15-05-09

Belgische gevangenen in Nederlandse gevangenissen...


declerck.286380Brussel, 15 mei 2009

Hierbij volgen enkele brieven aan de Belgische justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V - Vlaamse Christen Democraten) in verband met de Morkhoven-actievoerder Marcel Vervloesem die, onder druk van justitie en de gevangenisdirectie van Brugge, gisteren besloten heeft om zijn medicatie en medische behandeling definitief stop te zetten.

In 1998 werd Marcel Vervloesem door zijn halfbroer Victor V. (Sp.a-bestuur Herentals, voordien lid van de CD&V), in roddels tegenover Het Nieuwsblad, de Gazet van Antwerpen en de commerciële zender VTM, van 'verkrachtingen en folteringen' beschuldigd. Volgens Victor V. die de wereldwijde publiciteit rond zijn halfbroer inzake de kinderpornozaak Zandvoort benijdde en zowat 30 processen-verbaal van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen op zijn naam heeft staan, hadden de 'feiten' zich 20 jaar voordien voorgedaan. Victor V. benoemde zijn halfbroer enkele jaren geleden echter tot secretaris van zijn vereniging die werkzaam was rond sociale woningen.

In 2005 organiseerde Victor V. die in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij zetelde, een petitie om Marcel Vervloesem uit zijn sociale woning van de Geelse Bouwmaatschappij in de wijk Koninkrijk te Morkhoven te laten zetten.

Alhoewel de petitie amper door een tiental kennissen van Victor V. werd getekend, bracht het OCMW-raadslid Marleen Diels uit Morkhoven (CD&V) deze petitie ter sprake in de gemeenteraad van de Stad Herentals.

De Herentalse burgemeester Jan Peeters (Sp.a) stond vrij positief tegenover het voorstel in de petitie 'omdat dit ook rond het imago van Herentals en omstreken draaide' maar stelde zich iets voorzichtiger op tegenover de eis in de petitie om de Nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven van het Internet te verwijderen.

De vrederechter was echter niet akkoord met de manier waarop men de actievoerder uit zijn woning trachtte te drijven.

Een klein jaar geleden liet de Geelse Bouwmaatschappij weten dat zij Marcel Vervloesem uit zijn woning wilde.
Er werd toen een oplossing gevonden voor de problemen die zich tengevolge van de opsluiting van Marcel Vervloesem in de gevangenissen van Turnhout en Brugge voordeden.

Vorige week richtte de Geelse Bouwmaatschappij zich tot de vrederechter omdat zij het huurcontract met Marcel Vervloesem wil verbreken...

De vzw Werkgroep Morkhoven verwacht dat Marcel Vervloesem één van de komende dagen in de gevangenis van Brugge of in het AZ Sint-Jan te Brugge zal overlijden en bereidt thans een rechtszaak voor tegen justitieminister De Clerck die zwaar nalatig is gebleven in het dossier.
De Clerck die bij de Nederlandse regering over zijn 'overbevolkte gevangenissen' ging klagen, vindt ondermeer dat zwaar zieke gevangenen zoals Marcel Vervloesem eindeloos moeten lijden en tot hun laatste adem in de gevangenis moeten opgesloten worden.
Hij overtreedt daarmee het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens dat door België mede werd ondertekend.


Brief aan Minister De Clerck

Kabinet justitieminister De Clerck
t.a.v. Mevrouw Baart

Brussel, 11 mei 2009

Geachte Mevrouw Baart,

Ik kreeg zopas nog een telefoontje van Marcel Vervloesem.

En zonder rond de pot te draaien, zoals de Minister dit voortdurend doet, kan ik u hierbij nog het volgende mededelen:

Vandaag diende er, zoals gisteren, opnieuw bloed te worden genomen van Marcel Vervloesem omdat er een 'foutje' was gebeurd.

Toen Marcel Vervloesem vroeg hoe het nu medisch gezien stond (opname in het ziekenhuis enzoverder), antwoordde de verpleegster hem dat 'de dokter dit morgen met hem zou bespreken'.

Uit de bloedstaal had men kunnen opmaken dat de suiker van Marcel Vervloesem, zoals we reeds maanden weten, 'veel te hoog staat'.

Marcel Vervloesem heeft een medicament bijgekregen. Het gaat hier om de bloedverdunner Marcumar. Dit is een zwaar medicament dat niet zonder gevaar is voor hart en hersenen.

Marcel Vervloesem heeft nog altijd niets gehoord van zijn penitentiair verlof dat hij op 5 maart 2009 had aangevraagd en dat op 5 mei op de directievergadering was besproken.
Men had hem weer beloofd dat hij diezelfde dag nog een antwoord zou ontvangen. Maar het betreft hier weer de zoveelste valse belofte.

Ook van de PSD dat de beslissing van de directievergadering op 5 mei jl. en van het personeelscollege op 7 mei jl. voor de zoveelste keer verhinderde, en dat twee dagen nadien afkwam met de 'zegevierende' mededeling dat het zogezegd haar eindrapport had afgemaakt, heeft Marcel Vervloesem niets meer vernomen.

Artikel 72 van de strafuitvoeringswet is nog altijd niet van toepassing. Het wordt (tussen haakjes) door de Minister zelf al maandenlang geblokkeerd.

Marcel Vervloesem heeft na 6 weken nog altijd niets vernomen van professor Distelmans die de Minister zogezegd voor zijn euthanasieaanvraag had gecontacteerd.

Marcel Vervloesem heeft een maand nadat de Minister hem en zijn advocaat liet weten dat het Hoog Comité van Toezicht van het Gevangeniswezen zijn detentieomstandigheden zou onderzoeken, nog altijd niets van dit Comité vernomen.

U ziet dus dat de brieven van de Minister niet meer dan een allegaartje van valse beloftes zijn waardoor de Minister op de gestelde vragen geen antwoord moet geven.

Dit weerspiegelt eigenlijk op een perfecte manier het gevangenisbeleid van de Minister dat vooral uitblinkt in zijn afwezigheid.

Hoe dan ook, indien er één van de volgende dagen iets zou mislopen met Marcel Vervloesem, dan zal de Minister, die op alle mogelijke manieren geinformeerd wordt, daar persoonlijk voor moeten opdraaien.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

GEEN REACTIE

--------------------

Brief aan Minister De Clerck

Brussel, 11 mei 2009

Geachte Mevrouw Baart,

Betreft: Marcel Vervloesem - uw brief van 30.4.2009

Ik zou u de volgende vragen willen stellen inzake voornoemd onderwerp:

- Heeft de minister nu al een onderzoek laten instellen naar het foutieve rapport dat door de Penitentiaire Gezondheidsdienst van Dokter Van Mol van het ministerie van justitie werd opgemaakt ?
- Heeft de minister al opdracht gegeven om te laten onderzoeken waardoor de medicatie van Marcel Vervloesem herhaaldelijk werd stopgezet, wat tot nieuwe hartproblemen heeft geleid en zijn heropname in het ziekenhuis (waar hij zal behandeld worden met electroshocks) noodzakelijk maakt ?
- Marcel Vervloesem heeft gedurende 4, 5 jaar kanker. Hij werd er tweemaal voor geopereerd. De dokter van de gevangenis van Turnhout heeft op 10.12.2008 een zorgprotocol voor de kanker gevraagd maar daaraan werd nooit een gevolg gegeven. Wordt de aanwezigheid van kankercellen in het bloed van Marcel Vervloesem onderzocht?
- Hoe komt het dat Marcel Vervloesem niettegenstaande de 'gepaste verzorging' al drie weken lang met opgestapeld vocht in zijn benen sukkelt, wat tijdens zijn opsluiting in de gevangenis te Turnhout tot een spoedopname leidde waarbij hij zes uren lang aan de hartmachine (+ andere toestellen) lag ?
- Hoe komt het dat Marcel Vervloesem's bloeddruk de laatste weken steeds op 19 en 20 staat, wat levensgevaarlijk is na zijn recente hartoperatie ?
- Wordt er wel nagegaan of de voor 60% werkende nieren van Marcel Vervloesem nog voldoende functioneren ? Is dit, tesamen met zijn hart- en suikerziekte, misschien één van de redenen van de vochtopstapeling in zijn benen ?
- Hoe komt het dat de suikerspiegel van Marcel Vervloesem nog steeds niet gestabiliseerd is en soms op 300 staat, wat in zijn geval, levensgevaarlijk is ?
- Waarom laat men deze problemen steeds aanslepen in plaats van Marcel Vervloesem in observatie te nemen in het ziekenhuis ?
- Waarom zette men, tesamen met de medicatie, de kinesytherapie en de revalidatie van Marcel Vervloesem gedurende een drietal weken na zijn hartoperatie stop ? Wie was daar verantwoordelijk voor ?
- Gaat Marcel Vervloesem opnieuw in bewusteloze toestand aan de operatietafel en het ziekenhuisbed geketend worden ?
- Wordt hij na zijn terugkomst uit het ziekenhuis (als hij de electroshocks overleeft) opnieuw bij de psychisch gestoorde persoon op het medisch centrum van de gevangenis te Brugge gestoken om te 'recupereren' ?
- Heeft minister De Clerck nu al werk gemaakt van de uitvoeringsbesluiten van artikel 72 e.v. van de strafuitvoeringswet (vrijlating op medische gronden) ?
- Waarom laat minister De Clerck zieke gevangenen eindeloos lijden in zijn volgepropte gevangenissen en houdt hij geen rekening met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens waarin de mensen- en burgerrechten voor alle inwoners van de verdragsluitende staten zijn geregeld ?
De minister schendt artikel 2 (recht op leven), artikel 3 (verbod op martelen - Volgens het VN-verdrag is marteling 'iedere handeling waardoor opzettelijk hevige pijn of hevig leed, lichamelijk of geestelijk, wordt toegebracht met zulke oogmerken als het verkrijgen van inlichtingen, bestraffing, intimidatie of dwang, wanneer zulke pijn wordt toegebracht door of met instemming van een overheidsfunctionaris), artikel 13 (recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel), artikel 14 (verbod op discriminatie)
- Waarom discrimineert de minister gevangenen en mogen gevangenen zoals Bart Debie (Vlaams Belang) reeds na 1 dag, om 'gezondheidsredenen', terug naar huis terwijl andere gevangenen van geen enkele gunstmaatregel kunnen genieten en hun reintegratie en reclasseringsdossier door eindeloze vertragingsmanoeuvres van de PSD (Psycho Sociale Dienst van het ministerie van justitie) en de DIG (Dienst Individuele Gevallen van het ministerie van justitie) worden geblokkeerd ?
- Waarom beklaagt de minister zich tegenover de Nederlandse regering over zijn overbevolkte gevangenissen terwijl hij mensen zoals Marcel Vervloesem met hun uitzichtloze medische toestand in die overvolle gevangenissen laat wegteren ?
- Op het medisch centrum van de gevangenis te Brugge zag ik tal van gevangenen die volledig afgeleefd waren en onvoldoende of geen medische verzorging kregen. Wat bedoelt de minister eigenlijk met zijn 'rechtvaardige en menselijke justitie' ?
- Waarom wil de minister dat Marcel Vervloesem zijn laatste adem uitblaast in de gevangenis ?
- Waarom laat de minister, terwijl ik hem dit herhaaldelijk vroeg, geen onderzoek instellen naar de door de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk vastgestelde verdwijningen van de ontlastende stukken en de kinderporno-cd-roms Zandvoort op de gerechtshoven te Turnhout en te Antwerpen ?
- Waarom vraagt de minister zich niet af waarom er geen onderzoek gevoerd wordt naar de 30 processen-verbaal inzake zedenfeiten met kinderen en minderjarigen waarin de halfbroer-aanklager van Marcel Vervloesem wordt genoemd ? In oktober 2006 liet ik een kopie van deze lijst PV's aan procureur-generaal Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen (alwaar de kinderporno-cd-roms verdwenen) overmaken.
- Wil de Minister de zwaar zieke Marcel Vervloesem door middel van zijn gevangenisschap in mensonterende omstandigheden, het zwijgen opleggen inzake de kinderpornozaak Zandvoort terwijl de Minister weet dat daar geen onderzoek in gebeurde ?

In afwachting van het antwoord van de Minister, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

GEEN REACTIE

--------------------

'Antwoord' van Minister De Clerck

Van: Baart, Els
Verzonden door: just.fgov.be
Aan: Jan Boeykens
Cc: Desmet, Mathieu
Datum: 11 mei 2009
Onderwerp: RE: Marcel Vervloesem: Brief van 30.4.2009

Geachte heer Boeykens,

Ik hem met aandacht uw mail van 8 mei 2009 gelezen met betrekking tot de gezondheidstoestand van de heer Vervloesem.

Zoals in het verleden reeds geantwoord, werden alle opmerkingen overgemaakt aan de gevangenisarts en aan de Dienst Gezondheidszorg Gevangeniswezen.

De medische opvolging en behandeling valt onder het medisch geheim en de bevoegdheid van de geneesheren die alles eraan doen om de heer Vervloesem een adequate en volwaardige medische behandeling en verzorging te verzekeren.

Het staat de heer Vervloesem te allen tijde vrij zelf een arts naar keuze naar de gevangenis te laten komen, die hem kan onderzoeken en zich nadien met de gevangenisarts in verbinding kan stellen om overleg te plegen over diagnose en behandeling.

Met voorname hoogachting,

Els Baart

Kabinet Stefaan De Clerck, Minister van Justitie

-------------------

Brief aan De Clerck

Brussel, 8 mei 2009

Minister van Justitie
Stefaan De Clerck
Waterloolaan, 115
1000 Brussel

Geachte Mevrouw Baart,

Betreft: uw brief van 30.4.2009 inzake de heer Marcel Vervloesem

Uw ref.: KAB/LSt/EB/2009-11040

Ik wens u te danken voor uw brief van 30.4.2009 (ondertekend door minister De Clerck) waarin u geen enkel antwoord gaf op de door mij gestelde vragen in mijn E-mails en in mijn aangetekende brieven van 19.1.2009, 20.1.2009, 2.4.2009 en 9.4.2009 aan minister De Clerck.

U schreef mij enkel dat 'de medische aspecten van het dossier Vervloesem werden onderzocht door de Dienst Gezondheidszorg'.

Ik had de minister echter verzocht een onderzoek te laten voeren naar het door de Penitentaire Gezondheidsdienst (die onder verantwoordelijkheid valt van Dokter F. Van Mol) verkeerdelijk opgestelde medische rapport over Marcel Vervloesem.

Voorts vroeg ik de minister om rekening te houden met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens dat het nodeloze en folterende lijden van zwaar zieke gevangenen zoals Marcel Vervloesem verbiedt.

Ik deelde de minister herhaaldelijk mede dat Marcel Vervloesem op enkele maanden tijd, 6 keren met spoed in het ziekenhuis diende opgenomen en 5 keren diende geopereerd te worden. Ik wees de minister op de uitzichtloze gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem (hartziekte, suikerziekte, kanker, nieren die maar voor 60% werken enzoverder) en het feit dat dergelijke mensen niet in zijn tot boordens toe volgestompte gevangenissen thuishoren.

Ik vroeg de minister waarom hij gevangenen discrimineerde en vroeg hem waarom Michel Nihoul (Zaak Dutroux) om 'gezondheidsredenen' zo snel een verlofregeling en gunstmaatregelen kreeg toegezegd terwijl andere gevangenen en mensen zoals Marcel Vervloesem tot hun laatste adem in de gevangenis worden opgesloten.
Ik bracht daarbij ook het geval van Bart Debie (Vlaams Belang) ter sprake die tot 4 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld maar die om 'gezondheidsredenen' en dank zij het 'cordon sanitaire' tegenover het Vlaams Belang, reeds na 1 dag terug naar huis mocht gaan om er op zijn electronisch enkelbandje te wachten.

Ik zei de minister dat hij politiek verantwoordelijk was voor deze wantoestanden en vroeg de minister om op te houden met over zijn 'overbevolkte gevangenissen' te klagen omdat hij daar zelf schuldig aan is.

Ik informeerde de minister meermaals over het feit dat Marcel Vervloesem herhaaldelijk geen medicatie kreeg en zijn noodzakelijke medicatie reeds 3 x zonder enige reden, geheel of grotendeels werd stopgezet (gevangenis te Turnhout, isoleercel van de gevangenis te Brugge, gevangenis te Brugge).

Ik zond de minister een kopie van mijn schrijven aan Dokter Proot, hoofdgeneesheer van de gevangenis te Brugge, onder wiens verantwoordlijkheid de medicatie van Marcel Vervloesem reeds twee maal zonder enige reden werd stopgezet. Dit schrijven bevatte een uitgebreid medisch verslag over de uitzichtloze gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem nadat hem wekenlang de noodzakelijke medicaties, revalidatie en kinesytherapie nodig om te herstellen van zijn hartoperatie, werden onthouden.
De minister liet de zaak echter wekenlang aanslepen zodat de cardioloog uiteindelijk onregelmatige hartkloppingen bij Marcel Vervloesem vaststelde. Dat was waarschijnlijk ook de bedoeling van deze zoveelste medicatiestop waaraan de diensten van de minister pas na weken de nodige aandacht besteed hebben zodat het kwaad weer was geschied en de schade aan de gezondheid van Marcel Vervloesem weer 'met sukses' aangericht was.

Tijdens mijn bezoek, 10 dagen geleden, stelde ik vast dat de gezondheid van Marcel Vervloesem die intussen opnieuw wat meer medicatie had gekregen, opnieuw zwaar was achteruit gegaan. Zijn suikerspiegel was weer totaal uit balans, zijn bloeddruk stond veel te hoog en hij had opnieuw water in zijn benen.
In plaats van onmiddellijk een onderzoek te laten instellen naar de oorzaken van de achteruitgang van Marcel Vervloesem's gezondheidstoestand gaf de geneesheer van sectie 35 waar Marcel Vervloesem thans verblijft en die naar ik vernomen heb van goede wil is, Marcel Vervloesem zwaardere medicatie in de hoop dat het probleem daarmee zou opgelost geraken.

Bij mijn bezoek van 9.5.2009 (gisteren dus) stelde ik vast dat de benen van Marcel Vervloesem nog meer opgezwollen waren dan voorheen. Zijn bloeddruk had meermaals op 19 en 20 gestaan en dat bleek niet meer met medicatie op te lossen te zijn.
Voor Marcel Vervloesem die een paar maanden geleden een zeer zware hartoperatie moest ondergaan, is dit een levensgevaarlijke situatie.
Tengevolge van deze hoge bloeddruk heeft hij voortdurend hoofdpijn en het gevoel dat hij een neusbloeding krijgt.
Hij staat voortdurend onder stress omdat hij weet dat deze situatie hem vandaag of morgen fataal zal worden en omdat hij weet dat de minister die steeds over een 'menselijke justitie spreekt', hem ten allen koste in de gevangenis wil laten overlijden.
De suikerspiegel van Marcel Vervloesem schommelt van 100 tot 300. Ook dat is levensgevaarlijk voor iemand die een zware hartlijder is en nog maar onlangs werd geopereerd.
Hoe het nu met de kankercellen in zijn lichaam staat, weet hij niet. Het is niet gezegd dat deze toestand in de gevangenis wordt opgevolgd.

Vandaag wist Marcel Vervloesem ons te berichten dat hij een hele dag naar medische diensten heeft moeten lopen.
Zijn medische toestand waarvoor de minister door zijn onbuigzaamheid persoonlijk verantwoordelijk is, is thans zo verslechterd dat er buiten de hartstoornissen ook problemen met de linkerhartkamer zijn opgedoken.
Men heeft eindelijk besloten (misschien is het daarvoor al te laat) om hem volgende week opnieuw in het ziekenhuis op te nemen alwaar hij electroshocks zal krijgen tijdens zijn slaap. Het schijnt nog maar de 'enige oplossing' te zijn. De problemen zijn namelijk zo omvangrijk geworden dat men het risico dat zijn hart het daardoor begeeft, wil nemen.
Of de nieren van Marcel Vervloesem daardoor opnieuw voor 100% zullen gaan werken, zijn suikerspiegel daardoor gestabiliseerd zal geraken en het water daarmee uit zijn benen zal wegtrekken, valt te betwijfelen. Ook de mogelijke kankercellen zullen er niet door verdwijnen.
De medicaties worden nu verder tot een absoluut hoogtepunt opgedreven.

Ik heb de minister regelmatig geschreven dat de verdere opsluiting van Marcel Vervloesem onder zijn huidige gezondheidstand waarvoor hij als minister thans verantwoordelijk is, en de manier waarop Marcel Vervloesem gedurende de eerste zes maanden van zijn gevangenschap behandeld werd, op een beraamde moord lijkt.

De minister (ook de afgetreden minister Vandeurzen) en zijn kabinetsmedewerkers werden immers tot in detail door mij geinformeerd in deze kwestie.

Zowel de advocaat van Marcel Vervloesem als ikzelf hebben herhaaldelijk maar tevergeefs aan minister De Clerck gevraagd om dringend werk te maken van de uitvoeringsbesluiten van de artikels 72 e.v. van de strafuitvoeringswet. We moesten maanden wachten op een antwoord van de minister die mij in uw brief van 30.4.2009 tenslotte op een vage manier liet mededelen dat de 'strafuitvoeringsmodaliteiten werden onderzocht'.

De maandenlange vertragingsmanoeuvers van de Psycho Sociale Dienst (PSD) en van de gevangenisdirectie, alsook de onbestaande werking van de Dienst Individuele Gevallen, werden bij de minister tevergeefs ter sprake gebracht.

Een maand geleden beloofde de minister om door de Hoge Raad van Toezicht van het Gevangeniswezen, een 'onderzoek' te laten instellen naar de omstandigheden waarin Marcel Vervloesem zich bevindt maar Marcel Vervloesem heeft tot nogtoe niemand van deze Hoge Raad gezien of gesproken.
Vandaag vernam Marcel Vervloesem dat gevangenisdirecteur Van Poucke een gesprek zou voeren over de situatie maar door de electroshocks die hem staan te wachten, kan het zijn dat het nooit meer tot een gesprek komt.

Zoals ik de minister reeds herhaaldelijk schreef, zal de Werkgroep Morkhoven hem persoonlijk verantwoordelijk stellen indien er iets met Marcel Vervloesem gebeurt.
Want nogmaals: het is de minister die 100% op de hoogte is van dit dossier, die de vrijlating van Marcel Vervloesem belette en die persoonlijk en politiek verantwoordelijk is voor de overbevolking en het overlijden van doodzieke mensen in de Belgische gevangenissen.
De minister is ook maar al te goed op de hoogte van de verdwijningen uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en van de 7 kinderpornocdroms op het hof van beroep te Antwerpen.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

Kopie: Marcel Vervloesem, Wendy Vervloesem, advocaat Raf Jespers, kamerleden, pers, europese parlementsleden, Voorzitter Commissie Mensenrechten EP, medische diensten en hospitalen,


FOTO

Justitieminister De Clerck (CD&V - Vlaamse Christen Democraten) die een maand geleden beloofde om door de Hoge Raad van Toezicht van het Gevangeniswezen, een 'onderzoek' te laten instellen naar de omstandigheden waarin Marcel Vervloesem is opgesloten maar thans niets meer van zich laat horen.
De minister die geen rekening wil houden met de gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem, wenst ook geen onderzoek te laten voeren naar de door de Hoge Raad voor Justitie schriftelijk erkende verdwijningen van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en van de 7 kinderpornocdroms Zandvoort op het parket van Turnhout en het hof van beroep te Antwerpen. Het is dus duidelijk dat De Clerck die zich fel tegen de 'straffeloosheid' keert, mogelijke misdaden binnen justitie ongemoeid wil laten. Vrienden komen op de eerste plaats...


Commentaren

Geen deportatie van Belgische gevangenen naar Nederland!
Uitbraak - 11.05.2009

Onderstaand artikel werd gepubliceerd in de kersverse Uitbraak nummer 15 bis, mei 2009. Je kan die downloaden via de site http://uitbraak.blogspot.com

De 'meesterzet' van Stefaan de Clerck

De minister van Justitie Stefaan de Clerck omschreef het, bescheiden als politici zijn, als een ‘meesterzet tegen de overbevolking in de Belgische gevangenissen’. De Belgische Staat wil cellen gaan huren in Nederland en er zo’n drie- tot vijfhonderd gevangenen dumpen die hier veroordeeld werden. Het zou om een tijdelijke maatregel gaan aangezien de Staat er prat op gaat tegen 2012 meerdere nieuwe gevangenissen te kunnen openen. Eens te meer wordt duidelijk hoe de Staat met haar gevangenen omgaat (net zoals haar andere ‘onderdanen’): als pionnen die naar believen verplaatst kunnen worden.

In de hoofden van de machthebbers is elk individu immers voornamelijk de sociale rol die haar opgelegd wordt. Zo worden we beschouwd als ‘arbeidskrachten’, ‘reproductiemachines’, ‘gevangenen’, ‘illegalen’,... De zogenaamde sociale wetenschappen zoals sociologie en criminologie verschaffen aan de macht de rationele middelen om die categorieën op te stellen en te vatten. De opsluiting van individuen in categorieën geeft hen vat op ons bestaan, laat haar logica binnendringen in onze levens en de weg uitstippelen die we moeten afwandelen. Het mag dan ook niet verbazen dat die categorieën op dezelfde manier behandeld worden als een economische grondstof, als een bouwsteen in hun machtsbolwerk die naargelang hun behoeften kan verschoven worden. Sommige categorieën moeten gedeporteerd worden, anderen moeten ingelijfd worden in de arbeidsregimenten die altijd paraat staan om te bewegen op commando van het kapitaal, nog anderen worden weggecijferd op de lange wachtlijsten voor een beter bestaan dat nooit komt.

Ook gevangenen vormen geen uitzondering op die logica. Alsof ze louter grondstoffen waren, moeten ze gedelokaliseerd worden omdat het vermogen van de opsluitingsmachine hier ontoereikend is. De Nederlandse Staat loopt te pronken met haar geperfectioneerde gevangenissen en heeft er geen probleem mee om België uit de nood te helpen. Uiteraard hangt daar een prijskaartje aan, en niet alleen maar in de zin dat België huur moet betalen voor de cellen. De deportatie-akkoorden (die landen aanvaarden om uitgeprocedeerde asielzoekers terug “op te nemen”) met Marokko gingen hand in hand met bilaterale akkoorden over de export van groenten. Nepal stemde toe in ruil voor de leveringsvergunning van wapens die gefabriceerd worden door FN-Herstal. Ook gevangenen zijn een pasmunt voor zakendoen. Tenslotte lijdt het geen twijfel dat de deportatie naar Nederland gebruikt zal worden als een soort van disciplinaire straf om lastige gevangenen op een nog andere manier dan isolatie of overplaatsing te kunnen afzonderen.

België heeft trouwens reeds akkoorden afgesloten met landen zoals Polen om ‘hun’ gevangenen terug te nemen en de straf waartoe ze door Belgische rechtbanken veroordeeld werden in ‘hun’ land uit te zitten. Er zijn eveneens nog steeds onderhandelingen daarover lopende met andere landen zoals bijvoorbeeld Marokko. Allemaal maatregelen om de druk in de gevangenissen hier van de ketel te halen.

Los van de walgelijke bevolkingspolitiek die individuen reduceert tot categorieën en verplaatsbare pionnen op het schaakspel van de macht, brengt de deportatie van gevangenen naar Nederland een heleboel problemen met zich mee. Gevangenen en bezoekende familie of vrienden zullen er misschien niet kunnen praten met medegedetineerden omdat ze de taal niet machtig zijn, hun toegang tot dokters en assistenten zal ingewikkelder worden omwille van communicatieproblemen, bezoekers zullen heel wat kilometers extra moeten afleggen, de bijstand van advocaten zal verminderen omdat die vaak niet bereid of bevoegd zullen zijn om naar Nederland te reizen (en daarenboven kennen ze de Nederlandse strafwet of het gevangenisregime niet),... Met al deze zaken in het achterhoofd is het duidelijk dat de deportatie van gevangenen naar Nederland één van de zovele pogingen is om te isoleren en af te zonderen.

De ‘meesterzet’ van Stefaan de Clerck is niets anders dan één van de vele maatregelen om de ontevredenheid en de revoltes in de gevangenissen de kop in te drukken. Argumenten als overbevolking of slechte omstandigheden worden gewoon gebruikt als voorwendsels om te verhullen waar het echt om draait: een zo efficiënt mogelijke machine uitbouwen om mensen op te sluiten en hun wil te breken. Moge het de Nederlandse Staat zuur opbreken en wie weet dat het virus van de revolte binnen de muren zich ook over de landsgrenzen heen laat deporteren.


[Gepubliceerd in Uitbraak nummer 15 bis, mei 2009

E-Mail: uitbraak@gmail.com Website: http://uitbraak.blogspot.com

Gepost door: JaapjeJaap | 15-05-09

Briefje
Bezoek Marcel Vervloesem

Brussel, donderdag 14.5.2009

Beste X,


Bedankt voor de informatie.

Vandaag bij Marcel geweest die volledig over zijn toeren was en die, soms bijna huilend, nog op zijn benen trilde van de emoties.

Zijn verlof is hem namelijk op de meest groffe manier geweigerd geweest.

De gevangenisdirectie (Els Deloof ?) had in haar schrijven aan Marcel's advocaat bovendien gesuggereerd dat zijn dochter Wendy 'onvoldoende van hem houdt' (wat de schuld van zijn dood natuurlijk bij haar zou leggen).
Marcel had Wendy die voortdurend bang is dat haar vader zal sterven, vandaag dan ook huilend aan de telefoon gehad.
Marcel was daarop zo woedend geworden dat hij nu alle medicatie en behandelingen weigert.
'Ze zien me trouwens toch niet als iemand die ziek is, dus waarom heb ik dan nog medicatie en een behandeling nodig', aldus Marcel die werkelijk een einde aan zijn leven wil maken.

De gevangenisdirectie had verder gesteld dat de Prinses hem niet voor 'recidivisme' zou kunnen behoeden (terwijl er nog geen sociaal 'onderzoek' is geweest), dat hij 'te persgericht' was (alsof dit een misdaad zou zijn), dat hij 'aan zichzelf moet werken' enzoverder.

We vermoeden dat de Psycho Sociale Dienst (PSD) die haar onderzoek 8 maanden liet aanslepen en daardoor alle dossiers van Marcel blokkeerde, de vrouw die de sociale enquête moet voeren om te zien of Marcel zijn penitentiair verlof niet in Brussel kan doorbrengen, opzettelijk te laat verwittigd heeft.

Het negatief advies van de gevangenisdirectie houdt in dat Marcel, in het beste geval, pas over een 9-tal maanden
misschien opnieuw in aanmerking kan komen voor een verlofregeling.

Morgenvroeg zou Marcel normaal gezien vanwege zijn hartproblemen met de ambulance naar het ziekenhuis moeten gevoerd worden maar Marcel is echter van plan om dat te weigeren.

De rechtszaak die we tegen justitieminister De Clerck aan het voorbereiden zijn tegen de tijd dat Marcel overlijdt, zou dus wel eens sneller plaats kunnen vinden dan gepland.

Marcel zijn post wordt nog altijd tegengehouden. Heel wat post van zijn dochter Wendy en zijn kleindochter Sandy blijkt niet te zijn doorgekomen en de brief van een ex-medegevangene bleef 15 dagen achterwege. Er wordt
waarschijnlijk heel wat andere post die voor hem bestemd is, geblokkeerd.

Hij heeft nog altijd opgezwollen benen (dat duurt nu al 14 dagen) en zijn toestand verslechtert zienderogen.
Zijn bloeddruk staat voortdurend op 20; zijn nieren werken niet naar behoren; er zijn ernstige hartproblemen opgedoken terwijl hij nog maar pas een zware hartoperatie moest ondergaan; zijn suikerziekte is al maandenlang niet meer onder controle te krijgen enzoverder.
Hoe het met zijn kanker gesteld is, weten we niet. Daar wordt met geen woord over gesproken.

Marcel wordt door heel wat gevangenen en personeelsleden gesteund.

Het zijn vooral de gevangenisdirectie en de justitiediensten (tot op het niveau van minister De Clerck en zijn kabinetsmedewerkers) die Marcel op een werkelijk sadistische manier de dood willen injagen en vinden dat zwaar zieke gevangenen het best nog eens extra kunnen gefolterd worden alvorens hen in één van de volgepropte gevangenissen te laten bezwijken.

Gepost door: Jan Boeykens | 15-05-09

Deportatie Belgische gevangenen De deportatie van Belgische gevangenen vanuit de volgepropte Belgische gevangenissen naar Nederland kan beginnen nadat de juridische bezwaren ertegen, zonder een kamerdebat, uit de weg werden geruimd.

---------

Belgische veroordeelden naar gevangenis in Tilburg

De kans dat 500 Belgische gevangenen tijdelijk worden ondergebracht in de Nederlandse gevangenis van Tilburg is groot. Dat heeft Nebahat Albayrak, de Nederlandse staatssecretaris van Justitie, dinsdag bekend gemaakt. België en Nederland hopen daarover binnen de maand een akkoord te bereiken. Dat meldt persagentschap ANP dinsdag.
Door het tekort aan cellen kunnen veroordelingen onder de drie jaar niet meer uitgevoerd worden in België. Een deel van die veroordeelden krijgt als alternatief een enkelband voor elektronisch toezicht. Inmiddels is er echter ook al een tekort aan enkelbanden zodat een deel van de veroordeelden ook zonder toezicht rondloopt.

De Standaard,dinsdag 19 mei 2009
Bron: BELGA
Auteur: jbs

Gepost door: Yves | 19-05-09

Deportatie Belgische gevangenen
De deportatie van Belgische gevangenen vanuit de volgepropte Belgische gevangenissen naar Nederland kan beginnen nadat de juridische bezwaren ertegen, zonder een kamerdebat, uit de weg werden geruimd.

---------

Gazet van Antwerpen, 19/05/09 Door een overbevolking in de Belgische gevangenissen kunnen 500 gedetineerden binnenkort waarschijnlijk tijdelijk in de gevangenis van Tilburg opgevangen worden. Het Nederlandse ministerie van Justitie gaat ondertussen acht gevangenissen sluiten in Nederland. Nederland kampt met een overschot aan cellen omdat de criminaliteit in dalende lijn zit.


Door de sluitingen verdwijnen zo'n 1.200 banen. De Nederlandse staatssecretaris van Justitie Nebahat Albayrak wil ondanks het verdwijnen van bijna 1350 cellen toch gedwongen ontslagen vermijden. Het personeel zal begeleid worden naar nieuw werk binnen Justitie of daarbuiten. Bovendien komen er tussen 2010 en 2012 vijfhonderd Belgische gedetineerden naar de gevangenis van Tilburg.

Minder criminaliteit
De Nederlandse staatssecretaris voert daarover nog gesprekken met minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V). Die zouden binnen een maand afgerond zijn.

Nederland heeft 14.000 cellen ter beschikking, maar 2.000 daarvan staan leeg omdat de criminaliteit, en vooral de zwaardere criminaliteit, daalt bij onze noorderburen.

Gepost door: Yves | 20-05-09

Nebahat Albayrak
ARCHIEF


Naam: N. (Nebahat) Albayrak
Geboortedatum: 10 april 1968
Geboorteplaats: Sarkisla (Turkije)
Functie: Staatssecretaris van Justitie


Biografie

Nebahat Albayrak (1968) woont in Rotterdam en is sinds 1998 lid van de Tweede-Kamerfractie van de PvdA. Albayrak werd geboren als vijfde kind in een gastarbeidergezin. Haar vader werkte in Rotterdam als steigerbouwer, de rest van het gezin woonde nog in Turkije. Albayrak groeide op in Nederland. Aan de Rijksuniversiteit Leiden studeerde ze internationaal en Europees recht. Ook studeerde ze in Parijs en Ankara. Voor ze in de Tweede Kamer kwam, werkte Albayrak achtereenvolgens bij het Landelijk Bureau Racismebestrijding en bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

In de Tweede Kamer hield ze zich bezig met asielbeleid. In 2005 werd ze voorzitter van de vaste Kamercommissie voor defensie. Albayrak wordt nu staatssecretaris van Justitie. Albayrak: 'Een fatsoenlijke uitvoering van het generaal pardon is dé uitdaging waar ik voor sta! Maar mijn handen jeuken ook om te beginnen aan een nieuw migratiebeleid met ruimte voor kennismigranten. Daarnaast ben ik vereerd om, na het rapport van de parlementaire onderzoekscommissie TBS mede opgesteld te hebben, te mogen werken aan het verbeteren van ons TBS-stelsel.'


Opleiding:

Tot 1991 Doctoraal Rechten: Internationaal en Europees Recht, Universiteit van Leiden
1991 Gaststudent Rechten aan de Universiteit van Ankara

1991 - 1992 l'Institut d'Etudes Francaises, Ankara

1993 Politieke Wetenschappen aan l'Institut d'Etudes Politiques, Parijs


Vroegere functies:

1998-2007
Lid Tweede Kamer(PvdA)

1995-1998
Beleidsmedewerker bij de Directie Coördinatie Integratiebeleid Minderheden van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Den Haag


1993-1995
Beleidsmedewerker Internationale en Europese Zaken bij het Bureau van de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Den Haag


1992
Stagiaire bij de economische afdeling van de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Ankara


1990
Medewerker bij het Landelijk Bureau Racismebestrijding, Utrecht

Link:

Gepost door: Yves | 20-05-09

De commentaren zijn gesloten.