20-05-09

Belgische gevangenen in Nederland...


baldwin.hb'Uw bovengenoemd e-mailbericht heb ik door tussenkomst van Hare Majesteit de Koningin in goede orde ontvangen.
De aangelegenheid waarvoor u mijn aandacht vraagt, valt onder de Belgische rechtsmacht en betreft een Belgische onderdaan.
Als Minister van Justitie kan ik in dezen derhalve niet veel voor u betekenen.'

Hirsch Ballin
Nederlandse Minister van Justitie


België en Nederland zijn van plan om voor het eind van de maand een 500-tal Belgische gevangenen in de Nederlandse gevangenis te Tilburg op te sluiten.

Voor Nederland is het een goede zaak omdat elke cel dan geld opbrengt en de personeelsleden uit de gevangenissen die men gaat sluiten, dan verder tewerkgesteld kunnen worden.

Ook voor België is het een goede zaak omdat men voorlopig geen peperdure gevangenissen hoeft te bouwen en men de gevangenissen met zwaar zieke gevangenen en mensen die maanden (en soms jaren) op hun proces moeten wachten, kan blijven volstompen.

Vorig jaar weigerde de Nederlandse regering nog om op het verzoek van de Belgische justitie in te gaan. 'Juridisch gezien was dit onmogelijk', aldus de Nederlandse regering die zich thans niets meer van die juridische aspecten en de volkomen rechteloosheid van de Belgische gevangenen aantrekt...


antwoordJustitie.Claudia.mailBelgische gevangenenNederland

14:17 Gepost door JaapjeJaap in Actualiteit | Permalink | Commentaren (3) | Tags: nederlandse koningin gevangenen |  Facebook |

Commentaren

Hirsch Ballin: Belgische gevangenen in Nederland
Brussel, 20 mei 2009

Ministerie van Justitie
Ter attentie van Justitieminister Hirsch Ballin
Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
NederlandGeachte Heer Minister,

Betreft: Belgische gevangenen in Nederlandse gevangenissen

In antwoord op een schrijven in verband met een Belgische gevangene antwoordde U destijds:
'De aangelegenheid waarvoor u mijn aandacht vraagt, valt onder de Belgische rechtsmacht en betreft een Belgische onderdaan. Als Minister van Justitie kan ik in dezen derhalve niet veel voor u betekenen.'

U bent met de Belgische justitieminister echter tot een akkoord gekomen om een 500-tal Belgische gevangenen in de Nederlandse gevangenissen op te sluiten alhoewel deze hun Belgische nationaliteit zullen behouden.

Omdat U in één van Uw toespraken over de 'kerntaken van de rechtsstaat sprak', zou ik graag een antwoord willen hebben op de volgende vragen:

° Gebeurt deze deportatie naar Nederland met instemming van de gevangenen en hun gezinnen en/of familieleden ?
° Onder welk rechtsstelsel zullen deze Belgische gevangenen vallen ?
° Is de Nederlandse of de Belgische wetgeving van toepassing op deze gevangenen ?
° Waar kunnen deze gevangenen met hun klachten terecht ?
° Wordt er voorzien in controle- en toezichtsmechanismen inzake de rechten en de detentieomstandigheden van deze Belgische gevangenen ?
° Moeten deze klachten via de gebruikelijke Belgische diensten gaan die volledig onderbezet zijn en niet in staat zijn om hun dossiers af te werken ?
° Moeten vertegenwoordigers van deze diensten hiervoor naar Nederland reizen of in Nederland tewerkgesteld worden ?
° Wordt er wel rekening gehouden met de rechten van deze gevangenen(bezoekrecht, verlofregeling,) ?
° Worden de rechten van deze gevangenen niet aangetast doordat hun advocaten niet bereid zullen zijn om zich naar Nederland te begeven ?
° Is de kans niet groot dat deze gevangenen hierdoor volledig geisoleerd geraken doordat bijna niemand tenslotte bereid zal zijn om hen in Nederland te gaan opzoeken ?
° Ik neem aan dat er voor een aantal Belgische gevangenen die een voor Nederlanders onbegrijpelijk dialect spreken en die ook door Nederlanders moeilijk verstaan worden, communicatieproblemen zullen ontstaan. Ik verwijs hierbij naar de Belgische gevangenen in Engeland die weliswaar een tolk ter beschikking hebben maar wiens dialect door de tolken niet wordt begrepen. Hoe denkt de Minister dit probleem op te lossen ?
° Wie betaalt de reiskosten van de mensen die de gevangenen in Nederland willen gaan opzoeken (als zij er de moed voor hebben, want een verplaatsing naar Nederland neemt een volledige dag in beslag) ?
° Hoe staat het met de reintegratie en reclassering van deze gevangenen die nu reeds volledig mank loopt in België ?
° Vreest U niet dat gevangenen door hun 'stockering' in Nederland totaal geen rechten meer zullen hebben (ook niet op een electronische toezicht) ?
° Wat moet er gebeuren als een in Nederland opgesloten gevangene ziek wordt. Wordt hij in Nederland behandeld en/of gehospitaliseerd ? Laat men de zaak aanslepen omdat dit te veel administratieve problemen met zich meebrengt ?
° Zullen er ook zieke Belgische gevangenen in Nederlandse gevangenissen worden opgesloten ?
° Houdt U als minister wel voldoende rekening met de de uitvoering van nationale wetten (Belgische en Nederlandse) die de rechten van de gevangenen zouden moeten regelen ?
° Houdt U als minister voldoende rekening met de europese en de internationale wetten terzake ?
° Houdt U als minister voldoende rekening met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens wat het respect voor de mensenrechten van de Belgische gevangenen in Nederlandse gevangenissen betreft ?
° Werd er een kamerdebat over deze kwestie gevoerd of worden de zaken enkel inter-ministrieel geregeld ?
° Waarom besliste de Nederlandse regering in 2008 dat de opsluiting van Nederlandse gevangenen in Nederland 'juridisch onmogelijk' was en blijkt dit een jaar later plotseling wél 'juridisch mogelijk' ?
° Denken de Nederlandse en Belgische justiteministers niet te veel aan hun eigenbelang in plaats aan dat van de gevangenen en hun naasten (tewerkstelling van Nederlandse cipiers die anders werkloos zouden geraken, betaling voor de opsluiting in Nederlandse cellen, 'oplossing' voor het probleem van de overbevolkte Belgische gevangenissen die het gevolg zijn van het ontbreken van enig gevangenisbeleid) ?

In afwachting van Uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,


Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

vzw Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
België

Gepost door: Jan Boeykens | 20-05-09

Deportatie Belgische gevangenen De Clercks voorganger Jo Vandeurzen (CD&V) die vanwege de Fortis-affaire moest aftreden, richtte zich in 2008 tot de Nederlandse justitieminister om in Nederland driehonderd cellen te huren voor Belgische gedetineerden.
Op die manier zei Vandeurzen het probleem van de overbevolkte Belgische gevangenissen te willen lossen terwijl die overbevolking het gevolg is van een uitsluitend repressief justitiebeleid dat zoveel mogelijk mensen zolang mogelijk wil opsluiten.

Het plan ging uiteindelijk niet door, onder meer omdat de Nederlandse justitie een juridisch obstakel zag.

In 2009 lijkt het juridisch obstakel plotseling te zijn verdwenen.

Dat komt omdat de Nederlandse regering wel iets ziet in het Belgische geld voor leegstaande cellen.
Ook het Nederlandse gevangenispersoneel dat door de leegstaande gevangenissen haar werk dreigde te verliezen, kan daardoor opnieuw tewerkgesteld worden.

De Nederlandse regering is nu van plan om de politiek rond taakstraffen te herzien zodat haar gevangenissen ook terug volgepompt kunnen worden met Nederlandse gevangenen...

-----------

ARCHIEF

Nieuwe poging Belgische gevangenen in Nederland

21/04/2009 11:58

Om het overbevolkingsprobleem in de Belgische gevangenissen te helpen oplossen, kijkt België opnieuw in de richting van Nederland. Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) heeft bekend gemaakt dat er opnieuw gesprekken aan de gang zijn tussen de Belgische en Nederlandse justitie.

Er wordt gepraat over het onderbrengen van Belgische gevangenen in Nederlandse cellen.

In de loop van 2008 was onder De Clercks voorganger Jo Vandeurzen (CD&V) al eens geopperd om in Nederland driehonderd cellen te huren voor Belgische gedetineerden.

Maar dat plan ging uiteindelijk niet door, onder meer omdat de Nederlandse justitie een juridisch obstakel zag.

Momenteel zijn er weer gesprekken aan de gang. Minister De Clerck zei dinsdag op de VRT-radio dat de vraag om overleg ditmaal uit Nederland kwam.

Het is opnieuw de bedoeling enkele honderden gevangenen uit Belgische cellen in Nederland onder te brengen.

In Nederland staan immers een reeks cellen leeg. Momenteel zou het gaan om zowat vierduizend cellen.

http://www.knack.be/nieuws/belgie/nieuwe-poging-belgische-gevangenen-in-nederland/site72-section24-article32420.html

Gepost door: Yves | 21-05-09

'Problematiek Nederlandse gevangenissen'
ARCHIEF

15.9.2006

Onze reactie op het verzoek om een situatieschets van het Nederlandse gevangeniswezen te geven is vijfledig :

1. De huidige situatie in Nederland
2. Detentie en Behandeling op Maat (DBM)
3. Waarom onrust over DBM
4. www.gevangeniswezen.org
5. Slotnoot

1. De huidige situatie in Nederland

Het gevangeniswezen in Nederland kent een grote differentiatie. Er zijn H.v.B´s (huis van bewaring), gevangenissen, arrestantenafdelingen, IBA (individuele begeleidingsafdeling), BIBA (bijzondere individuele begeleidingsafdeling), EBI (extra beveiligde inrichting), BZA (bijzondere zorgafdeling),… Mannen, vrouwen en jeugdigen zijn gescheiden. Alle soorten inrichtingen en regimes, komen in het hele land voor. De daders worden bij voorkeur in hun eigen streek van herkomst gehuisvest, dit om reïntegratie te bevorderen. Er ligt een grote nadruk op reïntegratie. Lokale gemeentes en particuliere instanties worden hier bij betrokken. Ieder ‘regime’ heeft zijn eigen regels, vastgelegd in de Penitentiaire Beginselenwet. Dit is nationale wetgeving. Daarnaast heeft iedere inrichting zijn eigen huisregels : wat mag een gedetineerde wel en niet op cel hebben, kledingvoorschriften,…

Arbeid en onderwijs zijn bijna voor alle groepen gedetineerden toegankelijk. Voor definitief veroordeelden is arbeid verplicht. Het regime, het soort inrichting waar iemand geplaatst is, is bepalend voor het R.A.P. (regime activiteiten programma). Wat wordt er aan activiteiten geboden, hoeveel tijd verblijft iemand op cel, hoeveel uren bezoek, hoeveel sport,…

Het werk in een P.I. (penitentiaire inrichting) wordt gedaan door verschillende functiegroepen : arbeidsmedewerkers, bepo´s (bewaker portier) en p.i.w.-ers (penitentiair inrichtingswerker).
In de bijzondere afdelingen kan de benaming afwijken, evenals de vereiste opleiding en het salaris.
Het randgebeuren, waaronder onderwijs, sportinstructeur, bureau sociale dienstverlening, medewerkers maatschappelijke dienstverlening.

1. De arbeidsmedewerker werkt op een werkzaal. Hij is speciaal opgeleid om in contact te komen met gedetineerden. De Arbeid hoeft in Nederland op dit moment niet kostendekkend te zijn. Overheidsinstanties en particulieren kunnen werk laten verrichten in een P.I. De P.I. verzorgt het personeel, de ruimte, en de arbeidskrachten. Gedetineerden zijn van maandag tot en met vrijdag voor een dagdeel werkzaam bij de afdeling arbeid. Een aantal gedetineerden werkt hele dagen. De vergoeding voor de arbeid is afhankelijk van het regime. Ze bedraagt +/- 12 tot 25 euro per week. Van dit geld kopen de gedetineerden hun telefoonkaart, postzegels, rookwaar, betalen hun huur t.v. en eventueel huur ijskast. Als er geld over is kunnen ze in een winkel aankopen doen.

Groot verschil met België is dat er in Nederland een groep is die zich specifiek bezig houdt met beveiliging, de zgn. bepo´s

2. bepo´s. Deze collega´s komen niet in direct kontact met gedetineerden. Het zijn portiersfuncties, controle op de camera´s,…

3. p.i.w.-ers. Daarnaast is een er groep p.i.w.-ers, vroeger werden het bewaarders genoemd. Deze groep staat in direct kontact met de gedetineerden. Een p.i.w.-er is de spil op een afdeling. Hij begeleidt de gedetineerden bij de activiteiten, sport, creativiteit, muziek, etc. Hij is manusje van alles : eerste aanspreekpunt, maatschappelijk werker, bemiddelaar in conflicten,… Vaak doen p.i.w.-ers actief mee bij de activiteiten. Op de leefafdelingen regelen deze collega´s alles. Ze zijn eerstelijns werker. Een p.i.w.-er heeft een hogere opleiding dan een bepo. Momenteel wordt ernaar gestreefd dat de p.i.w.-er een middelbare beroepsopleiding heeft.

Per 12 gedetineerden is er 1 p.i.w.-er werkzaam op een afdeling. Op een afdeling met 48 gedetineerden zijn per dienst 4 p.i.w.-ers werkzaam. In het geval van een calamiteit is het voornamelijk deze groep die een calamiteit moet oplossen. In Nederland wordt de omgang met gedetineerden als zeer belangrijk ervaren. Deze omgang zorgt namelijk voor de psychologische beveiliging van het personeel.

2. Detentie en Behandeling op Maat

In het voorjaar heeft de minister de 2e kamer op de hoogte gebracht van de invoering van Detentie en Behandeling op Maat, oftewel DBM. Het voorstel betreft een aantal vergaande veranderingen. 6 september wordt dit voorstel besproken in de 2e kamer. De ondernemingsraden en de vakbonden hebben al gesproken met het departement, maar deze gesprekken vlotten niet.

DBM: Het plan omvat een compleet boekwerk. Er staan absoluut voorstellen in dit boekwerk waar veel voor te zeggen is. Waar het fout gaat is de praktische uitwerking. Het is een grote bezuinigingsoperatie die veel gevolgen heeft voor de mensen op de werkvloer. Er wordt met veel minder personeel op de werkvloer gewerkt. Het wegvallen van dit personeel wil men opvangen door een overkill aan elektronica. Wat de kosten zijn van de infrastructuur aanpassingen is ons onduidelijk. Wij hebben bedragen gehoord van enkele honderden miljoenen. Dit geld zou over een tijdsbestek van meerdere jaren worden terug verdiend. Het zijn verhalen en getallen die we helaas nergens bevestigd zien. Ze worden ook nergens ontkend ! Getallen van investeringen, getallen van overtallig personeel : met de getallen wordt gegoocheld.
De huidige differentiatie van regimes komt te vervallen. Er komen zgn. domeinen. Afhankelijk van de straf, al dan niet veroordeeld, en strafduur wordt men in een domein geplaatst. Er worden 3 domeinen voorgesteld.
Belangrijkste zaken die naar voren komen:

- De norm van 1 personeelslid op 12 gedetineerden wordt 1 op 24. Afhankelijk van het domein kan dit oplopen tot 1 op 48 gedetineerden. Op een afdeling met 96 gedetineerden werken dan nog 2 p.i.w.-ers.
- Arbeid wordt alleen nog maar geboden als die kostendekkend is. De verwachting is dat maar weinig arbeid kostendekkend is. De arbeid zal grotendeels verdwijnen
- Onderwijs wordt nog maar aan een heel kleine groep aangeboden. Onderwijs is dus voor de meesten niet meer bereikbaar.
- Het aantal tweepersoonscellen en meerpersoonscellen wordt behoorlijk opgevoerd. Vijf jaar geleden had iedere gedetineerde in Nederland een eigen cel. 2 jaren geleden werden er landelijk 500 cellen aangewezen om als tweepersoonscellen te dienen. Dit i.v.m. met een tekort aan celcapaciteit die voornamelijk een gevolg was van de toevlucht van bolletjesslikkers (cocaïne). Het betrof een ‘tijdelijke’ maatregel. Met DBM kan het aantal tweepersoonscellen, afhankelijk van het domein, oplopen tot 80%. Realiseert U zich: verblijven er nu 100 gedetineerden op een afdeling, in het uiterste geval kunnen dat er 180 worden. Op de cellen worden stapelbedden geplaatst.
- Er is een penitentiaire landkaart : in welke gemeente komt welke inrichting met welk domein. Er zijn inrichtingen die gesloten worden. In de randstad, het westen van Nederland, wordt bijgebouwd. De randstad is net een gebied waar men moeilijk aan personeel komt. Er is een grote doorstroom van personeel. In het noorden en het zuiden van Nederland is er weinig werk. Het personeel in die inrichtingen is honkvaster, men blijft lang bij de ‘baas’. Net in deze regio´s worden inrichtingen gesloten.
- De veiligheid in de inrichtingen wordt voor het grootste gedeelte overgedragen aan de elektronische voorzieningen. Men is van plan overal camera´s te hangen. Uitzondering hierop vormen de cellen. Deze camera´s moeten calamiteiten gaan registreren. Voorkomen doen camera´s niets ; ingrijpen ook niet. Ze dienen puur als sanctiemiddel achteraf. De psychologische beveiliging verdwijnt.
- In DBM wordt gesteld dat er meer contact moet komen tussen personeel en gedetineerden….Haaks hierop wordt het aantal personeelsleden, bewaarders, met 50% tot 75% gereduceerd.
- Tijdens de wandeling gaat er één bepo toezicht houden op 96 gedetineerden. Deze bepo mag niet ingrijpen en geen contact hebben met de gedetineerden. Deze bepo moet zijn werk gaan verrichten vanachter een ijzeren hekwerk, beveiligd met stroomdraden. In de huidige situatie doen p.i.w.-ers de wandeling.
- Het toezicht tijdens de bezoekmomenten wordt nu nog gedaan door p.i.w.-ers van de afdeling waar de gedetineerden verblijven. In het voorstel gaat 1 bepo toezicht bezoek doen vanachter glas. Hij houdt toezicht op 1 of 2 bezoekzalen (per zaal 12 gedetineerden met max. 48 personen bezoek).
- De inzet van honden gaat tot de dagelijkse praktijk behoren, waaronder het bezoek controleren op invoer van drugs en inzet tijdens calamiteiten.
- Er wordt een extreem sanctiebeleid voorgesteld. Gedetineerden moeten hun gunsten, wat nu nog rechten zijn, verdienen. Denk hierbij aan verlofmogelijkheden, bezoek, en wellicht zelfs de vervroegde invrijheidsstelling. Er blijven basisrechten bestaan, maar de omvang hiervan is (ons) nog onduidelijk.

3. Waarom de onrust over DBM?

a. gevolgen op personeelsvlak
b. veiligheid
c. inhoud werk

a. Er wordt door het ministerie verteld dat er geen gedwongen ontslagen volgen. Dan weer wordt er gesproken over 700 arbeidsplaatsen die verdwijnen, dan weer over 1200, dan weer over… Feit is dat veel P.I. hun personeel al sinds een jaar aanmoedigen om ontslag te nemen. Gaat DBM door, dan zijn er voor het overtallige personeel twee mogelijk-heden : 1. reorganisatieontslag : iedereen die overtallig is staat op straat. 2. Men komt in de PLAK, er wordt gekeken naar herplaatsing binnen het eigen ministerie of een ander ministerie. Iedere werknemer moet binnen een tijdsbestek van 18 maanden minimaal één andere functie worden aangebo-den, maximaal drie. Weigert een werknemer hierop in te gaan, staat hij op straat. Personeel wordt dus verplicht te verhuizen. In Nederland kennen wij geen afkoopregeling voor personeel werkzaam bij het ministerie van justitie. Er is personeel dat 15 dienstjaren heeft en met ontslag bedreigd wordt.
b. Het personeel zet zeer grote vraagtekens bij de veiligheid. Ervaring heeft ons geleerd niet te vertrouwen op de elektronische voorzieningen. Deze zijn onbetrouwbaar. Gedeeltelijke of gehele systeemuitvallen komen helaas voor. Van de psychologische beveiliging is helemaal geen sprake meer. De omgang van p.i.w.-ers met gedetineerden wordt tot een minimum teruggebracht.
Er is geen back-up meer ter beschikking in het geval van calamiteiten. In de berekening van het ministerie wordt er zelfs van uitgegaan dat een unit-directeur moet mee interveniëren bij een alarm situatie…
c. Het werk van p.i.w.-ers wordt inhoudelijk behoorlijk uitgekleed. Een p.i.w.-er dreigt weer sleuteldrager te worden. Deuren openen en sluiten, en in de tussentijd terugtrekken.
Personeel vraagt zich af welke uitwerking dit nieuwe regime op gedetineerden heeft. Gedetineerden zijn mensen. Wil je die veranderen dan doe je dat met mensen.
Met DBM verwijdert Nederland zich van de Europese gevangenisregels en de aanbevelingen van de Raad van Europa. Nationale wetten moeten worden aangepast omdat DBM strijdig is met de eigen wetgeving… (Penitentiaire beginselenwet).
In DBM zijn de gedetineerden de hele dag buiten hun cel. Wat moeten gedetineerden nog met hun vrije tijd ? Er is bijna geen arbeid meer. Het onderwijs wordt bijna helemaal opgeheven. Rest hun nog rond te hangen op de afdelingen. Uit verveling ontstaan irritatie en agressie.

Het gaat helaas veel te ver om alle tegenargumenten te benoemen op DBM. Heel graag verwijzen wij de geïnteresseerde naar de website www.gevangeniswezen.org. Op deze site wordt DBM van veel kanten belicht.

4. www.gevangeniswezen.org

Gedurende een jaar of nog langer werd er in het blad “balans”, een uitgave van DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen), al mede-gedeeld dat een en ander zou gaan veranderen : een betere begeleiding van de gedetineerde terug de maatschappij in, een betere aansluiting van de ketenpartners… Allemaal prima, niets mis mee. In deze publicaties werd niets verteld over de concrete invulling op de werkvloer. Op een gegeven moment kregen de initiatiefnemers van www.gevangeniswezen.org zelf ook een en ander formeel te horen op de eigen werkplek. De informatie was zeer onvolledig en op vragen werd niet geantwoord.
Leden van de ondernemingsraden gaven geen antwoord. Alle informatie die zij hadden/hebben staat onder embargo.
De gekozene mag de kiezer niet vertellen wat er staat te gebeuren (zwijgplicht). Het idee voor een website was geboren. Informatie verzamelen en informatie geven. Dit op anonieme basis, want kritiek wordt bij DJI absoluut niet verdragen. Vaak is het stellen van vragen al meer dan voldoende om bedreigd te worden. Dit gebeurt van laag tot hoog. De angst regeert. Nu, maar ook in het verleden, hebben wij moeten constateren dat collega´s geen handtekening durven zetten onder formele oproepen van bijvoorbeeld zelfs vakbonden.
www.gevangeniswezen.org is ervan overtuigd dat diegene die niet op straat wordt gezet uiteindelijk niet blij hoeft te zijn. De betreffende werknemer kan zijn hypotheek verder aflossen, totdat hij vervalt in de ziekte wet. Want gaan de voorgenomen plannen daadwerkelijk door zal dit zijn weerslag hebben op de individuele werknemer. Het gevoel van veiligheid verdwijnt. De echte veiligheid verdwijnt. De ethiek verdwijnt.
De macht van de vakbonden in Nederland is klein vergeleken met die in België. Een stakingscultuur heeft Nederland niet. Staken is gebonden aan vele regels. Stakende werknemers, en zeer zeker stakende ambtenaren, zijn vrij uniek in Nederland. Door de intimidatie die er plaatsvindt en het gebrek aan vertrouwen in de bonden, is het maar de vraag of op grote schaal gehoor zou worden geven aan acties van de bonden. www.gevangeniswezen.org is er echter van overtuigd dat er ondanks de intimidatie en het gebrek aan vertrouwen toch een grote draagkracht voor mogelijke acties aanwezig is. Deze draagkracht wordt maximaal wanneer iedereen ervan doordrongen is dat personeel daadwerkelijk op straat wordt gezet, als men zich echt realiseert wat de gevolgen van de voorstellen zijn, en dat de voorgenomen plannen ook daadwerkelijk worden ingevoerd.

www.gevangeniswezen.org : op deze website wordt informatie verzameld met betrekking tot de voorgenomen bezuinigingen. Personeel kan anoniem het hart luchten. Er worden links naar interessante artikels verzameld. Daarnaast is er actie ondernomen. De meest belangrijke zijn :
- De initiatiefnemers hebben vakbonden aangeschreven, maar formele reacties zijn uitgebleven.
- De initiatiefnemers hebben de GOR (groepsondernemingsraad) van het gevangeniswezen aangeschreven waarbij individuele reacties volgden.
- De initiatiefnemers hebben alle politieke partijen, ieder kamerlid persoonlijk, aangeschreven die zitting hebben in de vaste Kamercommissie van justitie in de 2e kamer. Enkele partijen reageerden zeer positief. Opmerkelijk hierin is de socialistische partij (SP) die zeer adequaat heeft gereageerd. Andere partijen doen alsof hun neus bloedt. De verkiezingen komen eraan. Eén partij, een hele grote in Nederland, maakte het zelfs zo bont door te reageren, na diverse verzoeken van onze zijde, dat ze de mail hadden gedelete omdat de mail afkomstig was van een anoniem iemand… Een aantal mails volgden hierop van onze zijde met vriendelijke verzoeken doch zonder reactie.
Veiligheid is in de Nederlandse politiek een hot item. Heel veel draait om veiligheid en alles wat ermee samenhangt. Het is zeer vreemd dat politieke partijen dan niet reageren. Gedetineerden, uitgezonderd de levenslangen, keren uiteindelijk terug de maatschappij in. Zorg voor een goede begeleiding, een menswaardige detentie, en je hebt een deel gewonnen. Dieren kweken, daar is niemand mee gebaat. Opgepast, dit heeft niets met betutteling te maken !!!
- De initiatiefnemers hebben individuele werknemers gemaild, en vele dankbare reacties hierop ontvangen.
- De initiatiefnemers hebben de Raad van Europa gemaild en uiteindelijk een zeer interessant antwoord gekregen !
- De initiatiefnemers hebben over de landsgrenzen heen gemaild, ook met Filip Dudal van het ACV. Een gevolg van de “Google zoekmachine”. We hebben toen een warme reactie gekregen waarvoor onze dank.

5. Slotnoot

Het Ministerie van justitie, de Dienst justitiële inrichtingen, het management op lokaal niveau, doet en handelt alsof DBM al een feit is. Er wordt een loopje genomen met de politiek, de vakbonden, de groepsondernemingsraad van het gevangeniswezen, deskundigen op het vlak van penitentie, gedragsdeskundigen.

Nederland, een land dat internationaal gold als toonaangevend op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, sociale voorzieningen, en ook het gevangeniswezen. Wellicht moeten we concluderen dat het gevangeniswezen het lang heeft volgehouden, want de rest is al naar de vaantjes.

Beste Belgische collega´s www.gevangeniswezen.org kan alleen maar hopen dat België, Nederland hierin niet volgt. Wij zitten in Nederland met een minderheidskabinet opgescheept. In november volgen verkiezingen. Het gevallen kabinet van premier Balkenende heeft gezegd geen besluiten te nemen die onomkeerbaar zijn. Eenmaal doorgevoerd en ingevoerd is er geen weg terug. Gaat DBM door, dan is het één van die vele leugens waar de Nederlandse bevolking mee wordt opgezadeld.

Bedankt voor de getoonde belangstelling,

Vriendelijke groet,

www.gevangeniswezen.org

Gepost door: Yves | 21-05-09

De commentaren zijn gesloten.