23-04-09

Justitie: Belgische gevangenen horen niet thuis in Nederlandse gevangenissen


declerck.286380

Bezoek aan actievoerder Marcel Vervloesem in de gevangenis van Brugge

----------

Brussel, 23.4.2009

Beste X,

Gisteren nog bij Marcel geweest.

Je weet misschien dat er op 5 of 7 mei 2009 een vergadering van het personeelscollege van de gevangenis van Brugge is.
Raf Jespers, de advocaat van Marcel, zou er pleiten en stond erop dat ook Luc Proot, hoofdgeneesheer van de gevangenis, aanwezig zou zijn.
Dat gaf Marcel weer extra hoop natuurlijk.
De Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis van Brugge die het dossier van Marcel al maandenlang laat aanslepen en daarmee alle andere dossiers blokkeert, liet echter al weten dat ze met haar rapport (alhoewel het allerlaatste gespek met Marcel twee weken geleden plaatshad) 'pas over 4 weken klaar zal zijn'. Dat betekent dus dat die vergadering van het personeelscollege op niets zal uitlopen en het weer één grote farce zal worden. De bedoeling zal wel zijn om Marcel, die doodziek is en zopas een zware hartoperatie onderging, weer enkele maanden langer in de gevangenis op te sluiten.

Het onverwachte bezoek van die morele consulent die vorige week een uur lang met Marcel over koetjes en kalfjes sprak en hem vervolgens vroeg om 'nog een week met zijn euthanasieprocedure te wachten', past natuurlijk perfect thuis binnen die systematische vertragingsstrategie.
Maar als je, in een uitzichtloze gezondheidssituatie zoals die van Marcel, voortdurend tussen hoop en wanhoop geschommeld wordt, dan wordt je ofwel gek, ofwel pleeg je op één of andere dag zelfmoord (wat misschien juist de bedoeling is en wat ook al wel bij andere zieke gevangenen zal zijn toegepast).
Het betreft hier echt een psychische, morele en emotionele foltering.
Giorgio heeft gelijk gehad door te zeggen dat ze Marcel, zoals dit met de gevangenen in strafkampen zoals Guantanamo gebeurt, volledig willen brainwashen, breken en ontmenselijken.

Marcel krijgt van de directie ook geen enkel antwoord meer op zijn schrijven. Dat sluit dus perfect aan bij de voornoemde foltertechnieken die iemand totaal moeten destabiliseren.
Marcel vroeg ondermeer waarom er nu niet meer over een transfert naar een andere gevangenis gesproken wordt terwijl de PSD een paar weken geleden haar laatste gesprek met hem heeft gehad.
Voordien was het immers van 'Ja maar de transfert kan niet doorgaan omdat de PSD nog niet klaar is met haar gesprekken'.
Het feit dat niemand van de directie hem wil antwoorden, bewijst dat er een stilzwijgende afspraak binnen de directie werd gemaakt.

Er is echter ook goed nieuws !
Jacqueline heeft gisteren een antwoord van de Voorzitter van de Commissie Petities van het Europees Parlement gekregen waarin stond dat haar petitie werd aangenomen en dat men de situatie zal onderzoeken. We bezorgen Marcel vandaag een kopie van dit antwoord.
Ikzelf kreeg dan gisteren een antwoord van Kamervoorzitter Patrick Dewael waarin stond dat mijn verzoekschrift in verband met de behandeling van Marcel en het gevangenisbeleid van minister De Clerck een nummer kreeg en aan de commissie voor de Justitie (die voor de problematiek van het gevangenisbeleid bevoegd is), zal overgezonden worden.
Verder was er nog een kort antwoord van de Federale Overheidsdienst Justitie met de hun gebruikelijk subtiele mededelingen die van alles en niets zeggen. Dat laatste is wel nieuw want tot voor kort kreeg men van justitie nooit een antwoord.

Van de zogenaamde Hoge Toezichtsraad die minister De Clerck aanstelde om een onderzoek in te stellen naar de toestanden in de gevangenis te Brugge, valt niets te merken. Misschien was de mededeling van De Clerck enkel bedoeld om weer wat valse hoop te geven.
Op de toezichtscommissies die volgens de Wet Dupont (uit 2004) moeten controleren of de rechten van de gevangenen wel gerespecteerd worden, moet men niet rekenen. Die werden immers nooit opgericht.

Ongetwijfeld heb je ook gelezen dat De Clerck opnieuw een verzoek heeft gericht tot de Nederlandse regering om een aantal Belgische gevangenen uit de overvolle Belgische gevangenissen, in Nederlandse gevangenissen op te sluiten.
Wat De Clerck doet, is natuurlijk volledig onzinnig omdat hij niets onderneemt om de overbevolking in de Belgische gevangenissen tegen te gaan.
Dossiers worden er systematisch geblokkeerd door diensten zoals de PSD en de DIG (die 'onderbemand' zouden zijn); er bestaan, na al die jaren, maar een 700-tal electronische enkelbandjes en het systeem voor electronisch toezicht is volledig geblokkeerd zodat heel wat gevangenen die ervoor in aanmerking komen, opgesloten blijven; er wordt geen werk gemaakt van alternatieve bestraffingen; zwaar zieke gevangenen zoals Marcel worden tot stervens toe in de gevangenis opgesloten terwijl er dus zogenaamd onvoldoende plaats in de gevangenissen is; talrijke verdachten zitten, in afwachting van hun proces, soms jarenlang in voorhechtenis; De Clerck zorgt ervoor dat de meeste gevangenen tot de laatste snik hun straf moeten uitzitten; verzoeken tot voorwaardelijke vrijlatingen worden niet toegekend; er wordt bijna geen aandacht besteed aan de reintegratie en herclassering van gevangenen; gevangenen hebben niet de minste rechten en worden dagelijks onderworpen aan willekeurige tuchtmaatregelen. Dat bemoeilijkt hun maatschappelijke reintegratie. Heel wat gevangenen hervallen hierdoor kort na hun vrijlating enzoverder.
Er bestaat gewoon geen gevangenispolitiek in België !

Ik heb gisteren dan ook naar de Nederlandse minister van justitie en kamerleden geschreven en hen uitgelegd waarom de Belgische gevangenissen al jarenlang met een overbevolking kampen.

Belgische gevangenen in Nederlandse gevangenissen steken, betekent geen oplossing en is -volgens mij- in strijd met de nationale en europese wetgeving.

Ik stel mij de volgende vragen terzake:
- Ik neem aan dat de Belgische gevangenen die zonder hun toestemming (en mogelijks tegen hun wil) in Nederlandse gevangenissen worden opgesloten, Nederlandse staatsburgers zijn geworden en dus onder de Nederlandse wetgeving en rechtsspraak vallen.
- Hoe staat het met de (onbestaande) toezichtscommissies die moeten controleren of de rechten van de gevangenen in de Nederlandse gevangenissen gerespecteerd worden ?
- Hoe staat het met de rechten van deze gevangenen ?
- Tot welke diensten moeten deze gevangenen zich met hun klachten over hun behandeling richten ? Door wie worden de klachten onderzocht en behandeld ?
- Moeten de PSD die nu al reeds niet in staat is om haar rapporten af te maken en de DIG die met een maandenlange achterstand van haar dossiers kampt, zich thans naar Nederland verplaatsen ?
- Moeten de Belgisch-Nederlandse gevangenen hun juridische procedure(s) bij de Belgische of de Nederlandse justitie opstarten ?
- Zullen de advocaten wel bereid zijn om hun cliënten in de Nederlandse gevangenissen te gaan bezoeken en betekent dit geen aantasting van het fundamentele recht op verdediging ?
- Gaan deze gevangenen nog bezoek krijgen als hun naasten telkens van België naar Nederland (en terug) moeten reizen ? Hoe staat het met het bezoekrecht en het recht op sociaal contact van de gevangenen ? Wie betaalt de reiskosten ?
- Gevangenen hebben het recht om te telefoneren. Wie gaat de telefoonkosten van Nederland naar België betalen ?

Commentaren

Belgische gevangenen in Nederland
De belgische Justitie wil de nederlandse gevangenissen volsteken met belgische gevangenen.
De belgische gevangenissen zouden overvol zijn omdat er in België geen justitiebeleid wordt gevoerd.
De nederlandse regering hoopt te kunnen profiteren van het belgische wanbeleid.Nieuwe poging Belgische gevangenen in Nederland

21/04/2009 Knack

Om het overbevolkingsprobleem in de Belgische gevangenissen te helpen oplossen, kijkt België opnieuw in de richting van Nederland. Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) heeft bekend gemaakt dat er opnieuw gesprekken aan de gang zijn tussen de Belgische en Nederlandse justitie.

Er wordt gepraat over het onderbrengen van Belgische gevangenen in Nederlandse cellen.
In de loop van 2008 was onder De Clercks voorganger Jo Vandeurzen (CD&V) al eens geopperd om in Nederland driehonderd cellen te huren voor Belgische gedetineerden.
Maar dat plan ging uiteindelijk niet door, onder meer omdat de Nederlandse justitie een juridisch obstakel zag.
Momenteel zijn er weer gesprekken aan de gang. Minister De Clerck zei dinsdag op de VRT-radio dat de vraag om overleg ditmaal uit Nederland kwam.
Het is opnieuw de bedoeling enkele honderden gevangenen uit Belgische cellen in Nederland onder te brengen.
In Nederland staan immers een reeks cellen leeg. Momenteel zou het gaan om zowat vierduizend cellen.

Gepost door: JaapjeJaap | 23-04-09

Justitieministers stompen de gevangenissen vol
De Belgische justitieministers stompen de gevangenissen vol en laten zieke gevangenen in de gevangenissen wegteren om daarna bij de Nederlandse regering te gaan klagen over het feit dat de Belgische gevangenissen 'overbevolkt' zijn...

-----------------


Zieke gevangenen terug naar de gevangenis?
Honderd geïnterneerden – geesteszieken die ernstige misdaden hebben gepleegd – die behandeld worden in drie Vlaamse psychiatrische instellingen (Bierbeek, Zelzate en Rekem) dreigen teruggestuurd te worden naar de gevangenis. Minister van Justitie Onkelinx handhaaft haar eerdere aangekondigde beslissing om 1,5 miljoen euro te besparen op de financiering van de drie Vlaamse eenheden voor intensieve behandeling van geïnterneerden, met name te Zelzate, Bierbeek en Rekem. Dat maakte ze vrijdag 27 januari bekend tijdens een vergadering met de betrokken psychiatrische ziekenhuizen.

Ze wil de uitvoering van die beslissing wel met één maand uitstellen, om intussen te overleggen met de Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken, Rudy Demotte.

Sinds 2001 wordt in Vlaanderen, op uitdrukkelijke vraag van de toenmalige minister van justitie, werk gemaakt van een gedifferentieerde behandeling van geïnterneerden. Hiervoor wordt jaarlijks 4,9 miljoen euro door het Ministerie van Justitie ter beschikking gesteld. In Vlaanderen bestaan sindsdien drie projecten die zich richten naar de groep van de medium security patiënten. Er werden onderscheiden forensisch psychiatrische units voor opname en observatie, intensieve behandeling en resocialisatie van geïnterneerden opgestart. Patiënten werden opgenomen, in overleg met de psychosociale diensten van de penitentiaire instellingen en de bevoegde Commissies tot Bescherming van de Maatschappij.

De inspanningen van deze drie forensische eenheden werden intussen unaniem positief geëvalueerd, door het Internationaal Observatorium voor de Gevangenissen, in het rapport Cosyns (opgesteld op vraag van minister Onkelinx) en door de Europese Commissie ter Preventie van Foltering en Mensonwaardige Behandeling.

De minister laat nu weten dat dit bijzonder financieringssysteem met 1,5 miljoen euro op jaarbasis wordt verminderd. Dit is meer dan 30% van de totale financiering, en betekent dan ook de doodsteek voor de drie Vlaamse medium security projecten. Doordat de geplande besparing rechtstreekse gevolgen heeft voor de bestaande personeelsomkadering, dreigen een aantal gekwalificeerde personeelsleden (meer dan 30 voltijdse krachten) ontslagen te worden. Daardoor komt de continuïteit van zorg voor de patiënten die op dit ogenblik opgenomen zijn, rechtstreeks in het gedrang. De door de jaren opgebouwde specifieke expertise dreigt helemaal verloren te gaan.

Geïnterneerden uit de drie bedreigde instellingen zullen teruggestuurd moeten worden naar de nu al overvolle gevangenissen waar ze onbehandeld zullen achter blijven. Vraag is hoe de psychiatrische afdelingen van de gevangenissen en Instellingen voor Sociaal Verweer deze mensen zullen moeten opvangen. Die afdelingen worden nu al overbevolkt door soms zwaar zieke geïnterneerden, die er niet de nodige psychiatrische zorg krijgen.

De Minister van Justitie argumenteerde tot voor kort haar beslissing om te besparen op de Vlaamse forensische eenheden vanuit een vergelijking van de globale kostprijs van een opname in deze psychiatrische eenheden voor intensieve behandeling, met de gemiddelde kostprijs van een geïnterneerde in de gevangenis of met de gemiddelde verpleegdagprijs van een psychiatrisch ziekenhuis. Deze vergelijking houdt echter geen steek, het is alsof men in een algemeen ziekenhuis de kostprijs van een afdeling intensieve zorg zou vergelijken met de gemiddelde dagprijs van datzelfde ziekenhuis.

De sector roept dan ook alle beleidsverantwoordelijken van Justitie, Sociale Zaken en Volksgezondheid op om de Vlaamse forensische projecten in hun huidige opdracht en omkadering te behouden. Deze projecten moeten zelfs uitgebreid worden, ook in de andere gemeenschappen, en dit in overeenstemming met een langetermijnvisie op het vlak van begeleiding, behandeling en sociale reïntegratie van geïnterneerden. De maatschappij heeft er geen enkel belang bij om vele geïnterneerden zonder behandeling achter te laten in de gevangenissen en ze na verloop van tijd met alle risico’s vandien onbehandeld te zien terugkeren naar de samenleving.

De sector roept Ministers Onkelinx en Demotte op om dringend met elkaar, en in overleg met Vlaams Minister Vervotte, een samenhangend en kwalitatief gezondheidsbeleid uit te tekenen, waarin de drie Vlaamse projecten onmiskenbaar een plaats hebben in het uit te bouwen zorgtraject voor geïnterneerden, naast en in relatie met het – nog te bouwen – gespecialiseerd ziekenhuis voor hoogrisico geïnterneerden.

Eenzijdige, puur budgettaire besparingsmaatregelen getuigen niet van behoorlijk bestuur. Door het uitblijven van een coherent beleid komen de drie projecten, de opgenomen patiënten en het personeel eens te meer tussen twee stoelen terecht. Aldus de VVI.


30.1.2006

Link:

Gepost door: Yves | 09-05-09

De commentaren zijn gesloten.