20-04-09

STOP KINDERPORNO: kinderpornojagers mogen wél aangeklaagd en uit de weg geruimd worden !


declerck.286380Brussel, 18.4.2009 - De Belgische Minister van Justitie Stefaan De Clerck heeft de website 'Stop Kinderporno' de oorlog verklaard en wenst veroordeelde pedofielen te beschermen. Anderzijds laat hij mensen zoals Marcel Vervloesem die van 'pedofilie' werd beschuldigd en jarenlang aan de schandpaal werd genageld, in de gevangenis van Brugge sterven.

----------------

Brussel, 18.4.2009

Beste X,

Eergisteren van Marcel vernomen dat hij eindelijk bij zijn behandelende geneesheer, dokter VandeCasteele van het AZ Sint-Jan te Brugge, was geroepen voor een volledig medisch onderzoek. Daarbij werd vastgesteld dat zijn hart niet regelmatig klopt (terwijl men hem al wekenlang de nodige medicatie ontzegt enzoverder).
Een 'zeer vriendelijke' dokter VandeCasteele vroeg of hij 'dit wel meer had' en men zou 'eens kijken wat men kon doen'.

Marcel zei mij dat het voor hem echter 'allemaal niet meer hoeft' en dat het er 'toch mee gedaan is'. Hij hoopt nu dat zijn euthanasieaanvraag door een zekere dokter Distelmans (aangesteld via justitieminister De Clerck) 'snel geregeld zal worden'.

Marcel zei me verder dat dokter Proot, hoofdgeneesheer van de gevangenis (die ik wekenlang heb gevraagd om de medicatie + revalidatie te regelen en een hartcontrole + bloedcontrole te laten doen), 'volledig achter hem stond'.
Toen ik Marcel vroeg waarom Proot hem dan zolang zonder medische zorg had gelaten en geen controles had laten uitvoeren, antwoordde Marcel mij dat dit 'de fout van het medisch centrum' en van de 'Paasvacantie' was.

Hoe onze verhouding met advocaat Jespers is, weet je intussen wel waarschijnlijk.

Het is vreemd dat justitieminister De Clerck zich zo druk en bezorgd maakt vanwege de genoemde pedofielen op de website 'Stop Kinderporno' terwijl hij sinds zijn aantreden als justitieminister, geen enkele brief van ons aangaande de levensbedreigende situatie van Marcel in de gevangenis van Brugge, heeft beäntwoord.
Ook op onze 4 aangetekende brieven waarin we ondermeer een onderzoek vroegen naar de 30 processen-verbaals van zedenfeiten met minderjarigen op naam van Marcel's aanklager, zijn halfbroer Victor Vervloesem (thans voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie van de Stad Herentals), kregen we geen antwoord.
In mijn laatste aangetekende brief, uit naam van de vzw Werkgroep Morkhoven, stak ik nochthans een kopie van onze brief aan Dokter Proot waarin gedetailleerd verslag werd uitgebracht.

Ik begrijp dit gewoon niet !
Zoals je weet was de kabinetschef van De Clerck's partijvriend Jo Vandeurzen die door de zaak Fortis ontslag moest nemen als justitieminister, een magistraat op het hof van beroep van Antwerpen. En het is op het hof van beroep van Antwerpen dat, zoals de Hoge Raad voor de Justitie ons schriftelijk bevestigde, er 7 kinderporno-cd-roms uit de kinderpornozaak Zandvoort spoorloos verdwenen zijn. Die 7 cd-roms waren in 1998 door de Werkgroep aan de Koning verzonden die ze door de toenmalige justitieminister Tony Van Parys (partijcollega van Vandeurzen en De Clerck) voor 'onderzoek' aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen liet overmaken.
Procureur-generaal Dekkers was ook diegene aan wie ik de lijst met 30 processen-verbaals betreffende Marcel's aanklager, Victor Vervloesem, zonder resultaat liet overmaken.

Ik begrijp niet waarom De Clerck zo hysterisch doet over de website Stop Kinderporno en, als justitieminister nog wel, de op de site genoemde pedofielen zelfs aanraadt om een klacht tegen Chris Hölsken in te dienen, terwijl hij anderzijds helemaal niets om een voor hem veroordeelde 'pedofiel' zoals Marcel geeft.
De Clerck weet immers dat Marcel met zijn hartoperaties, kankeroperaties, suikerziekte, nierproblemen enzoverder, een langzame dood in de gevangenis zal sterven als hij niet binnen de kortst mogelijke tijd om gezondheidsredenen in voorlopige vrijheid wordt gesteld.
De Clerck weet ook dat:
- Marcel niet zonder de gepaste medische behandeling kan verderleven en dat een gevangenis geen hersteloord is.
- Marcel geen maanden meer in de gevangenis kan opgesloten blijven, wachtende op van alles en nog wat.
- Michel Nihoul (zaak Dutroux) en Bart Debie (Vlaams Belang) om veel minder zware gezondheidsreden naar huis mochten en in vrijheid werden gesteld.
- de Dienst Individuele Gevallen (DIG) pas na zes maanden een verzoek van Marcel om op de doop van één van zijn kleinkinderen te mogen zijn, heeft beantwoord.
- de DIG, zoals zes maanden geleden, iedere verlofregeling bij zijn dochter of elders weigert en zelfs geen rekening houdt met zijn gezondheidstoestand.
- de Psycho Sociale Dienst (PSD) haar rapport over Marcel al maandenlang laat aanslepen waardoor heel het 'reclasserings- en reintegratiedossier' van Marcel wordt geblokkeerd.
- professor-psychiater Paul Cosyns van de Universitaire Instellingen te Antwerpen (UIA) voorstelde om Marcel te 'begeleiden' maar dat dit door justitie geblokkeerd wordt.
- hijzelf, in overtreding van de artikels 3 en 15 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, ook de uitvoering van artikels 72 e.v. blokkeert zodat Marcel en tal van minder zieke gevangenen in zijn volgepropte gevangenissen opgesloten blijven.
- het hof van beroep te Antwerpen het gerechtelijk dossier van Marcel nog altijd niet aan de PSD van de gevangenis te Brugge heeft overgemaakt.
- ik hem al een paar maanden geleden in mijn aangetekende brieven verzocht heb om een onderzoek te laten instellen naar het verkeerd opgestelde medische rapport over Marcel door de diensten van directeur-generaal dokter Van Mol van de Penitentiaire Dienst Gezondheidszorg van zijn ministerie.
- ik hem al een paar maanden geleden in mijn aangetekende brieven verzocht heb om een onderzoek te laten instellen naar de verdwenen kinderporno-cd-roms Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen en het feit dat advocaat-generaal Marc Tack bij zijn urenlange aanklacht tegen Marcel de kinderpornozaak Zandvoort 'enkel een zeepbel' noemde.
- ik hem al een paar maanden geleden in mijn aangetekende brieven verzocht heb om een onderzoek te laten instellen naar het in de doofpot steken van de kinderpornozaak Zandvoort met de -volgens een rapport van de federale politie- bijna 90.000 misbruikte slachtoffers (waaronder ook verkrachte en gefolterde baby's, zoals ik zelf gezien heb).
- ik hem al een paar maanden geleden in mijn aangetekende brieven verzocht heb om een onderzoek te laten instellen naar de door de Hoge Raad voor de Justitie, eveneens schriftelijk bevestigde verdwijningen van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel op het parket te Turnhout.

De Clerck die al 30 jaar lang over een 'menselijke en rechtvaardige justitie' spreekt en die het op een bijna hysterische manier blijkt op te nemen voor de pedofielen op de website Stop Kinderporno, liet al deze vragen echter onbeantwoord.

Een tiental dagen geleden schreef De Clerck eindelijk naar Marcel's advocaat met de mededeling dat het Comité voor Toezicht een 'onderzoek' zou voeren terwijl Marcel het vandaag nog steeds zonder de gepaste medicatie moet stellen en al zijn dossier geblokkeerd blijven.
Marcel kreeg een tiental dagen geleden ook zelf een briefje van de minister waarin enkel stond dat zijn 'medische situatie verder wordt opgevolgd'.

Waarom is De Clerck zo bekommerd om de privacy en het welzijn van de pedofielen op Stop Kinderporno terwijl hij Marcel (die in de ogen van Declerck ongetwijfeld een 'pedofiel' is) op een mensonwaardige manier in de gevangenis laat omkomen ?

Waarom neemt De Clerck het zo gedreven op voor de pedofielen en hun naasten terwijl hij, zoals in het geval van Marcel, misschien beter euthanasiespecialisten kan contacteren om hun probleem op te lossen ?

Ik heb soms de indruk (misschien is het enkel een persoonlijke indruk) dat De Clerck compleet doordraait. Dat komt omdat hij een opportunistische politiek voert waarbij constant daden stelt en uitspraken doet waarin hij zich tegenspreekt.
Dat geldt niet alleen in het geval van Marcel die hij op een onmenselijke manier in de gevangenis laat sterven terwijl hij de pedofielen op 'Stop Kinderporno' in bescherming neemt en zelfs aanraadt om een klacht in te dienen tegen initiatiefnemer Chris Hölsken.
Zo las ik onlangs dat er nog maar een 700-tal enkelbandjes zijn om een bepaalde categorie gevangenen onder electronisch toezicht te stellen terwijl het electronisch toezicht de gevangenissen ten dele zou kunnen ontvolken zodat De Clerck wat minder hoeft te klagen en te zagen over zijn overbevolkte gevangenissen.
Terwijl De Clerck onlangs uitpakte met een 'Masterplan' voor de Justitie dat hij 'zo snel mogelijk gerealiseerd wenst te zien' en hij de bouw van nieuwe, peperdure gevangenissen aankondigde (alsof dit de problemen zou oplossen), kan het volgens De Clerck 'nog een paar jaren duren vooraléér het probleem met het electronisch toezicht geregeld is'.
Er zijn echter al duizenden gevangenen die in de gevangenis of thuis op een electronisch enkelbandje zitten te wachten.
Ik begrijp De Clerck niet.
Denkt hij misschien al aan het einde van zijn ambtstermijn ?


soins_intensifs_002LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds

FOTO'S:

- Justitieminister De Clerck die destijds zei dat men de leden van de Werkgroep Morkhoven 'krediet moest geven zolang zij hun informatie aan justitie overmaakten'. Morkhoven-woordvoerder Marcel Vervloesem werd echter vals beschuldigd, vervolgd voor het 'bezit van kinderporno', kreeg via een vonnis een 'spreekverbod met de pers opgelegd, werd gedurende 11 jaar lang als 'kindermisbruiker' en 'zelfverklaarde kinderpornojager' aan de schandpaal genageld, werd als zwaar zieke patiënt in de gevangenis opgesloten, en werd zelfs na zijn talrijke operaties en spoedopnames geestelijk en lichamelijk gefolterd.

- Marcel Vervloesem werd op enkele maanden tijd een vijftal keren met spoed opgenomen en geopereerd. Tijdens zijn operaties in het AZ Sint Jan te Brugge werd hij ongeveer 20 dagen lang, dag en nacht met de afgebeelde ketting rond zijn enkel, aan zijn ziekenbed, de operatietafel, de medische toestellen, de rolstoel, de ziekenhuisbrancard vastgeketend terwijl er constant twee bewakers bij hem waren. Dat gebeurde ook wanneer hij bewusteloos was.

De commentaren zijn gesloten.