23-02-09

Paul van Buitenen verlaat Europarlement


_38219203_buitenenap300De werking van de EU-fraudedienst die zaken in de doofpot stopte, zal er met het vertrek van Paul van Buitenen niet op verbeteren...

---------

Het Nederlandse Europarlementslid Paul van Buitenen stopt ermee en zal niet meedoen aan de verkiezingen in juni.

Zijn besluit kwam er nadat er geen actie werd ondernomen door zijn collega parlementsleden, de Europese Commissie en de EU-fraudedienst toen hij vermeende misstanden aan het licht bracht.

'Heel erg teleurstellend', zei de fraudejager zondag in het tv-programma KRO Reporter. Na zijn verkiezing in 2004 ontdekte hij onregelmatigheden waaronder vriendjespolitiek bij de EU-dienst OLAF die fraude moet opsporen en aanpakken.

Van Buitenen werd in 1999 al bekend door zijn onthullingen over vriendjespolitiek door een Franse EU-commissaris. Naar aanleiding van deze onthulling trad de hele Europese Commissie af.

Met zijn partij Europa Transparant kwam Van Buitenen in 2004 het parlement binnen. Hij beschuldigde toen ook de Nederlandse EU-commissaris Neelie Kroes van corruptie, maar kon dat niet hard maken. Daarnaast kreeg hij ook ruzie met zijn fractiegenote Els de Groen, die uiteindelijk alleen doorging. Van Buitenen beet zich vast in onderzoekswerk en deed amper mee met de poltieke besluiten.

dem - De Standaard, maandag 23 februari 2009 | Bron: ANP

12:45 Gepost door JaapjeJaap in Actualiteit | Permalink | Commentaren (3) | Tags: paul van buitenen stopt ermee |  Facebook |

Commentaren

Alleen bij Gods ingrijpen komt Van Buitenen terug op zijn besluit
In de uitzending van KRO Reporter van zondag 22 februari om 21u40 gaf Paul van Buitenen aan te willen stoppen als europarlementariër en zich niet meer verkiesbaar te stellen.

Tijdens zijn mandaat van 2004 tot 2009 heeft hij veel misstanden binnen de EU-instellingen naar boven gebracht, maar geen van deze meldingen heeft geleid tot nader onderzoek door de EU antifraudedienst OLAF en justitie. In plaats van serieus onderzoek kijken Europese Commissie, Parlement en OLAF liever weg. Onder deze omstandigheden heeft het geen zin voor Van Buitenen om zich weer verkiesbaar te stellen. Alleen bij ingrijpen van God voor 16 april zal Van Buitenen terugkomen op dit besluit.

De bevindingen en overwegingen van Van Buitenen kunnen worden samengevat in vijf punten:

1. Verdrag van Lissabon: meer EU macht, maar zonder daarbij behorende controle.
2. De interne EU fraudebestrijding door EU-antifraudedienst OLAF faalt volledig.
3. De EU instellingen zijn hieraan medeplichtig en weigeren deze tekortkomingen op te pikken.
4. Van Buitenen trekt zijn conclusies.
5. Van Buitenen is gelovig christen; hoe zit het dan met de rol van God?

1. Verdrag van Lissabon: macht zonder controle

De EU komt op een verkeerde manier tot stand. Het Verdrag van Lissabon, dat overigens hetzelfde is als de afgewezen Grondwet, kiest voor een onduidelijk EU-bestuur (sui generis), waarbij concentratie van macht plaatsvindt zonder democratische controle. Het Verdrag van Lissabon is daarom gevaarlijk. Eén duidelijke bestuursstructuur voor de EU zou de macht en controle duidelijk leggen daar waar die hoort. Ofwel kies je voor intergouvernementeel bestuur, met machtsconcentratie in de Raad van Ministers en de controle in de nationale parlementen. Ofwel kies je voor een supranationaal EU-bestuur, waarbij de machtsconcentratie binnen de Commissie ligt, met parlementaire controle bij het Europees Parlement. Daar waar de macht ligt dient ook de controle te zijn: ofwel in de lidstaten ofwel in Europa. Nu ontberen zowel Tweede Kamer als Europees Parlement die macht, waardoor de EU integratie (en de machtsconcentratie) ongecontroleerd zijn gang kan gaan. Dit proces van ongecontroleerde Europese integratie wordt doelbewust in stand gehouden.

2. Interne EU fraudebestrijding faalt volledig

De eerste 3 jaar van zijn mandaat (2004-2007) heeft Van Buitenen zich beziggehouden met interne EU fraudegevallen. Enkele voorbeelden zijn:
a) De nieuwbouw van het Europees Parlement in Brussel. Met een bouwtijd van 20 jaar, door één aannemerscombinatie, met kosten van €2 miljard en zonder openbare aanbesteding, is dit project getroffen door vele onregelmatigheden en prijsopdrijving.
b) De herhaaldelijke fraudegevallen binnen het EU Comité van de Regio’s, waarbij de achtereenvolgende interne accountants melding maakten van ernstige fraude, maar waarbij de klokkenluiders buiten gewerkt werden en de misstanden onbestraft bleven.
c) De vele fraudegevallen in het EU bureau voor de Statistiek (Eurostat) die ondanks interne meldingen niet aangepakt werden. Toen uiteindelijk actie werd ondernomen, werden de rechten van de verdediging geschonden.
d) Het falen van EU onderzoeken bij o.a.: Midden-Amerika subsidies, vergiftigde boter, renovatie Commissiehoofdkwartier, ontwikkelingsgeld voor het CDE, gelden beheerd door het EU antifraudebureau zelf, enz.

Er blijkt een gemeenschappelijke noemer in al deze zaken te zijn: het falen van het EU antifraudebureau OLAF. Dit bureau is opgericht na het klokkenluiden van Van Buitenen in 1999 en inmiddels werken er meer dan 400 man. Daarom heeft Van Buitenen zich de laatste 2 jaar (2007-2009) bijna uitsluitend met de werking van OLAF beziggehouden (klik hier voor de nota met de bevindingen). Hij is daarbij gestuit op een aantal zaken:

a) Het Hoofd van OLAF, de Duitser Franz-Hermann Brüner, is in 2006 herbenoemd onder zware politieke druk. Dit heeft gevolgen gehad voor de fraudebestrijding.
b) De selectieprocedures voor hoger personeel binnen OLAF zijn systematisch gemanipuleerd en doorstoken kaart.
c) Er zijn legio foutieve beslissingen genomen bij onderzoeken betreffende het openen en sluiten van zaken en het doorgeleiden van onderzoeken naar justitie.
d) Leugens blijken een vast onderdeel van het OLAF beleid, zowel in persverklaringen, bij antwoorden op parlementaire vragen en in de gevoerde correspondentie.
e) Er is geen werkelijk toezicht op de OLAF handelingen, ondanks waarschuwingen in 1999 (door onafhankelijke experts) en in 2005 (door de Europese rekenkamer).

3. De EU instellingen weigeren dit op te pikken en zijn medeplichtig

Paul van Buitenen heeft zijn ontdekkingen over misstanden binnen OLAF bij veel instanties aangekaart:

a. De Raad van Ministers (Nederlandse regering).
Zowel bij het jaarlijks terugkerende debat in de Tweede kamer over de Staat van de Europese Unie, als in persoonlijke ontmoetingen met staatsecretaris Timmermans, heeft Van Buitenen e.e.a. indringend en gedetailleerd aangekaart bij de Nederlandse regering. Men hoort zijn punten beleefd aan zolang de actualiteit dit vereist (zoals bij een dreigend 2e referendum, over het Verdrag van Lissabon), maar doet uiteindelijk niets omdat men (blijkbaar terecht) inschat hier mee weg te kunnen komen.

b. De Europese Commissie.
Van Buitenen heeft vele parlementaire vragen gesteld en talloze ontmoetingen gehad met de Europees commissaris voor fraudebestrijding Siim Kallas en met zijn persoonlijke medewerkers. De heer Kallas verklaart zichzelf onmachtig op te treden tegen de EU antifraudedienst en wil bovendien graag herbenoemd worden. Dus ook hier veel mooie worden, maar geen concrete actie.

c. Het Europees Parlement (EP).
Het Europees Parlement is nauw betrokken geweest bij de herbenoeming van het falend hoofd van OLAF, de Duitse directeur-generaal Franz-Hermann Brüner. De toenmalige Duitse voorzitters van de twee grootste fracties in het EP (de heren Gert-Hans Pöttering en Martin Schulz) hebben grote druk op de Europese Commissie uitgeoefend om de heer Brüner herbenoemd te krijgen. Dit ondanks de fouten die hij in de eerste 5 jaar had gemaakt als hoofd van OLAF. Een kritisch rapport van de Europese Ombudsman over Brüner is door het Parlement onder tafel gewerkt en in de EP commissie budgetcontrole verdedigt de Duitse Frau Dr. Grässle, als vertegenwoordiger van de grootste fractie, de positie van Brüner met hand en tand. Ook hier heeft Van Buitenen meermalen in het zand gebeten.

d. De EU antifraudedienst OLAF.
De centrale EU antifraudedienst OLAF heeft het monopolie op onderzoek en doorgeleiding van strafklachten naar justitie. Aangezien de klachten van Van Buitenen met name betrekking hebben op de werking deze dienst zelf, is het begrijpelijk dat er binnen OLAF weinig animo is zichzelf te gaan onderzoeken. Ook dit spoor loopt dood.


4. Paul van Buitenen trekt zijn conclusies

Tijdens zijn vijfjarige mandaat heeft Van Buitenen in totaal honderden parlementaire vragen, brieven en rapporten geschreven over de misstanden binnen de EU instellingen en dan met name over de werking van de EU antifraudedienst OLAF. Toen dit zonder resultaat bleef heeft hij afgelopen november en december een aantal persconferenties gegeven. Hoewel er wat beperkte publicaties in de pers zijn verschenen, heeft ook dit middel niet het gewenste resultaat opgeleverd.
Door bijna niet mee te doen aan de gewone parlementaire activiteiten en compromisloos en bijna uitsluitend te werken aan interne fraudedossiers, is Van Buitenen in een geïsoleerde positie gekomen en dit betekent een hoge tol voor het persoonlijk leven. Dit is makkelijker te dragen indien er resultaten zijn. Aangezien deze resultaten nog steeds uitblijven is de conclusie gerechtvaardigd om te stoppen. Anders dreigt Van Buitenen te verworden tot een Don Quichot.

5. De rol van God

In 1998/1999 was Paul van Buitenen EU klokkenluider met onverwacht grote gevolgen. Deze gevolgen had hij zelf niet verwacht en zijn acties alleen hadden een dergelijk resultaat ook nooit kunnen bereiken. Toen speelden de omstandigheden mee voor het resultaat. Ook nu, in 2009, blijken de acties van Paul van Buitenen onvoldoende en ook nu moeten de omstandigheden mee zitten, om resultaten te bereiken. Van Buitenen wil ook deze keer weer openstaan voor de mogelijkheid van specifieke omstandigheden. Dit beschouwt Paul van Buitenen als onderdeel van ‘Gods hand’. Het is dan ook niet Van Buitenen zelf, maar 'Gods hand' die uiteindelijk beslist. Onder de huidige omstandigheden betekent dit ‘einde oefening’ voor Paul van Buitenen en stopt hij als Parlementariër. Hij heeft echter God gebeden om vóór 16 april duidelijkheid te krijgen. Dit is één week voor de sluiting van aanmelding bij de Kiesraad . Alleen wanneer God voor die datum ‘ingrijpt’, zal Van Buitenen terug komen op zijn voornemen te stoppen als Parlementariër.

Gepost door: Jaapjejaap | 23-02-09

'zelfbenoemde fraudejager' (archief)
Paul Van Buitenen kloeg terecht de corruptie binnen de Europese instellingen aan en hij zorgde er op een bepaald moment voor dat de hele Europese Commissie diende af te treden.

De doofpotpolitiek haalde het echter.

Van Buitenen werd zowel door de Nederlandse als Europese politici die in allerlei fraudezaken betrokken zijn en die de fraude niet streng wensen aan te pakken, geisoleerd.

------

Kroes houdt zich kranig in hoorzitting

Ze kwam de zaal onwennig binnen, struikelde half over een podiumpje, hakkelde, vroeg een andere stoel en keek schichtig om zich heen. Maar eenmaal pratend over haar komende werk herwon Neelie Kroes, de Nederlandse kandidaat-eurocommissaris voor concurrentiebeleid, snel haar zelfverzekerdheid tijdens haar 'verhoor' dinsdag in het Europees Parlement.

Haar optreden zorgde uiteindelijk ook voor steun vanuit het parlement. Glimlachend maar beslist bestreed ze beschuldigingen over vriendjespolitiek en smeergeld. "No way", dat ze betrokken was bij illegale praktijken, beklemtoonde ze. Zelfs de voorzitter van de parlementscommissie gaf ze een sneer: "Hoezo te veel kennis van het bedrijfsleven? Dat heb ik nog nooit gehoord. Dat kan helemaal niet."

Kroes gaf wel toe dat ze fouten had gemaakt in haar lange verleden als politica, zakenvrouw en onderwijsmanager. "Maar ik heb geleerd van mijn fouten; meer dan van mijn successen. Een mislukking dwingt je na te denken hoe het beter kan." Vroeger, zei ze, was ze nogal eens "te enthousiast". De Nederlandse kandidaat voor de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, viel op door haar weigering zich terug te trekken als het europarlement daarom vraagt.

De commissie voor economische en monetaire zaken, die haar dinsdag ondervroeg, wil nog wel opheldering daarover. Ook vraagt de parlementscommissie om inzage in een juridisch advies om niet te oordelen over bedrijven waarin Kroes zelf ooit actief was. Toch bleek na afloop van de hoorzitting dat een brede meerderheid van christen-democraten, socialisten en liberalen de Nederlandse eurocommissaris steunt, zo stelde althans VVD-europarlementariër Maaten.

Kroes wil overigens dat juridisch advies graag ter inzage geven. Het europarlement heeft formeel niet het recht om individuele commissarissen naar huis te sturen en wil daarom een persoonlijke belofte van iedere kandidaat verkrijgen wat deze doet als er niet langer sprake is van vertrouwen door het parlement. Kroes ging daar dinsdagmiddag niet op in. Zij stelde ook dat "allerlei aantijgingen niet correct zijn".

De EP-commissie wil verder meer weten over wat Kroes doet als ze in de toekomst moet oordelen over een bedrijf waar ze zelf toezichthouder is geweest. Hoewel ze al haar functies heeft neergelegd en niet meer in het bedrijfsleven zal terugkeren ("zelfs als ik rozen ga kweken, zal ik ze niet verkopen"), willen de parlementariërs meer informatie over de precieze procedure. Sommige europarlementsleden uitten na afloop kritiek op de gebrekkige dossierkennis van Kroes.

"Ze moet zich nog inwerken in dossiers", zei een overigens positieve CDA'er Wortman-Cool. PvdA'er Van den Burg had na afloop "op een paar punten twijfel". Toch lijkt haar fractie akkoord te gaan met Kroes. Ook klaagden parlementsleden over het steenkolenengels dat Kroes bezigde. Kroes is er hoe dan ook in geslaagd haar blazoen te zuiveren. De beschuldigingen over fraude werden door geen enkele grote fractie serieus genomen.

De SP en ex-klokkenluider en huidig europarlementariër Van Buitenen hadden voor de hoorzitting hoog van de toren geblazen. Ze zouden met bewijzen en harde aanwijzingen komen over vriendjespolitiek. Zo zou Kroes in de jaren negentig in Indonesië een "smeergeldproces begeleiden", aldus Van Buitenen. "Klopt het dat u 75.000 gulden heeft ontvangen en weet de belastingdienst hiervan?", bromde de zelfbenoemde fraudejager tijdens de hoorzitting. Een felle Kroes vroeg hierop om harde bewijzen.

Van Buitenen schermde met vele documenten die in zijn bezit zouden zijn, maar toonde er geen enkele. Na afloop zei hij dat hij doorgaat met zijn werk. "Ik heb het bewijs niet voor 100 procent rond. Ik heb geen heel onderzoeksteam achter me", aldus Van Buitenen. De stukken die hij in zijn bezit zegt te hebben, wil hij niet publiceren. Afspraken over tv-interviews annuleerde hij. Kroes begint 1 november als eurocommissaris voor concurrentiebeleid of mededinging, als het Europees parlement de groep eurocommissarissen goedkeurt.

Kroes moet in haar werk beoordelen of bedrijven een te grote machtspositie hebben en of deze soms onterecht staatssteun ontvangen. Ze zei zich in haar werk te willen beperken tot de grote onderwerpen. Als eurocommissaris wil ze meer onderzoeken naar hele sectoren, bijvoorbeeld energie en afval. Ze wil kleinere zaken overlaten aan de kartelwaakhonden in de EU-landen.

28 sep 2004 (Bron: ANP)

Gepost door: Jan Boeykens | 24-02-09

Beter zelfbenoemd dan benoemd door corrupte politieke partijen of instanties
Ook het Rotterdams Nieuwsblad had het telkens over de 'zelfbenoemde fraudejager' als zij over de Nederlandse europarlementariër Paul van Buitenen sprak.

De persagentschappen ANP en Belga + de Nederlandse en Belgische dagbladpers nagelden Morkhoven-activist Marcel Vervloesem die de in de doofpot gestopte kinderpornozaak Zandvoort met de 90.000 slachtoffertjes onthulde, jarenlang aan de schandpaal en spraken daarbij voortdurend over de 'zelfbenoemde' en 'zelfverklaarde' kinderpornojager...

---------

Van Buitenen haalt Kroes door het slijk
Hans Gertsen

De Nederlandse europarlementariër Paul van Buitenen heeft keihard uitgehaald naar Neelie Kroes, de kandidaat-Europees Commissaris voor mededinging. Volgens hem heeft Kroes het Nederlandse parlement voorgelogen in de TCR-affaire (subsidie voor bedrijf van bevriende ondernemer), was ze op de hoogte van of betrokken bij diverse dubieuze zakelijke deals en heeft ze een geheime bankrekening in Zwitserland.

Kroes, die vandaag gehoord wordt door het Europees Parlement, reageerde gisteren via haar tijdelijk woordvoerder Cees Kole tamelijk laconiek op de beschuldigingen. ,,Ze kijkt uit naar de hoorzitting in het parlement. Dat is een serieus debat waar ze zich nu op voorbereidt,'' aldus Kole. Volgens Kroes maakt Van Buitenen zich schuldig aan 'ongefundeerde, tendentieuze aantijgingen'.

Bewijzen heeft de zelfbenoemde 'fraudejager' niet, zo geeft Van Buitenen onmiddellijk toe. Maar wel aanwijzingen. Zoveel aanwijzingen dat er volgens hem op zijn minst wel iets -waar rook is, is immers vuur - waar moet zijn van alle verdenkingen en geruchten die rond Kroes al jaren de ronde doen. En daarom is Kroes volgens hem niet geschikt voor haar nieuwe baan.

Van Buitenen heeft de Nederlandse regering en de voorzitter van de nieuwe Europese Commissie, de Portugees Barroso, herhaalde malen gevraagd om een integriteitsonderzoek van Kroes. Zo'n onderzoek, dat alle hoge politieofficieren, burgemeesters en andere bestuurders in Nederland standaard moeten ondergaan, moet worden uitgevoerd door de veiligheidsdienst AIVD. Maar zowel de Nederlandse regering als Barroso lieten Van Buitenen weten geen enkele aanleiding te zien voor zo'n onderzoek.

Die weigering sterkt Van Buitenen alleen maar in zijn overtuiging dat het helemaal fout zit met Kroes. Hij ziet tenminste '18 punten van zorg' in het dossier dat hij over haar heeft aangelegd. Dat dossier is naar zijn zeggen grotendeels gebaseerd op gesprekken en correspondentie met mensen die haar goed kennen. Zelfs binnen haar eigen partij, de VVD, zou twijfel bestaan over Kroes' integriteit. Volgens Van Buitenen zijn er mensen in de top van die partij 'die nu rustig achterover leunen, maar die het stiekem helemaal niet erg zouden vinden als ze eens stevig op haar gezicht zou gaan'.

Hoewel Neelie Kroes zich gisteren niet geroepen voelde om op de inhoud van Van Buitenens' beschuldigingen en verdachtmakingen in te gaan, is ze volgens bronnen in Brussel bijzonder ontstemd over de werkwijze van de fraudejager. ,,Dit komt heel dicht in de buurt van iemand moedwillig beschadigen.''

gepubliceerd op www.rotterdamsnieuwsblad.nl - dinsdag 28 september 2004 - verschenen in het Algemeen Dagblad

Gepost door: Jan Boeykens | 25-02-09

De commentaren zijn gesloten.