25-06-09

Onthuller Kinderpornozaak Zandvoort dreigt met zelfmoord


declerck.286380

Het politiek getalm van de Belgische Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V - Vlaamse Christen-Democraten) en zijn publiciteitsspots rond een 'menselijke justitie' en een 'gevangenisstructuur in humane omstandigheden' terwijl de Minister zich aangaande de onderzoeken naar de detentieomstandigheden van zwaar zieke gevangenen, niet eens aan zijn woord houdt, zou voor bepaalde gevangenen zoals de activist Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven, wel eens fataal kunnen worden.

Maar ook de Sp.a (Vlaamse Socialisten) die de kinderpornozaak Zandvoort door middel van politieke corruptie en intriges mee wist dicht te dekken, neemt bij monde van haar 'justitiespecialist' Renaat Landuyt een verpletterende verantwoordelijkheid in haar afwijzing om een oplossing te zoeken voor de zwaar zieke gevangenen in de overbevolkte Belgische gevangenissen.

------------

Nog geen beslissing over vervroegde vrijlatingen

Voor de zomervakantie wil minister Stefaan De Clerck concrete plannen op tafel leggen voor een betere strafuitvoering, de informatisering van de rechtbanken en een hertekening van het gerechtelijk landschap.

Volgens minister van Justitie Stefaan De Clerck is nog helemaal geen beslissing genomen over een vervroegde vrijlating van gevangenen. Dat heeft hij woensdag in de Kamer gezegd. Het dossier wordt nog onderzocht en besproken met alle betrokken actoren. "Ik wil wel klaarstaan om indien nodig operationeel te kunnen tussenkomen. Ik wil majeure incidenten vermijden. Ook dat is mijn verantwoordelijkheid", klonk het.

De Clerck kreeg woensdagnamiddag in de Kamercommissie Justitie een reeks vragen over de plannen die de vakbonden bekendmaakten over een vervroegde vrijlating van gevangenen. Dat zou de gevolgen van de overbevolking van de gevangenissen tijdelijk moeten temperen en vermijden dat er tijdens de zomer rellen uitbreken.

De oppositiepartijen reageerden al verbijsterd op de nieuwe plannen. "Dit is het ergste wat je kunt doen", stelde Renaat Landuyt (sp.a) eerder op de dag. Ook Vlaams Belang en N-VA zijn gekant tegen vervroegde vrijlatingen.

De Clerck wees er woensdag op dat hij langs alle kanten kritiek krijgt over de onaanvaardbare toestanden in de Belgische gevangenissen. Vorige week klaagde de Raad van Europa de situatie nog aan. "Er is een permanente overbevolking van 24 procent. In sommige gevangenissen gaat het om +100 procent."

Daarom zijn naast de oplossingen op lange termijn ook onmiddellijk maatregelen nodig. De minister hoopt zo snel mogelijk op een politiek akkoord voor de ingebruikneming van de Nederlandse gevangenis in Tilburg, goed voor 500 plaatsen. De gesprekken zijn al ver gevorderd, maar eerst moet de technische discussie nog worden afgerond.
Nederlandse gevangenisboten in gebruik nemen, sloot de CD&V-minister uit.

Over vervroegde vrijlatingen is ook nog geen beslissing genomen, verduidelijkte De Clerck. Het dossier wordt nog onder de loep genomen en besproken met de directie van de gevangenissen, de gerechtelijke wereld, de regering, de vakbonden, enzovoort. De minister zei te verwachten sowieso kritiek te krijgen, maar hoopt toch op korte termijn tot een evenwichtige en verdedigbare oplossing te komen.

"Het zal in elk geval geen simpele en lineaire maatregel zijn", dixit de minister, die bijvoorbeeld al uitsloot dat ook seksuele delinquenten vervroegd zouden vrijkomen. Het plan dient voor het zomerreces rond zijn.

De Standaard, woensdag 24 juni 2009
Bron: belga
Auteur: bvb


Per mail, fax en aangetekende brief

Brussel, 24 juni 2009

Minister van Justitie Stefaan De Clerck
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Geachte Heer De Clerck,

Betreft: zieke gevangenen in overvolle gevangenissen - dossier Vervloesem

Mag ik U, zoals ondermeer in mijn brieven van 5 juni en 22 juni 2009 waarvan een afschrift in bijlage, nogmaals verzoeken om te antwoorden op mijn vraag waarom er geen onderzoek wordt gevoerd naar de detentieomstandigheden van de heer Vervloesem van onze vereniging in de gevangenis van Brugge ?

In uw brief van 25 maart 2009 (dat is bijna 3 maanden geleden) aan de heer Vervloesem, schreef U immers dat U de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen de opdracht had gegeven om de detentieomstandigheden van de heer Vervloesem te onderzoeken. (Uw brief met ref. PV71/KL/1523AC)

Daar kwam echter niets van in huis en alle herinneringsbrieven, faxen en mails terzake bleven door U en uw administratie tot nogtoe onbeäntwoord.

Alhoewel U de indruk geeft iets aan de overbevolking van onze gevangenissen te willen doen (het bouwen van een complex voor 60 gehandicapte gevangenen, het opdrijven van het electronisch toezicht en de vrijlating van een 300-tal gevangenen tegen 15 juli 2009), worden de zwaar zieke gevangenen zoals de heer Vervloesem aan hun lot overgelaten en krijgt de Psycho Sociale Dienst van de Gevangenis van Brugge die de reïntegratie van gevangenen juist zou moeten bevorderen, blijkbaar vrij spel om het dossier van de heer Vervloesem totaal te blokkeren en de documenten die van levensbelang zijn voor de heer Vervloesem, uit het dossier dat eergisteren voor de strafuitvoeringsrechtbank werd voorgelegd, te doen verdwijnen.
Zijn zaak werd daardoor met twee weken uitgesteld.

De heer Vervloesem is daarmee niet het enige slachtoffer van deze ontoelaatbare praktijken die blijkbaar door U worden getolereerd terwijl deze de fundamentele werking van justitie ondergraven en U zelf in een negatief daglicht stellen.

Mter Jespers, advocaat van de heer Vervloesem, schreef U reeds in januari en februari 2009 om de artikels 72 e.v. van de strafuitvoeringswet te deblokkeren zodat de zaak Vervloesem voor de strafuitvoeringsrechtbank kon komen (terwijl dit normaal gezien reeds voorzien was voor november-december 2008).
Hij ontving echter geen antwoord Uwentwege.
Ook daarin blijkt U en/of uw kabinetsmedewerkers dus in gebreke te zijn gebleven terwijl de gezondheidstoestand van de heer Vervloesem die in totaal meer dan 20 keren werd geopereerd en met spoed in het hospitaal werd opgenomen (waarvan 6 keren tijdens zijn reeds 9 maanden durende opsluiting in de gevangenissen te Turnhout en te Brugge) er dagelijks op achteruit ging.

Zoals U weet, lijdt de heer Vervloesem aan een hartziekte en suikerziekte. Hij werd tweemaal voor kanker geopereerd en zijn nieren werken maar voor 60%. Een paar maanden geleden moest hij in het AZ Sint-Jan te Brugge een open-hartoperatie ondergaan.
Op 14 mei 2009 stelde de cardioloog vast dat hij tengevolge van een langdurige gebrek aan medicatie en gebrekkige behandeling (revalidatie en kynesitherapie), opnieuw zware hartproblemen had. Omdat er daarbij problemen waren met de linkerhartkamer werd er gedacht aan een nieuwe spoedopname op 14 mei 2009.
Welgeteld één dag voor deze spoedopname zou plaats vinden, maakte de gevangenisdirectie echter haar verslag bekend waarin over de hele lijn (verlofaanvragen, voorlopige en/of halve vrijheid om gezondheidsredenen, electronisch toezicht,) negatief werd geadviseerd.
Dit was voldoende om de stoppen bij de heer Vervloesem die 7 maanden had moeten wachten op het eindrapport van de PSD, te doen doorslaan. Hij weigerde voortaan elke medicatie en medische behandeling, wat zijn gezondheidstoestand nog verder deed achteruitgaan.

Vandaag keeg de heer Vervloesem van de sectiedokter te horen dat zijn gezondheidstoestand 'zeer slecht' is en dat kon ik ook aan de heer Vervloesem's zwakke stem horen.

De heer Vervloesem zei me dat hij U vandaag een brief heeft geschreven waarin hij U mededeelde dat hij vanaf volgende week werkelijk een einde aan zijn leven wil maken.
Het is misschien niet de eerste keer dat hij dit zegt maar ik vrees dat hij tengevolge van zijn volledig uitzichtloze situatie, waarvoor U mede verantwoordelijk bent, werkelijk op het punt is gekomen om de daad bij het woord te voegen.

Vooral de PSD die zijn dossier op een frauduleuse manier blokkeert waardoor hij al zijn kansen één na één aan zich ziet voorbijgaan (sociale begeleiding door de UIA, halve en/of voorlopige vrijheid met opvang te Brussel,) zijn een ware doodsteek voor hem geweest.

De heer Vervloesem heeft gedurende de 10 jaar lang dat hij door de pers als 'pedofiel', 'laffe stroper', 'kindermisbruiker', 'zelfverklaarde kinderpornojager' en 'geesteszieke' aan de schandpaal werd genageld, trouwens twee zelfmoordpogingen ondernomen. De kans op zelfdoding is dus erg reëel.

U spreekt op uw website over een 'rechtvaardige en menselijke justitie'.
In 'Just News', de interne krant van de federale overheidsdienst justitie, spreekt U dan weer over uw Masterplan 2008-2012 'voor een gevangenisstructuur in humane omstandigheden'.

U gaat mij toch niet zeggen dat uw woorden zinloos zijn ?
Men kan toch geen gevangenen vrijlaten om de overbevolking in de gevangenissen tegen te gaan terwijl men de hopeloze gevallen die het minste risico opleveren, ten allen koste in de gevangenis wil laten sterven ?

Ik verzoek U daarom nogmaals om uw politieke verantwoordelijkheid in deze op te nemen en uw menselijke kant in deze tragische en ronduit criminele zaak te laten zien.

In de hoop dat U vooreerst aandacht wil besteden aan de zieke gevangenen, waaronder de heer Vervloesem die zich in een medische eindfase bevindt en uw hulp dringend nodig heeft, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

PS. Om de ernst van de situatie van de heer Vervloesem nogmaals te onderstrepen zend ik U in bijlage opnieuw een kopie van de lijst met de meer dan 20 operaties en spoedopnames van de heer Vervloesem:

1) kwaadaardige kanker - St H. Hart Lier - 2 keer
2) nieren - 5 keer - Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas - 2 keer - 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 - H. Hart Lier -Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 - UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville - StElisabeth Herentals - 11 keer
7) nierblok - Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven - 2 keer
8) hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden - 3 keer
9) intensieve, diabetische blok - H. Hartziekenhuis Lier - 4 keer
10) nierblok - H. Hartziekenhuis Lier - 1 keer
11) hartkijkoperatie - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
12) nierdyalyse - AZ Sint Jan Brugge - 5 keer
13) inwendige bloeding - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
14) operatie kijkwonde - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
16) intensieve spoed, cardio - Sint Elisabeth Turnhout - 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) - Sint Elisabeth Turnhout - 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma - Sint Elisabeth ZiekenhuisHerentals - 1 keer
19) hartoperatie - AZ Sint-Jan Brugge
20) moest reeds op 14 mei 2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden maar de gevangenisdirectie wist dit met haar negatieve advies, welgeteld 1 dag voor deze opname, op basis van het rapport van de PSD te voorkomen.

De opnames en operaties in het AZ Sint-Jan te Brugge en Sint-Elisabethziekenhuis te Turnhout vonden plaats tijdens de 9 maanden lange opsluiting van de heer Vervloesem in de gevangenissen te Turnhout en te Brugge


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- België in VN-raad voor Mensenrechten
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- http://pedopitchoun2.blogspace.fr
- Zandvoort case
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- 'Rechten Gevangenen' - Europese Ombudsman
- De Gucht en Clinton spreken over Guantanamo gevangenen
- België in VN mensenrechtenraad
- België in VN mensenrechtenraad / De Gucht
- Belgische gevangenen naar Nederland
- Liga voor Mensenrechten - folteringen in België
-
Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 1 (Frans, nederlandstalige ondertiteling)
- Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 2 (Frans, nederlandstalige ondertiteling)
- Marcel Vervloesem op BFM-TV - Dailymotion (Frans, zonder ondertiteling)
- Marcel Vervloesem op BFM-TV (Frans, Italiaanse ondertiteling)
- Marcel Vervloesem op BFM-TV (Frans, engelstalige ondertiteling)
- Video 'SOS Marcel LIBRE'
- Video 'Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance'
- Vervloesem maart 1998 deel1
- Vervloesem maart 1998 deel2
- Vervloesem maart 1998 deel3
- Vervloesem maart 1998 deel4
- Vervloesem maart 1998 deel5
- Vervloesem maart 1998 deel6
- Vervloesem maart 1998 deel7
- Vervloesem maart 1998 deel8
- Vervloesem maart 1998 deel9
- Vervloesem Marcel september 1998 deel1 Faits Divers RTBF
- Vervloesem Marcel september 1998 deel8 Faits Divers RTBF
- Lippens en de X-dossiers : een totaal Taboe in de berichtgeving in de belgische media
- BBC2 REGINA LOUF 1
- BBC2 REGINA LOUF 2
- BBC2 REGINA LOUF 3
- BBC2 REGINA LOUF 4
- BBC2 REGINA LOUF 5
- BBC2 REGINA LOUF 6
- BBC2 REGINA LOUF 7
- Uitgebreide versie TONY op VTM

Commentaren

Kabinet De Clerck: ontvangstbewijs ---------- Doorgestuurd bericht ----------
Van: <tine.vandertaelen@just.fgov.be>
Datum: 26 juni 2009 11:23
Onderwerp: Auto Reply: Justitie: management - gevangenis Brugge
Aan: werkgroepmorkhoven@gmail.com


Ik ben in verlof tem 3 juli 2009.

Met vriendelijke groeten,
Tine Van der Taelen


---------- Doorgestuurd bericht ----------
From: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>
To: stefaan.declerck@just.fgov.be, stefaan.de.clerck@pandora.be, "Baart, Els" <els.baart@just.fgov.be>, lieselot.bleyenberg@just.fgov.be, vanessa.bury@just.fgov.be, info@just.fgov.be, secr.colpg@just.fgov.be, Tine.Vandertaelen@just.fgov.be, ingrid.vranken@just.fgov.be, "Deloof, Els" <els.deloof@just.fgov.be>, Luc Proot <Proot.Luc@pandora.be>, hofvanberoep.gent@just.fgov.be, faculteit.rechten@vub.ac.be, griffie@arbitrage.be, Chris.Corbeels@vub.ac.be
Date: Fri, 26 Jun 2009 11:23:17 +0200
Subject: Justitie: management - gevangenis Brugge

Gepost door: Morkhoven | 26-06-09

kinderporno België Nederland Zwitserland
ZWITZERLAND BETROKKEN BIJ BELGISCH-NEDERLANDSE KINDERPORNO

De Morgen, 12 Januari 1999, pagina 7

(GENEVE/BRUSSEL) (ANP/BELGA)De Zwitserse justitie stopt een zaak rond een cd-rom met 10.000 kinderpornofoto's uit België en Nederland in de doofpot. Deze beschuldiging uit het Internationale Comité voor de Waardigheid van het Kind, nadat de organisatie afgelopen november het schijfje aan justitie had toegespeeld. "Sindsdien is er helemaal niets meer gebeurd."

De organisatie in Lausanne kreeg de cd-rom begin november via de post uit België. De afzender was de activiste Gina Pardaens, die daags na de zending van het materiaal bij Brussel om het leven kwam bij een auto-ongeval. Volgens Georges Glatz van het Comité voor de Waardigheid van het Kind stuurde Gina Pardaens het materiaal naar Lausanne, omdat zij de Belgische justitie voor geen cent vertrouwde en vreesde voor haar leven.

Ook Zwitserland zou betrokken zijn bij de 'cd-romaffaire'. "Aanvankelijk linkte justitie de porno-cd aan grote kinderpornoaffaires in België en Nederland, zoals de Zandvoortse kinderpornozaak. Nu zijn er foto's herkend die bij het meer van Neufchâtel (West-Zwitserland, red.) zijn genomen, waardoor Zwitserland nu ook direct betrokken is.

Ook bevat het schijfje foto's uit Tsjechië, aldus Glatz in het bezit is van kopieën.

Volgens de organisatie in Lausanne toont de cd-rom aan dat er een veel groter kinderpornonetwerk actief is dan op voorhand aangenomen werd met de zaken in België en Nederland. Ook zouden "bepalde elementen in Brussel", die Glatz niet verder wil toelichten, druk uitoefenen op Zwitserland om de cd-romaffaire te laten liggen. Glatz: "Justitie weigert elk commentaar, ook aan ons, terwijl de porno-cd-rom bij ons vandaan komt."

http://www.radicalparty.org/belgium/dutroux/demorgen120199.htm

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

"IK WEET OOK NIET WAT DIE WORMEN NOG VAN PLAN ZIJN"
De Morgen, 1 december 1998, blz. 10

Je bent dood. Het onderzoek naar de omstandigheden van je dood is afgerond en leidde tot de conclusie dat stierf in een banaal verkeersongeval. Toch loopt er nog steeds een informatief onderzoek naar de klacht wegens doodsbedreigingen die je vijf dagen voor je dood indiende. Dat is de merkwaardige situatie van kinderrechtenactiviste Gina Pardaens. Zij kwam op 16 november om in een verkeersongeval. Vijf dagen eerder stapte ze met haar klacht naar de rijkswacht van Galmaarden. De vrouw, die als medewerkster betrokken was bij het RTBF-programma Faits Divers en ook deelnam aan onderzoeken van de vzw Morkhoven, knalde met haar wagen tegen een brugpijler en was op slag dood.

'Tweede telefoonlijn'

De vrouw had kort voor haar dood nog contact met de Brusselse advocaat Laurent Arnauts, die een tijdje later met een inbraak af te rekenen kreeg. Intussen blijkt dat Gina Pardaens tot in de laatste dagen en uren van haar leven in de rotsvaste overtuiging leefde dat haar iets kon overkomen. Haar zoon werd enkele weken voor haar dood van de weg af gereden. In de in het wrak van haar auto teruggevonden handtas zat het nummer van een autoplaat waarover ze zei dat die haar aldoor volgde.

De Morgen kwam in het bezit van de computercorrespondentie die Gina Pardaens net voor haar dood uitwisselde met een chat-vriendin. Daaruit blijkt dat de vrouw zich ernstig zorgen maakte over haar telefoonlijn en dat er bij haar vriendin (die we de fictieve naam Leila gaven) een telefoontje binnenliep van iemand die door de vzw Morkhoven wordt aangewezen als een van de 'kopstukken' van het pedofilienetwerk in Temse. Daarover werd op 13 november druk gechat. Dat was twee dagen nadat Gina Pardaens naar de rijkswacht stapte:

"12.54. Lola, heb dringend meer informatie over vreemde telefoon nodig, om te weten of ze jullie in het oog houden of niet. Gisterenavond is er hier ook iets vreemd met de telefoon gebeurd. Ik heb naar storingen gebeld en die spraken van een tweede lijn die ik zou hebben. Toen ik negatief antwoordde, bleken ze zeer verbaasd. Ze komen dinsdag eerstkomende de lijn eens nakijken, maar ze zullen natuurlijk niets vinden van wat ons interesseert. "

Eerder die dag komt er bij Leila een hoogst bizarre e-mail binnen met een tekening van haar eigen huis. Ze stuurt die door naar Gina Pardaens. Wanneer ze de tekening willen bekijken, krijgen de twee vrouwen allebei problemen met hun computer. Om 20.38 uur reageert Gina Pardaens met deze chat:

"Dit kan een test geweest zijn om te zien hoeveel jullie weten, of wat. Meld mij elk dergelijk voorval in ieder geval onmiddellijk, let op het uur, de datum, en eventueel kleine details. Geef ze desnoods valse informatie en hou jullie van kromme haas. Voor mij zijn jullie in elk geval goede vrienden die zich met al dat smerig gedoe niet bezighouden."

Later op de avond krijgen de vrouwen het e-mailbestand toch geopend en slagen ze erin de afzender te identificeren: "( .. ) is een pedofiel die zowel in de Temse-zaak als in de Zandvoort-zaak een heel belangrijke rol speelde."

Het chatten gaat nog enkele dagen door, over hetzelfde onderwerp. In de avond van 15 november verstuurt Gina Pardaens nog dit bericht:

"21.56. Leila, ik weet ook niet wat die wormen nog van plan zijn. Ik weet alleen dat je elk klein detail in het oog moet houden en elk abnormaal telefoongesprek moet noteren tot in de details. Hoe weet je dat je gevolgd wordt? je vertrekt, je kijkt rondom jou en wees waakzaam. Let op elk detail en noteer het, zoals nummerplaten of uiterlijkheden. Probeer hen te misleiden. Al dat niet lukt, dan ben je 100 procent zeker. Zo ja, probeer hen te misleiden. Ik ben zeker dat je dat kunt. Je vertrekt, ga ergens binnen en als je buitenkomt moet dezelfde persoon er nog staan, anders is er een andere. Je kan zo een spelletje met hen spelen. Zeker jullie twee. Je kan het hen erg moeilijk maken. Leila, je kan goed tekenen. Probeer van elke persoon een robotfoto te maken."

Zes uur later gebeurt het verkeersongeval. Vrienden en familieleden van de vrouw stellen zich vragen bij de 'haast' waarvan het parket blijk gaf om het onderzoek rond haar ongeval af te ronden. (DDC)

http://www.radicalparty.org/belgium/dutroux/demorgen011298_1htm.htm


°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

PS: Enkele uren voor haar dood telefoneerde Jan Boeykens, voorzitter van de Werkgroep Morkhoven, nog naar Gina Pardaens in verband met de maandenlange telefoonproblemen die zij had. Gina Pardaens had hiervoor weliswaar Belgacom gecontacteerd maar die konden het probleem niet oplossen. Ook de plaatsing van een Zöllertoestel om te weten wie haar anoniem opbelde en bedreigde bleek onmogelijk.

Jan Boeykens moest het gesprek met Gina Pardaens echter afbreken omdat er een sterk geluid op de telefoonlijn te horen was dat ieder verder gesprek onmogelijk maakte (de geluidsstoringen kwamen overéén met de telefonische geluidsstoringen bij de acties van de Werkgroep Morkhoven).

Jan Boeykens probeerde Gina Pardaens diezelfde avond nog een fax te zenden. Het betrof hier een antwoord van justitieminister Stefaan De Clerck in verband met de telefoon en andere problemen die ook de vzw Werkgroep Morkhoven ondervond. Het faxbericht naar Gina Pardaens werd echter geblokkeerd alhoewel het faxen van deze brief naar Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven geen probleem bleek.

Na de dood van Gina Pardaens legde Jan Boeykens een verklaring af bij de rijkswacht. Hij vernam echter niets meer van zijn afgelegde verklaring. De vraag is of er wel een onderzoek gevoerd werd naar de meer dan toevallige dood van Gina Pardaens. Merkwaardig in dit verband is dat Gina Pardaens enkele maanden voor haar dood op een, naar eigen zeggen, 'erg intimiderende wijze' gedurende 3 uren lang door justitie werd verhoord inzake de verdwijning van de Duitse jongen Manuel Schadwald waarnaar zij met Marcel Vervloesem onderzoek voerde. Na haar dood werd er in de Belgische pers (en door de Belgische justitie) met geen woord meer over de zaak Manuel Schadwald gerept.

Morkhovenvoorzitter Jan Boeykens vindt dat de dood van Gina Pardaens niet losgekoppeld kan worden van de door de Hoge Raad voor de Justitie erkende verdwijningen van de ontlastende documenten uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en van de 7 kinderpornocdroms Zandvoort op de gerechtshoven te Turnhout en te Antwerpen. Hij vindt het vreemd dat er ook geen onderzoek werd gevoerd naar de 30 processen verbaal waarin de halfbroer/aanklager van Marcel Vervloesem omtrent zedenfeiten met kinderen en minderjarigen wordt genoemd. Het valt hem op dat de Psycho Sociale Dienst van de gevangenis van Brugge, heel wat belangrijke documenten en alle medische gegevens aan het dossier van Marcel Vervloesem dat voor de strafuitvoeringsrechtbank is bedoeld, 'vergat toe te voegen' en een éénzijdig rapport opmaakte dat ondermeer gebaseerd was op de oude klachten van Vervloesem's halfbroer waarvoor Marcel Vervloesem werd vrijgesproken.

Hij vroeg Minister De Clerck om al deze zaken te laten onderzoeken maar de Minister zwijgt deze zaken dood en laat, tegen beter weten in, Marcel Vervloesem in de gevangenis wegkwijnen. De Minister blokkeert ook de uitvoeringsbesluiten van de artikels 72 e.v. van de strafuitvoeringswet (voorlopige vrijheid op basis van medische gronden) en laat de Centrale Toezichtsraad van het Gevangeniswezen geen werk maken van het onderzoek naar de detentieomstandigheden van Marcel Vervloesem alhoewel hij dit in zijn brief van 25 maart 2009 aan Marcel Vervloesem beloofde.

De voorlopige in vrijheidsstelling van zwaar zieke gevangenen en mensen die reeds jaren in voorhechtenis zitten, zou anders een mogelijkheid zijn om de gevangenisbevolking te verminderen. De Minister die steeds over 'management' spreekt, zou de Belgische Staat de kostelijke uitgaven voor de huur van een gevangenis in Nederland, op die manier tevens kunnen besparen.

Gepost door: Morkhoven | 28-06-09

De commentaren zijn gesloten.