief goed ontvangen en hebben mij opgedragen u te antwoorden. Het is de Koninklijke Hoogheden niet toegestaan om persoonlijk tussen te komen in de door u gestelde vraagstelling. Deze materie behoort exclusief tot de bevoegdheid van de Gerechtelijke Macht. Rekening houdende met het principe der grondwettelijke scheiding der machten, kan een koninklijke tussenkomst dus niet in overweging worden genomen. Met de meeste hoogachting,'.

De Koning bleek zich dus niets van de verdwijning van de 7 kinderporno-cd-roms (die hij in 1998 van Marcel Vervloesem had ontvangen) en die hij door Tony Van Parys voor onderzoek aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen had laten overmaken, aan te trekken en verschool zich achter het principe der scheiding der machten dat in België (cfr. de Fortiszaak,) zelden gerespecteerd wordt.
Het principe der scheiding der machten in België wordt op tweeerlei wijzen toegepast:
Ofwel wordt het geschonden, ofwel zegt men dat men 'wegens de scheiding der machten niet kan tussenkomen'.
Een aantal Ministers en overheidsdiensten reageren pas op de klacht van de burger als de zaak voor de rechter komt zodat zij kunnen inroepen dat 'het grondwettelijk principe hen niet toestaat op gelijk welke wijze tussen te komen in gerechtelijke procedures die uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht behoren'.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- België in VN-raad voor Mensenrechten
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- http://pedopitchoun2.blogspace.fr
- Zandvoort case
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- 'Rechten Gevangenen' - Europese Ombudsman
- De Gucht en Clinton spreken over Guantanamo gevangenen
- België in VN mensenrechtenraad
- België in VN mensenrechtenraad / De Gucht
- Belgische gevangenen naar Nederland
- Liga voor Mensenrechten - folteringen in België
-
Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 1 (Frans, nederlandstalige ondertiteling)
- Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 2 (Frans, nederlandstalige ondertiteling)
- Marcel Vervloesem op BFM-TV - Dailymotion (Frans, zonder ondertiteling)
- Marcel Vervloesem op BFM-TV (Frans, Italiaanse ondertiteling)
- Marcel Vervloesem op BFM-TV (Frans, engelstalige ondertiteling)
- Video 'SOS Marcel LIBRE'
- Video 'Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance'
- Vervloesem maart 1998 deel1
- Vervloesem maart 1998 deel2
- Vervloesem maart 1998 deel3
- Vervloesem maart 1998 deel4
- Vervloesem maart 1998 deel5
- Vervloesem maart 1998 deel6
- Vervloesem maart 1998 deel7
- Vervloesem maart 1998 deel8
- Vervloesem maart 1998 deel9
- Vervloesem Marcel september 1998 deel1 Faits Divers RTBF
- Vervloesem Marcel september 1998 deel8 Faits Divers RTBF
- Lippens en de X-dossiers : een totaal Taboe in de berichtgeving in de belgische media
- BBC2 REGINA LOUF 1

Foto: Minister van Justitie Stefaan De Clerck

01-08-09

Justitieminister De Clerck licht Belgische Staat op

 

declerck.286380

1.8.2009
De Belgische regering wil 90 miljoen euro betalen voor de huur van een gevangenis te Tilburg alhoewel het probleem van de Belgische overbevolkte gevangenissen gemakkelijk zou op te lossen zijn door de honderden zieke gevangenen vrij te laten die in de Belgische gevangenissen zijn opgesloten. Maar de Minister vindt dat zieke gevangenen eerst terminaal ziek moeten zijn.  Drie dagen voor hun levenseinde (het levenseinde van gevangenen is dank zij een ultra-modern computerprogramma van de Belgische Justitie te voorspellen) wordt de gevangene naar huis gestuurd (als hij intussen niet uit zijn woning is gezet).

Naast die zieke gevangenen zijn er nog enkele duizenden gevangenen die op een electronisch toezicht zitten te wachten omdat de Psycho Sociale Dienst (PSD) en de Dienst Individuele gevallen (DIG) van Justitie hun dossier opzettelijk blokkeert of gewoon niet weet af te handelen.

Er zijn ook enkele duizenden mensen die zich al maanden of jaren in voorlopige hechtenis bevinden zonder dat Minister De Clerck eraan denkt om iets aan deze situatie te veranderen.

De huur van een gevangenis in Tilburg zal de Belgische belastingsbetaler zo'n 200 euro kosten maar De Clerck en zijn Vlaamse Christen Democratische Partij hebben het geluk dat vooral de Vlamingen harde werkers zijn die zich bij iedere verkiezing door middel van mooie politieke beloftes opnieuw in de luren laten leggen.

De zaak Vervloesem toont aan dat de vele zieke gevangenen de Belgische gevangenissen mede overbevolkt maken.  Marcel Vervloesem die bekend staat als de activist van de Werkgroep Morkhoven die de kinderpornozaak Zandvoort onthulde, lijdt aan kanker, suikerziekte, heeft een zware hartziekte, is meer dan 20 maal geopereerd en met spoed in het ziekenhuis opgenomen, moet het doen met nieren die nog maar voor 60% werken enzoverder. Toch weigert de Minister hem op medische gronden vrij te laten. 

In een intern rapport dat naar de Werkgroep Morkhoven uitlekte, staat ondermeer dat de Minister en/of zijn kabinetsmedewerkers zich niets van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens aantrekken en dat zij met de procedure van Marcel Vervloesem voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg, het ingespannen kortgeding en de procedure voor het hof van cassatie 'geen rekening wensen te houden'.  De Psycho-Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis van Brugge verklaart dan weer dat zij 'niets meer in de zaak Vervloesem wil doen'.  Zij heeft daarbij de goedkeuring van Minister De Clerck en zijn kabinetsmedewerkers want die werden herhaaldelijk maar zonder resultaat aangeschreven over het feit dat de PSD van Brugge nu al een maand lang haar rapport niet aan de PSD van de gevangenis van Turnhout wil overmaken.  Zonder dit rapport kan de PSD van Turnhout echter niet verder waardoor de verlofaanvragen en het verzoek tot electronisch toezicht van Marcel Vervloesem voor de zoveelste keer door de PSD van de gevangenis van Brugge geblokkeerd worden.

De Minister en zijn kabinetsmedewerkers zorgen dus mee voor de uitzichtloze situatie van Marcel Vervloesem die reeds meerdere malen aan zelfmoord en euthanasie dacht.  Ook de reeds zeer slechte gezondheid van de actievoerder wordt door de Minister en zijn kabinetsmedewerkers opnieuw ondergraven maar in het voornoemde interne rapport staat te lezen dat 'het Marcel Vervloesem's eigen schuld zal zijn als hij zelfmoord zou plegen'.  Het is echter duidelijk dat de Minister van Justitie allerlei vormen van geinstitutionaliseerde criminaliteit legaliseert om zwaar zieke gevangenen zoals Marcel Vervloesem (en tal van minder zieke gevangenen) in de overbevolkte gevangenissen opgesloten te houden.   De rechtsstreekse betrokkenheid van Minister De Clerck en zijn kabinetsmedewerkers in het blokkeren van dossiers, verklaart mede het hoog aantal zelfmoorden in de Belgische gevangenissen.

Uit het voornoemde interne rapport van het kabinet van de Minister van Justitie dat naar de Werkgroep Morkhoven uitlekte, staat ook dat de vrijlating op medische gronden en de toekenning van verlofdagen of electronisch toezicht 'ten allen koste moet vermeden worden omdat Marcel Vervloesem ongetwijfeld zal hervallen in zijn onderzoek naar kinderporno en daarbij contact zal zoeken met de media'.   Men kan zich dus ernstig vragen stellen over de rol van justitieminister De Clerck in deze zaak.  De Minister van Justitie keurt zelfs goed dat zijn justitiediensten (de Psycho Sociale Dienst van de gevangenis van Brugge en de Dienst Individuele Gevallen (DIG), de rechter van de strafuitvoeringsrechtbank misleiden en negatief beinvloeden (door middel van schriftvervalsing, weglaten van het medisch dossier, weglaten van het psychiatrisch rapport Cosyns, valse beschuldigingen over websites, sfeerschepperij en persoonlijke verdachtmakingen).   In een democratische rechtsstaat kan het echter niet dat de Minister van Justitie en/of zijn kabinetsmedewerkers rechtsstreeks tussenkomen in gerechtelijke dossiers.  Het wordt dus tijd dat de commissies Justitie van Kamer en Senaat de discussie rond de grondwettelijke scheiding der machten (cfr. de Fortiszaak) hernemen anders blijven deze politieke misbruiken bestaan.  Nu de verkiezingen achter de rug zijn, hebben de Vlaams Christen Democraten geen enkel excuus meer om de 'onderzoeken' via bevriende commissieleden te regelen en de noodzakelijke discussie op dit gebied voortijdig te laten afsluiten.

Opmerkelijk in heel deze zaak is het feit dat men in het intern rapport enkel over 'terminale zieke gevangenen' spreekt, terwijl de Vlaamse Christen Democratische justitieministers Vandeurzen en De Clerck extreem-rechtse figuren zoals Bart Debie (Vlaams Belang) en Daniel Féret (Front National) al na één dag gevangenis 'omwille van gezondheidsredenen' naar huis lieten gaan waar zij rustig op een electronisch enkelbandje mochten wachten.  Daniël Féret moest niet eens zijn opgelegde werkstraf uitvoeren.    En dat terwijl de gezondheidstoestand van Bart Debie en Daniel Féret niet eens te vergelijken was met de gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem en die van tal van andere gevangenen.  De Vlaamse Christen Democraten hebben hun politieke banden met extreem-rechts echter nooit verbroken alhoewel zij uit puur politiek eigenbelang en om elke vorm van politieke oppositie in Vlaanderen te fnuiken, steeds herhaalden dat het 'cordon sanitaire' tegenover het Vlaams Belang niet mocht opgeheven worden.  

Terwijl het dossier Vervloesem inzake voorlopige of gedeeltelijke vrijheid, electronisch toezicht en penitentiair verlof door Minister De Clerck en zijn diensten persoonlijk geblokkeerd wordt, mocht Michel Nihoul (zaak Dutroux) al na enkele maanden 'omwille van gezondheidsredenen' op verlof gaan bij zijn levensgezellin Annie Bouty.  De Vlaamse Christen Democraten onderhouden immers al jarenlang goede contacten met allerlei duistere figuren die hen diensten verlenen. 

De commissies justitie van Kamer en Senaat zouden dus ook de discriminatie van gevangenen op hun politieke agenda moeten plaatsen want waarom worden extreem-rechtse en bepaalde onderwereldfiguren vrijgelaten en mogen zij van een electronisch toezicht en verlofregelingen genieten terwijl de meeste gevangenen daar geen recht op hebben ?  Geldt de Wet Dupont (2004) die de rechten van de gevangenen had moeten regelen misschien niet voor iederéén en werd professor Lieven Dupont van de Katholieke Universiteit te Leuven daarom op 21 juli 2009 door de Koning voor zijn bewezen diensten tot Groot-Officier gehuldigd ? 

Indien de commissies Justitie van Kamer en Senaat niet willen dat België zich als lid van de VN-mensenrechtencommissie totaal belachelijk maakt, dan zouden zij verder aandacht moeten besteden aan de volgende punten: 

1) de overbevolking van onze gevangenissen;

2) de 90 miljoen euro kosten voor de huur van een Nederlandse gevangenis;

3) de mogelijkheid dat de Nederlandse bevolking het slachtoffer wordt van met tuberculose besmette Belgische gevangenen;

4) het probleem van de zieke gevangenen, de voorlopige hechtenis, het electronisch toezicht;

5) de frauduleuze werking van PSD en DIG die oorspronkelijk voor de reintegratie van de gedetineerden werden opgericht;

6) het feit dat de Minister van Justitie en zijn kabinetsmedewerkers een overéénkomst hebben afgesloten met de medische dienst van het Ministerie van Justitie waardoor de Strafuitvoeringsrechtbank buiten spel wordt gezet;

7) het feit dat de Minister van Justitie de uitvoeringsbesluiten van de artikels 72 ev. van de strafuitvoeringsrechtbank (vrijlating op medische gronden) al maandenlang blokkeert en daarmee artikel 3 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens schendt;

8) het feit dat de Minister van Justitie er persoonlijk voor zorgt dat zijn diensten (PSD en DIG) dossiers van gedetineerden blokkeren zodat deze niet in aanmerking kunnen komen voor verlofaanvragen en electronisch toezicht;

9) het bevoegdheidsprobleem inzake de vrijlating van gevangenen om gezondheidsreden (het hof van cassatie en de strafuitvoeringsrechtbank stellen dat de Minister van Justitie terzake bevoegd is, de Minister stelt in zijn antwoord op de parlementaire vragen dat de strafuitvoeringsrechtbank bevoegd is terwijl hij de uitvoering van de artikels 72 ev. van de strafuitvoeringswet persoonlijk blokkeert en hij met zijn medische dienst heeft afgesproken dat alleen terminaal zieke gevangenen worden vrijgelaten;

10) de uithuiszetting van zieke gevangenen;

11) de 'menselijke justitie' en het 'Masterplan van een gevangenisstructuur in humane omstandigheden' waarover de Minister van Justitie steeds op een misleidende wijze spreekt;

12) de foutieve informatie die de Minister van Justitie over de overbevolking van de gevangenissen aan de Belgische en Nederlandse parlementsleden heeft verstrekt (de vraag van Sp.a-parlementslid André Van Nieuwekercke inzake de uitvoeringsbesluiten van artikels 72 ev. van de strafuitvoeringswet bleef onbeantwoord, de Minister antwoordde foutief op de parlementaire vragen van CDH-parlementslid Clothilde Nyssens en euro-parlementslid Paul Van Buitenen inzake de bevoegdheid betreffende de vrijlating van zieke gevangenen);

13) de willekeurige tuchtstraffen in de Belgische gevangenissen en het feit dat de Wet Dupont (waarin ook over de oprichting van 'toezichtscommissies' gesproken werd) een dode letter gebleven is;

14) het feit dat de Minister schriftelijk belooft om de detentieomstandigheden van een gevangene te laten onderzoeken terwijl hij met zijn medische dienst en zijn andere diensten afspreekt dat er van een vrijlating of electronisch toezicht op medische gronden geen sprake kan zijn;

15) het aan de Minister gemelde geknoei van de Penitentiaire Gezondheidsdienst met de medische dossiers van gevangenen;

16) het feit dat de Minister een zieke gedetineerde tot zijn levenseinde in de gevangenis opgesloten houdt terwijl hij weet dat de Hoge Raad voor de Justitie vaststelde dat de ontlastende stukken uit het strafdossier van deze gedetineerde verdwenen zijn en hij weigert een onderzoek te laten instellen om bepaalde magistraten te beschermen;

17) het feit dat de Minister de voorlopige vrijlating, het electronisch toezicht, de psycho-sociale begeleiding door een psychiater en de verlofregeling van een gedetineerde persoonlijk blokkeert terwijl hij tegenover parlementsleden beweert 'niet bevoegd' te zijn;

18) het feit dat de Minister weet dat de Hoge Raad voor de Justitie vaststelde dat er 7 kinderporno-cd-roms uit de kinderpornozaak Zandvoort (die Marcel Vervloesem aan de Koning overhandigde), uit het gerechtelijk dossier verdwenen zijn maar hij niet eens de moeite doet om daarnaar een onderzoek te laten instellen omdat hij bepaalde magistraten wil beschermen; 

19) het feit dat de Minister weet dat de hoofdaanklager van Marcel Vervloesem zo'n 30 processen-verbaal over zedenfeiten met kinderen en minderjarigen op zijn naam heeft staan en er met deze processen-verbaal niets gebeurde;

20) het feit dat de Minister toegeeft dat Marcel Vervloesem een politieke gevangene is die door zijn verder onderzoek naar kinderporno en zijn contact met de media een 'gevaar' betekent en om die reden ten allen koste moet opgesloten blijven;

21) het feit dat de Minister een gevangenisbeleid voert waarbij de reïntegratie en reclassering van gevangenen onmogelijk wordt gemaakt terwijl hij zich steeds beklaagt over zijn overvolle gevangenissen en de Belgische Staat 90 miljoen euro armer maakt voor de huur van een Nederlandse gevangenis. 

------------------------------------------------------------

Hierbij volgt nogmaals de lijst van de spoedopnames en operaties van Marcel Vervloesem die door toedoen van justitieminister Stefaan De Clerck tot aan zjn dood in de overbevolkte Belgische gevangenis wordt opgesloten.
De lijst werd reeds verschillende malen naar De Clerck verzonden die echter niet antwoordde alhoewel hij steeds over een 'menselijke justitie' en een 'gevangenisbeleid in humane omstandigheden' spreekt.
De 'menselijkheid van justitie' en het 'Masterplan voor een gevangenisstructuur in humane omstandigheden' waarmee De Clerck op zijn website uitpakt, wordt helemaal ongeloofwaardig doordat zwaar zieke gevangenen zoals Marcel Vervloesen zonder pardon uit hun woning worden gezet.  Omdat zij niet naar huis kunnen terugkeren, kunnen zij niet vrijgelaten worden op medische gronden.


1) kwaadaardige kanker - St H. Hart Lier - 2 keer
2) nieren - 5 keer - Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas - 2 keer - 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 - H. Hart Lier
-Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 - UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville - StElisabeth
Herentals - 11 keer
7) nierblok - Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven - 2 keer
8) hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden - 3 keer
9) intensieve, diabetische blok - H. Hartziekenhuis Lier - 4 keer
10) nierblok - H. Hartziekenhuis Lier - 1 keer
11) hartkijkoperatie - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
12) nierdyalyse - AZ Sint Jan Brugge - 5 keer
13) inwendige bloeding - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
14) operatie kijkwonde - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
16) intensieve spoed, cardio - Sint Elisabeth Turnhout - 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) - Sint Elisabeth Turnhout - 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma - Sint Elisabeth ZiekenhuisHerentals - 1 keer
19) hartoperatie - AZ Sint-Jan Brugge
20) moest reeds op 14 mei 2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden maar de gevangenisdirectie wist dit met haar negatieve advies, welgeteld 1 dag voor deze opname, op basis van het rapport van de PSD te voorkomen.
De opnames en operaties in het AZ Sint-Jan te Brugge en Sint-Elisabethziekenhuis te Turnhout vonden plaats tijdens de reeds meer dan 9 maanden lange opsluiting van de heer Vervloesem in de gevangenissen te Turnhout en te Brugge.

- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- 'Rechten Gevangenen' - Europese Ombudsman